ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 15000000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ขั้นตอน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2562 เวียนแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 และดำเนินการ โดยให้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงในการทำงาน และเอกสารส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งสำนักงานเลขานุการ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เดือนธันวาคม 2562 - จัดทำเอกสารหลักฐานการดำเนินงานตามขั้นตอนตัวชี้วัด 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2563 - เวียนแจ้งให้ทุกส่วนราชการดำเนินโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักเทศกิจ ประจำปี 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - จัดทำแนวทางปฏิบัติในการทำงานว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสำนักเทศกิจ เดือนมีนาคม 2563 - จัดทำข้อมูลเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน สำหรับงานอำนวยความสะดวกด้านจราจร และงานทำความสะอาด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน 2563 - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ เพื่อแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบ - จัดส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ตามขั้นตอนที่สำนักอนามัย กำหนด เดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานโครงการ การจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักเทศกิจ เดือนมิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ของเจ้าหน้าที่ ตามแผนปฏิบัติงานโครงการ การจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักเทศกิจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม 2563 - อยู่ระหว่างข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานโครงการ การจัดการความเสี่ยง จากการทำงานของสำนักเทศกิจ เดือนสิงหาคม 2563 จัดส่งเอกสารหลักฐานการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สำนักอนามัย เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักเทศกิจ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เรื่อง ป้ายผิดกฎหมาย และการฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่ บนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักเทศกิจอยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในการดำเนินการขั้นตอนต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักเทศกิจได้ดำเนินการ ตามแนวทางของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ดังนี้ 1.ส่งไฟล์ข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ในส่วนของสำนักเทศกิจ จำนวน 10 ตัว ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2.ศึกษาวิธีการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ผ่านทางเว็บไซต์ 3.บันทึกตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ในระบบฐานข้อมูลตามรูปแบบที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

บันทึกรายงานความเคลื่อนไหวของตัวชี้วัดเป็นรายเดือน จำนวน 3 ตัวชี้วัด โดยบันทึกข้อมูลจาก 50 สำนักงานเขต ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ในระบบฐานข้อมูล เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **