ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 15000000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๑ - กฎหมาย ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

95 / 100
2
45.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 สำนักเทศกิจ ดำเนินการ 1.รวบรวมโครงการจากทุกส่วนราชการเพื่อให้คณะทำงานพิจารณา 1 โครงการ 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของสำนักเทศกิจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 1. สำนักเทศกิจดำเนินการคัดเลือกแนวคิด และนำแนวคิดด้านนวัตกรรมการบริหาร/องค์กร มาจัดทำโครงการปฏิรูปการลงทะเบียนคัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร และคลิปวิดิโอผู้อำนวยการสำนักเทศกิจนำเสนอโครงการฯ 2. ดำเนินการปรับแก้โครงการปฏิรูปการลงทะเบียนคัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร ตามที่คณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร ให้ข้อเสนอแนะ และได้ส่งโครงการ ฯ ให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว 3. สำนักเทศกิจประชุมทีมบูรณาการแนวทางปฏิบัติร่วมกับระบบสารสนเทศ (โดยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงเป็นประธาน และผู้เกี่ยวข้อง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด