ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 15000000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :1 คลิป/เดือน

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1 คลิป/เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการตัวชี้วัด เดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างสำนักงาน ก.ก. นำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ เดือนธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยา ทาง Youtube โดยใช้ชื่อ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 คลิป รวมทั้งสิ้น 9 คลิป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยา ทาง Youtube โดยใช้ชื่อ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 - มิถุนายน 2563 จำนวน 3 คลิป/เดือน รวมทั้งสิ้น 21 คลิป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยา ทาง Youtube โดยใช้ชื่อ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เดือนละ 1 คลิป/เดือน รวม 12 คลิป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :3.83


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
3.83

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กองงานผู้ตรวจราชการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจความพึงพอใจ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาการให้นำหนักคะแนนของการสำรวจความพึงพอใจในแต่ละข้อ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองงานผู้ตรวจราชการ ส่งผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักเทศกิจ ได้คะแนนความ พึงพอใจ ครั้งที่ 1/2563 ที่ 3.695 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักเทศกิจ นำข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด 2 อันดับ ไปพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น โดยข้อคำถามที่ได้คะแนนต่ำที่สุด 2 อันดับ คือ 1. ท่านชอบเว็บไซต์ (Website),เฟซบุ๊ก (Facebook) , ไลน์ (Line) ของสำนักเทศกิจในระดับใด ได้ 3.552 คะแนน 2. ข้อมูลในเว็บไซต์ (Website),เฟซบุ๊ก (Facebook) , ไลน์ (Line) ของสำนักเทศกิจเป็นปัจจุบันและชัดเจน ได้ 3.571 คะแนน สำนักเทศกิจ ดำเนินการ 1.ปรับเปลี่ยนเฟซบุ๊กของสำนักเทศกิจ เป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงมากขึ้น ลดความเป็นราชการ ใช้ภาษาง่ายๆ ที่มีความเป็นกันเอง ใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สั้น กระชับ เข้าใจง่าย 2.ตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักเทศกิจ เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการ 1.ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักเทศกิจ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 2.ขอความร่วมมือสำนักงานเขต 50 เขต ทำแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักเทศกิจ 3.กำหนดแนวทางการนำส่งข้อมูลของสำนักเทศกิจ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักเทศกิจ เดือนมิถุนายน 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 3 กรกฎาคม 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กองงานผู้ตรวจราชการ จัดประชุมสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ผลสำรวจความพึงพอใจอของสำนักเทศกิจ ครั้งที่ 1 ได้คะแนน 3.691 และครั้งที่ 2 ได้คะแนน 3.965 เฉลี่ย 2 ครั้ง = 3.828 คะแนน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2562 - จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้สำนักงาน ก.ก. แล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ เดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างสำนักงาน ก.ก. นำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ เดือนธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2563 - อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเรื่องการจัดระเบียบผู้ค้าและหาบเร่แผงลอยบนทางเท้า เดือนมีนาคม 2563 - จัดทำข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน 2563 - จัดทำข้อมูลเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เนื่องจากเกิดสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเรื่องการจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอย บนทางเท้า เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ ทางเว็บไซต์สำนักเทศกิจ เดือนมิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเรื่องป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ทางเว็บไซต์สำนักเทศกิจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1.เผยแพร่ความรู้ รวม 3 เรื่อง พร้อมรวบรวมองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักเทศกิจ 1.1 การควบคุมป้ายประกาศโฆษณาประเภทต่าง ๆ 1.2 การกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า 1.3 การจัดระเบียบผู้ค้าและหาบเร่-แผงลอยบนทางเท้า 2.ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับมาก

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด