ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 15000000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) ร้อยละของคดีปกครองได้รับการพิจารณาและส่งไปยัง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติแก้ต่างคดี
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของคดีปกครองได้รับการพิจารณาและส่งไปยัง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติแก้ต่างคดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
60.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ได้จัดทำโครงการพิจารณาคดีปกครอง กรณีออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งผู้อำนวยการสำนักเทศกิจได้อนุมัติโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 2. กองนิติการและบังคับคดีได้รับคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การจาก ศาลปกครองกลางประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 จำนวน 3 คดี อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 คดี แล้วเสร็จ 2 คดี ดังนี้ 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2182/2563 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 2376/2563 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3. คดีหมายเลขดำ ที่ 2243/2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองนิติการและบังคับคดีได้รับคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การจากศาลปกครองกลางประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564 มีคดีปกครองเข้ามาทั้งหมด 7 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง ดังนี้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2182/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 2376/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2563 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2243/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน มกราคม 2564 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2658/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 1364/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ ส.3/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2460/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ดำเนินการครบ 2 โครงการ
[มิติที่ 2 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ดำเนินการครบ 2 โครงการ

หน่วยนับ :โครงการ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการจัดพิธีบวงสรวงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักเทศกิจ ดำเนินการ - ขออนุมัติโครงการ - ขออนุมัติเงินประจำงวด - จัดทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำหนังสือเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมพิธี กำหนดจัดพิธีวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 2.โครงการรวมพล รวมพลัง เทศกิจกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการจัดพิธีบวงสรวงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักเทศกิจ ดำเนินการ - ขออนุมัติโครงการ - ขออนุมัติเงินประจำงวด - จัดทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำหนังสือเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมพิธี กำหนดจัดพิธีวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 - ดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 2.โครงการรวมพล รวมพลัง เทศกิจกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (2564)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (2564)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.64

100 / 100
2
26.47

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

29/12/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนธันวาคม 2563 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 52,4407,970 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 5,598,887.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.68 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2564 ณ เดือนธันวาคม 2563 จำนวนเงิน 203,800 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 52,611,770 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 5,598,887.41 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 10.64

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

22/03/2564 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2564 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 52,407,970 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 13,863,761.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.45 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2564 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวนเงิน 203,800 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 61,140 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.00 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 52,611,770 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 13,924,901.75 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 26.47

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
[มิติที่ 2 : ]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักเทศกิจดำเนินการ ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน และจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงาน 2. พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ยอดสำรวจซากรถ ปี 2562 และ ปี 2563 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักเทศกิจดำเนินการ 1. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) 2. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล สถาปัตยกรรมองค์กร จำนวน 6 บัญชี 3. จัดทำ Meta Data และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **