ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 17000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 2. (1)ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย ให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับแจ้งหรือตรวจพบ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. (1)ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย ให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับแจ้งหรือตรวจพบ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

95 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเก็บข่้อมูลการซ่อมบำรุง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่สำนักงานเขตในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ จำนวนกล้อง 264 กล้อง 2. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่สำนักงานเขตในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง จำนวนกล้อง 2408 กล้อง 3. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโดยรอบเส้นทางจักรยานรอบเขตพระราชฐาน จำนวนกล้อง 137 กล้อง 4. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการเชื่อมโยงสัญญาณไปยังกองรักษาการณ์ประจำพระราชฐานหรือสถานีตำรวจนครบาลโดยรอบเขตพระราชฐาน สถานที่สำคัญ จำนวนกล้อง 284 กล้อง 5. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน แบบ Stand Alone ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง จำนวนกล้อง 4509 กล้อง 6. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน แบบ Stand Alone ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวนกล้อง 10283 กล้อง 7. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน แบบ Stand Alone ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวนกล้อง 2367 กล้อง 8. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน แบบ Stand Alone ในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ จำนวนกล้อง 2188 กล้อง 9. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน แบบ Stand Alone ในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวนกล้อง 2196 กล้อง 10. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง จำนวนกล้อง 991 กล้อง 11. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวนกล้อง 1513 กล้อง 12. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ จำนวนกล้อง 926 กล้อง 13. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวนกล้อง 1126 กล้อง 14. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ จำนวนกล้อง 1027 กล้อง 15. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวนกล้อง 789 กล้อง 16. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่สำนักงานเขตในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวนกล้อง 426 กล้อง 17. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่สำนักงานเขตในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ จำนวนกล้อง 264 กล้อง 18. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่สำนักงานเขตในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวนกล้อง 296 กล้อง 19. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ จำนวนกล้อง 11360 กล้อง 20. ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงธนเหนือ จำนวนกล้อง 594 กล้อง 21. ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพใต้ จำนวนกล้อง 740 กล้อง รวมกล้อง 44688 กล้อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 6. (2) ความสำเร็จของการเพิ่มความปลอดภัยบริเวณทางข้ามหน้าสถานศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
6. (2) ความสำเร็จของการเพิ่มความปลอดภัยบริเวณทางข้ามหน้าสถานศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

85 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งงาน 5 มีนาคม 63 ตรวจรับงาน20 มีนาคม 63 กรรมการรายงานผลการตรวจรับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ส่งงาน 5 มีนาคม 63 ตรวจรับงาน20 มีนาคม 63 ได้ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ส่งงาน 5 มีนาคม 63 ตรวจรับงาน20 มีนาคม 63 ได้ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 8. (6) ความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
8. (6) ความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :125.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
40.00

95 / 100
4
125.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างบันทึกข้อตกลง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างบันทึกข้อตกลง ขอนุมัติบันทึกข้อตกลง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูล 3 ฝ่าย (กรุงเทพมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างขออนุมัติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร และอยู่ระหว่างจัดทำระบบเชื่อมประสานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจากบริษัทกลางฯ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล Driver

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างประสานแจ้งคำสั่งคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานครทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่ง ศปถ.กทม.ที่ 02/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 และจัดทำรายงานการวิเคราะห์จุดเสี่ยงอุบัติเหตุจราจร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ความสำเร็จของแต่ละองค์ประกอบ ส่วนที่ 1 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร มี 5 องค์ประกอบ ๆ ละ 20 คะแนน (รวมร้อยละ 100) องค์ประกอบ 1 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร (คะแนนร้อยละ 20) ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้คะแนนร้อยละ 20 ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ที่ 2/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร องค์ประกอบ 2 มีกระบวนการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนและจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยแหล่งข้อมูลต้องประกอบด้วย ข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (คะแนนร้อยละ 20) ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นคะแนนร้อยละ 20 โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนและจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 1. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปิดช่องทางการเชื่อมต่อฐานข้อมูล (web api) ให้กับ กทม. ตามการลงนามความร่วมมือ MOU เพื่อพัฒนาระบบ DRIVER 2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล สจส. ศูนย์เอราวัณ และบริษัทกลางฯ ร่วมกันรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ กทม. ผ่านระบบ line application (Line Group : ศูนย์รวบรวมข้อมูล อบ.ทางถนนในพื้นที่ กทม.) องค์ประกอบ 3 มีการแสดงข้อมูลเป็นรายเดือนได้ (คะแนนร้อยละ 20) ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นคะแนนร้อยละ 20 (12 เดือน) โดยข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นรายเดือน โดยการเข้าถึงข้อมูลผ่าน เวปไซต์ www.ThaiRSC.com และได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็นหนังสือสถิติจราจรประจำปีของและสำนักการจราจรขนส่ง องค์ประกอบที่ 4 มีการรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งเป็นรายไตรมาส (คะแนนร้อยละ 20) ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้ว 4 ไตร ได้คะแนนร้อยละ 20 โดยกองนโยบายและแผนงาน กลุ่มงานสถิติและวิจัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานครต่อผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งทุกไตรมาส องค์ประกอบที่ 5 มีการรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนฯ ทุกครั้ง (คะแนนร้อยละ 20) ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นคะแนนร้อยละ 20 โดยในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 และ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ได้มีการรายงานโดย นายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 2 กรณีหน่วยงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงการนำข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลฯ ไปใช้ประโยชน์ได้ ให้ได้รับคะแนนเพิ่มเติม ร้อยละ 25 ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้ว โดยได้สนับสนุนด้านข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้แก่สำนักงานเขต 50 เขต ไปใช้ในการประเมินผลการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ โดยส่งข้อมูลทาง กลุ่มไลน์ ศปถ.กทม. และจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ที่ปฏิบัติงานใน ศปถ.เขต และเจ้าหน้าที่ของกองนโยบายและแผนงาน จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 55 คน จัดการอบรมรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 กันยายน 2563 หัวข้อสำคัญในการจัดอบรม ได้แก่ การนำข้อมูลและการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ โดยนำข้อมูลที่เขตมีอยู่แล้วร่วมกับการนำข้อมูลของเวปไซต์ ThaiRSC ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มาฝึกการปฏิบัติในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุด้านการจราจร คิดเป็นคะแนน 25 คะแนน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 11(3) ความยาวของระยะทางที่ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
11(3) ความยาวของระยะทางที่ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน

หน่วยนับ :กิโลเมตร

เป้าหมาย :350.00

ผลงาน :13.70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิโลเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
12.50

90 / 100
4
13.70

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู๋ระหว่างลงนามสัญญาจ้างนำสายสื่อสัญญาณของกล้อง CCTV ลงใต้ดิน - อยู่ระหว่างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการก่อสร้องท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน โดยเริ่มก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารในเส้นทางต้นแบบ ระยะทางประมาณ 7 กม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- การนำสายสื่อสารของกล้อง CCTV ลงใต้ดิน ในปีงบประมาณ 2563 ระยะทางทั้งหมด 53.65 - ลงนามสัญญาจ้างนำสายสื่อสัญญาณของกล้อง CCTV ลงใต้ดิน ในถนนแจ้งวัฒนะ ถนนเพชรบุรี (ถนนพญาไท - ถนนราชปรารถ) และถนนชิดลม ระยะ ทางรวม 14.56 กม. แล้วเมื่อวันที่ 14 ม.ค.2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแบบ - ในส่วนของการดำเนินการที่เหลือในถนนลาดพร้าว อังรีดูนังค์ สามเสน อรุณอัมรินทร์ ชิดลม อยู่ระหวางรอลงนาม สัญญา - อยู่ระหว่างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการก่อสร้องท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน โดยเริ่มก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารในเส้นทางต้นแบบ ระยะทางประมาณ 7 กม.ผลงาน 85%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- การนำสายสื่อสารของกล้อง CCTV ลงใต้ดิน ในปีงบประมาณ 2563 ระยะทางทั้งหมด 53.65 ได้ลงนามสัญญาจ้างแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างลดำเนินการจัดทำท่อร้อยสายสื่อสารของกล้อง CCTV ใต้ดิน และนำสายสื่อสารของกล้อง CCTV ลงใต้ดิน และได้ดำเนินการแล้วเสร็จระยะทาง 5.5 กม. - การนำสายสื่อสารลงใต้ดิน โดยการมอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการ บริษัทฯ ได้ก่อสร้องท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน แล้วเสร็จระยะทางประมาณ 7 กม.ได้แก่ ถนนวิทยุ (ถนนเพชรบุรี-แยกเพลินจิต - หน้าซอยร่มฤดี) ถนนรัชดาภิเษก (MRT ศูนย์วัฒนธรรมประตู 2 –หน้าซอยรัชดาภิเษก 7)และถนนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ถนนสาทรเหนือ/ใต้ – ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-- การนำสายสื่อสารของกล้อง CCTV ลงใต้ดิน ในปีงบประมาณ 2563 ระยะทางทั้งหมด 53.65 ได้ลงนามสัญญาจ้างแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างไดำเนินการจัดทำท่อร้อยสายสื่อสารของกล้อง CCTV ใต้ดิน และนำสายสื่อสารของกล้อง CCTV ลงใต้ดิน แล้วเสร็จระยะทาง 40.52 กม. - การนำสายสื่อสารลงใต้ดิน โดยการมอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการ บริษัทฯ ได้ก่อสร้องท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน แล้วเสร็จระยะทางประมาณ 7.256 กม.ได้แก่ ถนนวิทยุ (ถนนเพชรบุรี-แยกเพลินจิต - หน้าซอยร่มฤดี) ถนนรัชดาภิเษก (MRT ศูนย์วัฒนธรรมประตู 2 –หน้าซอยรัชดาภิเษก 7)และถนนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ถนนสาทรเหนือ/ใต้ – ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 18. (4) ความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำสายใหม่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
18. (4) ความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำสายใหม่

หน่วยนับ :เส้นทาง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :90.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
90.00

85 / 100
4
90.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจเส้นทางสัญจรทางน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ศึกษาความเป็นไปได้ของเส้นทางการเดินเรือในคลองประเวศบุรีรมย์ จัดทำแผนที่การเดินเรือและกำหนดจุดก่อสร้างท่าเทียบเรือที่เหมาะสม -อยู่ระหว่างนำเสนอรายงานการศึกษาต่อผู้บริหาร กทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 19. (5) ร้อยละของผู้สัญจรทางน้ำเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
19. (5) ร้อยละของผู้สัญจรทางน้ำเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

85 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- การให้บริการเดินเรือในคลองภาษีเจริญ (มอบหมายบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นระยะเวลา 10 ปี ) - การให้บริการเดินเรือในเส้นทาง คลองบางกอกใหญ่ แม่น้ำเจ้าพระยา (บางหว้า-บางกอกใหญ่-แม่น้ำเจ้าพระยา) (สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 และพบปัญหาระดับน้ำในคลองลดต่ำเน่องจากสภาวะน้ำแล้งจึงทำให้ไม่สามารถเปิดประตูน้ำคลองบางกอใหญ่ได้ตลอดเวลาจึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถควบคุมเวลาการเดินเรือได้ ประกอบกับมีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้า MRT เต็มรูป จากสถานีหัวลำโพงถึงสถานีหลักสอง -การเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม (โดยความร่วมมือเรือจากสำนักการระบายน้ำ 6 ลำ และเรือจากบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด 2 ลำ) ส่วนการจัดซื้อเรือไฟฟ้าและจ้างเดินเรือแบบเต็มรูปแบบอยู่ระหว่างกระบวนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - การเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยายวัดศรีบุญเรือง-ห้างพิซิโอ้ (อยู่ระหว่างการดำเนินการสัญญาซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 14 เมษายน 2563) ส่วนการให้บริการเต็มรูปแบบจากวัดศรีบุญเรือง-มีนบุรี ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก ติดปัญหาการทำเชื่อนของ สนน. การของบปรับปรุงก่อสร้างท่าเรือ และการจัดซื้อเรือไฟฟ้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดให้มีการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมและคลองแสนแสบ -การให้บริการเดินเรือในคลองภาษีเจริญ (มอบหมายบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นระยะเวลา 10 ปี ) -การเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม (โดยความร่วมมือเรือจากสำนักการระบายน้ำ 6 ลำ และเรือจากบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด 2 ลำ) ส่วนการจัดซื้อเรือไฟฟ้าและจ้างเดินเรือแบบเต็มรูปแบบอยู่ระหว่างกระบวนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - การเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยายวัดศรีบุญเรือง-ห้างพิซิโอ้ (อยู่ระหว่างการดำเนินการสัญญาซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 14 เมษายน 2563) ส่วนการของบประมาณเพื่อเดินเรือต่อนั้น อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการใหม่ (คาดว่าจะไม่สามารถเดินเรือต่อเนื่องจากวันที่ 15 เมษายน 2563 ได้ทัน) -การเดินเรือในคลองแสนแสบให้บริการเต็มรูปแบบจากวัดศรีบุญเรือง-มีนบุรี ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก ติดปัญหาการทำเชื่อนของ สนน. การของบปรับปรุงก่อสร้างท่าเรือ และการจัดซื้อเรือไฟฟ้า -การเดินเรือในคลองเส้นทาง บางหว้า-วัดกำแพงบางจาก ในช่วงวันหยุดเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน (ประสานบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ให้บริการเดินเรือ) -การขอจัดสรรงบประมาณเดินเรือสนับสนุนการท่องเที่ยวในเส้นทาง บางหว้า-วัดกำแพงบางจาก-ตลิ่งชัน เสนอของบประมาณแล้ว แต่ผู้บริหารให้ทบทวนเรื่องความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจของโครงการ รวมถึงแนวทางการเก็ค่าโดยสารของการให้บริการเดินเรือ -** การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 **

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- การเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยายวัดศรีบุญเรือง-ห้างพิซิโอ้ (อยู่ระหว่างการดำเนินการสัญญาซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 14 เมษายน 2563) - การเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ได้ลงนามสัญญาจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 63 และขณะนี้ส่งงานงวดที่ 1 แล้ว - การเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยายวัดศรีบุญเรือง-มีนบุรี อยู่ระหว่างการของบประมาณ ก่อสร้าง ปรับปรุงท่าเรือที่ชำรุด จำนวน 5 ท่า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- คลองผดุงกรุงเกษม อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 และ 2 - คลองแสนแสบ อยุ่ระหว่างเห็นชอบ แบบรูปรายการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด