ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 15000000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :6.79

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.89

100 / 100
2
2.81

100 / 100
3
3.59

0 / 0
4
6.79

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

27/12/2562 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนธันวาคม 2562 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,631,695 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 3,467,857.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.54 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 3,027,140 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 3,027,140 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 65,658,835 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 6,494,997.01 คิดเป็นภาพรวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 9.89

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-23/3/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2563 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,751,194 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 16,376,234.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.10 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ เดือนมีนาคม 2563 จำนวนเงิน 14,866,298 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 14,790,022 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.49 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 77,617,492 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 31,166,256.23 คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 40.15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-23/06/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,496,444 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 23,494,884.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.59 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ เดือนมิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 17,757,636 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 17,681,360 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.57 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 80,254,080 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 41,176,244.02 คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 51.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-23/09/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 38,613,578 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 37,227,437.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.41 หมายเหตุ รายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักเทศกิจ งบประมาณ 13,555,000 บาท ดำเนินได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 11,500,000 บาท ได้รับอนุมัติใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จำนวน 11,500,000 บาท 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 จำนวนเงิน 8,286,174 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 8,286,174 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 46,899,752 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 45,513,611.43 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 ร้อยละ 97.04

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

0 / 0
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จตามแผนงาน โดยได้จัดส่งรายงานทางการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักเทศกิจที่ กท1401/5912 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จตามแผนงาน โดยได้จัดส่งรายงานทางการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักเทศกิจที่ กท1401/5912 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดทำรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จตามแผนงาน โดยได้จัดส่งรายงานทางการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักเทศกิจที่ กท1401/5912 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 2.จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ รายงานทรัพย์สินรายไตรมาส และรายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง(แบบที่ 1) และรายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง(แบบที่ 2) ประจำไตรมาสที่ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส และรายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง(แบบที่ 1) และจัดส่งรายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง(แบบที่ 2) ประจำไตรมาสที่ 4 ตามหนังสือ สำนักเทศกิจ ที่ กท 1401/5743 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 (รายงานแต่ละไตรมาส ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด