ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 17000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 2. ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชม. เมื่อได้รับการแจ้งหรือตรวจพบ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชม. เมื่อได้รับการแจ้งหรือตรวจพบ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาบำรุงรักษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาบำรุงรักษา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 4. ร้อยละของจุดเสี่ยงสำคัญที่ดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุจราจร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุเป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
4. ร้อยละของจุดเสี่ยงสำคัญที่ดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุจราจร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
90.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ได้ดำเนินการรายงานผลการจัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว ได้จัดทำรายงานราคากลางแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาบำรุงรักษา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 8. การจัดทำแนวทางการเชื่อมต่อการเดินทางด้วย Sky Walk
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือกเป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
8. การจัดทำแนวทางการเชื่อมต่อการเดินทางด้วย Sky Walk

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
38.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ การเชื่อมต่อการเดินทางด้วย Sky Walk

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ การเชื่อมต่อการเดินทางด้วย Sky Walk

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ การเชื่อมต่อการเดินทางด้วย Sky Walk

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ การเชื่อมต่อการเดินทางด้วย Sky Walk

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 9. มีการพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่ายการสัญจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร “ล้อ ราง เรือ” เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือกเป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
9. มีการพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่ายการสัญจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร “ล้อ ราง เรือ” เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :จุด

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จุด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
38.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างจัดทำข้แผนพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดทำแผนพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 13. การจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำ บริเวณคลองภาษีเจริญ และคลองบางกอกใหญ่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือกเป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
13. การจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำ บริเวณคลองภาษีเจริญ และคลองบางกอกใหญ่

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) 14. การจัดทำรายงานสำรวจความคิดเห็นต่อการปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง (Bus – Stop) รูปแบบใหม่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือกเป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
14. การจัดทำรายงานสำรวจความคิดเห็นต่อการปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง (Bus – Stop) รูปแบบใหม่

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :80.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
80.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 15. การจัดทำมาตรฐานแบบภูมิทัศน์ริมถนนและทางเท้าเพื่อทุกคนในสังคม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
15. การจัดทำมาตรฐานแบบภูมิทัศน์ริมถนนและทางเท้าเพื่อทุกคนในสังคม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ...

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการ...

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตามแนวทางเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) 17. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Application BMA Traffic
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
17. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Application BMA Traffic

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 22-22-62 ลว.21 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการทอดแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย ผ่านทางเว็ปไซ BMA TRAFFIC

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลสำรวจความพึงพอใจ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 18. การบูรณาการข้อมูลเชิงแผนที่ของโครงการด้านการจราจร เพื่อสนับสนุนการพัฒนา Smart City ของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
18. การบูรณาการข้อมูลเชิงแผนที่ของโครงการด้านการจราจร เพื่อสนับสนุนการพัฒนา Smart City ของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำหนังสือขอรายชื่อคณะทำงานการบูรณาการข้อมูลเชิงแผนที่ฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4839/2561 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชุมคณะทำงานการบูรณาการข้อมูลเชิงแผนที่ฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของสำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำ ประชุมคณะทำงานการบูรณาการข้อมูลเชิงแผนที่ฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 เมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ประชุมคณะทำงานการบูรณาการข้อมูลเชิงแผนที่ฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ดำเนินการนำเข้าข้อมูลสาธารณูปโภคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 135 รายการ ประกอบด้วย 1. สำนักการจราจรและขนส่ง จำนวน 111 รายการ (ตามเอกสารแนบ 4) 2. สำนักการโยธา จำนวน 10 รายการ (ตามเอกสารแนบ 5) 3. สำนักการระบายน้ำ จำนวน 14 รายการ (ตามเอกสารแนบ 6) สำนักการจราจรและขนส่งอยู่ระหว่างพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง และพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้ข้อมูลการเดินทางเชื่อมต่อล้อ ราง เรือ และข้อมูลการเดินทางในรูปแบบอื่นๆ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี พ.ศ.2563 ซึ่งจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการให้ข้อมูลการเดินทางกับประชาชนได้ในอนาคต

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด