ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 17000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1.(1)ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อแก้ไขและลดพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.(1)ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อแก้ไขและลดพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
5.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประสานงานสำนักเทศกิจ เพื่อให้ส่งข้อมูลตามที่ สยป. กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดรายละเอียดข้อมูลตามที่ สยป. กำหนด เพื่อนำมาใช้กับการทำงานต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 4.(4)ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
4.(4)ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
55.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2563 1.) กำหนดจุดเสี่ยง 102 จุด ใน 4 โซน 27 เขต -ดำเนินการแล้ว 33 จุด(สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) 33 จุด (สำนักงานวิศวกรรมจราจร)) 2.) อยู่ระหว่างดำเนินการ 35 จุด -สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 17 จุด -สำนักการโยธา (สนย.) 8 จุด -สนย. ร่วมกับ สจส. 10 จุด 3.) เสนอของบประมาณดำเนินการ 28 จุด -สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 17 จุด- สำนักการโยธา (สนย.) 2 จุด -สนย. ร่วมกับ สจส. 9 จุด -ประสานหน่วยงานอื่น 6 จุด -กรมทางหลวง 5 จุด -สำนักงานเขต 1 จุด 3.ผลการดำเนินโครงการ เดือน พฤศจิกายน 2563 -กำหนดจุดเสี่ยง 154 จุด ใน 4 โซน 37 เขต -ดำเนินการแล้ว 37 จุด -สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) 37 จุด (สำนักงานวิศวกรรมจราจร) 4.)อยู่ระหว่างดำเนินการ 110 จุด -สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 70 จุด -สำนักการโยธา (สนย.) 15 จุด -สนย. ร่วมกับ สจส. 19 จุด -สำนักงานเขต 4 จุด -หน่วยงานอื่น 2 จุด 5.) เสนอของบประมาณดำเนินการ 7 จุด -สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 1 จุด -สำนักการโยธา (สนย.) 6 จุด ผลการดำเนินโครงการ เดือน พฤศจิกายน 2563 1.)กำหนดจุดเสี่ยง 154 จุด ใน 4 โซน 37 เขต -ดำเนินการแล้ว 37 จุด สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) 37 จุด (สำนักงานวิศวกรรมจราจร) 2.)อยู่ระหว่างดำเนินการ 110 จุด -สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 70 จุด -สำนักการโยธา (สนย.) 15 จุด -สนย. ร่วมกับ สจส. 19 จุด -สำนักงานเขต 4 จุด -หน่วยงานอื่น 2 จุด 3.)เสนอของบประมาณดำเนินการ 7 จุด -สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 1 จุด -สำนักการโยธา (สนย.) 6 จุด ผลการดำเนินโครงการ เดือน ธันวาคม 2563 1.)กำหนดจุดเสี่ยง 160 จุด ใน 6 โซน 43 เขต -ดำเนินการแล้ว 37 จุด สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) 37 จุด (สำนักงานวิศวกรรมจราจร) 2.)อยู่ระหว่างดำเนินการ 101 จุด -สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 34 จุด -สำนักการโยธา (สนย.) 21 จุด -สนย. ร่วมกับ สจส. 40 จุด -สำนักงานเขต 2 จุด -หน่วยงานอื่น 4 จุด 3.)เสนอของบประมาณดำเนินการ 7 จุด -สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 20 จุด -สำนักการโยธา (สนย.) 2 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือน มกราคม 2563 กำหนดจุดเสี่ยง 175 จุด ใน 6 โซน 50 เขต ดำเนินการแล้ว 47 จุด สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) 37 จุด (สำนักงานวิศวกรรมจราจร) อยู่ระหว่างดำเนินการ 106 จุด สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 32 จุด สำนักการโยธา (สนย.) 19 จุด สนย. ร่วมกับ สจส. 40 จุด สำนักงานเขต 2 จุด หน่วยงานอื่น 13 จุด เสนอของบประมาณดำเนินการ 22 จุด สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 20 จุด สำนักการโยธา (สนย.) 2 จุด เดือนกุมภาพันธ์ กำหนดจุดเสี่ยง 175 จุด ใน 6 โซน 50 เขต ดำเนินการแล้ว 71 จุด สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) 37 จุด (สำนักงานวิศวกรรมจราจร) อยู่ระหว่างดำเนินการ 62 จุด สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 29 จุด สำนักการโยธา (สนย.) 15 จุด สนย. ร่วมกับ สจส. 14 จุด สำนักงานเขต 16 จุด หน่วยงานอื่น 7 จุด เสนอของบประมาณดำเนินการ 19 จุด สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 19 จุด เดือนมีนาคม กำหนดจุดเสี่ยง 175 จุด ใน 6 โซน 50 เขต ดำเนินการแล้ว 71 จุด สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) 37 จุด (สำนักงานวิศวกรรมจราจร) อยู่ระหว่างดำเนินการ 62 จุด สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 29 จุด สำนักการโยธา (สนย.) 15 จุด สนย. ร่วมกับ สจส. 14 จุด สำนักงานเขต 16 จุด หน่วยงานอื่น 7 จุด เสนอของบประมาณดำเนินการ 19 จุด สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 19 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 7.(5)ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
7.(5)ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ขั้นตอนรายงานแบบสรุปผลการสำรวจพื้นที่คลอง - อยู่ระหว่างดำเนินการประสานเขตที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบริเวณแสดงข้อมูลด้านอัตลักษณ์ของพื้นที่ข้อมูลคลองในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการประสานเขตที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบริเวณแสดงข้อมูลด้านอัตลักษณ์ของพื้นที่ข้อมูลคลองในพื้นที่ -อยู่ระหว่างกำหนดจุดติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง ตามจุดเชคอินของสำนักงานเขตต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 12.(2)ระดับความสำเร็จในการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง บริเวณย่านบางหว้า
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
12.(2)ระดับความสำเร็จในการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง บริเวณย่านบางหว้า

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างให้ที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณย่านบางหว้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างให้ที่ปรึกษาลงพื้นที่สำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 14.(3)ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
14.(3)ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างให้ที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำคลองผดงุกรุงเกษม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างให้ที่ปรึกษาลงพื้นที่สำรวจและจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำคลองผดงุกรุงเกษ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) 2.ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับแจ้งหรือตรวจพบ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับแจ้งหรือตรวจพบ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
15.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 3.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการขอข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการขอข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
5.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างออกแบบสำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เริ่มส่งแบบสำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
34.32

100 / 100
2
51.78

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 18 โครงการ อยู่ในความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผนงาน จำนวน 1 โครงการ ของกองระบบเทคโนโลยีจราจร จำนวน 17 โครงการ ผลการดำเนินงานไตรมาสแรก (ตุลาคม-ธันวาคม) อยู่ระหว่างร้อยละ 2-65 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 34.32 ค่าบำรุงรักษาศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการประมาณราคากลาง และขออนุมัติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน 12 วันทำการ และยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 18 โครงการ อยู่ในความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผนงาน จำนวน 1 โครงการ ของกองระบบเทคโนโลยีจราจร จำนวน 17 โครงการ ผลการดำเนินงานไตรมาสสอง (มกราคม-มีนาคม) อยู่ระหว่างร้อยละ 0-100 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 51.78 ค่าบำรุงรักษาศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ ลงนามสัญญาจ้าง บริษัท มัลติอินโนเวชั่น เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด สัญญาเลขที่ 22-4-64 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 วงเงินตามสัญญา 10,978,200.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วันที่ 11 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 5.ความสำเร็จของการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรตามแผนงาน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
5.ความสำเร็จของการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรตามแผนงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
48.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนจุดอันตราย (เตือนทางแยก) ๕0 จุด อยู่ระหว่างการหาตัวผู้รับจ้าง -ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนทางข้าม 50 จุด อยุ่ระหว่างการจัดทำราคากลาง -ติดตั้งดวงโคมสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนข้ามทางพร้อมอุปกรณ์นับเวลาสัญญาณไฟจราจร 100 ชุด อยู่ระหว่างการจักทำราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนจุดอันตราย (เตือนทางแยก) ๕0 จุด อยู่ระหว่างขอเงินงวด เพื่อลงนามสัญญา -ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนทางข้าม 50 จุด อยุ่ระหว่างการจัดทำราคากลาง -ติดตั้งดวงโคมสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนข้ามทางพร้อมอุปกรณ์นับเวลาสัญญาณไฟจราจร 100 ชุด อยู่ระหว่างการจักทำราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 6.สถิติการกระทำผิดกฎจราจรและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรของคนในพื้นที่ที่มีการดำเนินโครงการลดลง
[มิติที่ 1 : ]

๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
6.สถิติการกระทำผิดกฎจราจรและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรของคนในพื้นที่ที่มีการดำเนินโครงการลดลง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
30.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ในระหว่างขั้นตอนขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและจัดทำราคากลางงานจ้างเหมาค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และหาตัวผู้รับจ้าง ประกาศประชาพิจารณ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ -ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง -ลงนามสัญญาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มสัญญาวันที่ 1 มีนาคม 2564 จะมีการประชุ่มครั้งที่ 1 /2564 ในวันที่ 25 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.3.1.1
[มิติที่ 1 : ]

๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.3.1.1

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.3.1.2
[มิติที่ 1 : ]

๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.3.1.2

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.00

100 / 100
2
43.80

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 5 โครงการ อยู่ในความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผนงาน จำนวน 3 โครงการ ของสำนักงานวิศวกรรมจราจร จำนวน 2 โครงการ ผลการดำเนินงานไตรมาสแรก (ตุลาคม-ธันวาคม) อยู่ระหว่างร้อยละ 10-60 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 27.00 - จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วบนถนนฯ แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการประมาณราคากลาง และขออนุมัติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เผยแพร่ร่างประกาศ เมื่อวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา กับบริษัท โคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วงเงินตามสัญยา 592,500.- บาท - โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติค่าปรับจ้างช่วงฯ และจัดทำรายงานขอจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 5 โครงการ อยู่ในความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผนงาน จำนวน 3 โครงการ ของสำนักงานวิศวกรรมจราจร จำนวน 2 โครงการ ผลการดำเนินงานไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) อยู่ระหว่างร้อยละ 27-67 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 43.80 - จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วบนถนนฯ ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 อยู่ระหว่่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน - โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก ยกเลิกการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ครั้งที่ 1 เนื่องจากผู้ยื่นขอเสนอราคามี จำนวน 1 ราย และยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ขณะนี้อยู่ระหว่างขอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอบเขตของงานและโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) 8.ความยาวของระยะทางที่ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
8.ความยาวของระยะทางที่ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน

หน่วยนับ :กิโลเมตร

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิโลเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
59.00

100 / 100
2
60.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.1.1.2
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.1.1.2

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
68.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) 9.ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำส่วนต่อขยายระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
9.ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำส่วนต่อขยายระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ ๓ ช่วงบางหว้า–ตลิ่งชัน อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา - โครงการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา - โครงการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต อยู่ระหว่างขั้นตอนรับโอนสัมปทานจาก รฟม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ ๓ ช่วงบางหว้า–ตลิ่งชัน อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา - โครงการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา - โครงการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต อยู่ระหว่างขั้นตอนรับโอนสัมปทานจาก รฟม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) 10.ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
10.ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างออกแบบแบบสำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างแก้ไข TOR ครั้งที่ 2 เพื่องลงประกาศทางอิเล็กทรอนิดส์ ครั้งที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) 11.หน่วยงานมีรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
11.หน่วยงานมีรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ

หน่วยนับ :ต่อโครงการ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ต่อโครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศจัดหาผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) 13.ร้อยละของผู้สัญจรด้วยจักรยาน
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
13.ร้อยละของผู้สัญจรด้วยจักรยาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 0
2
48.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เดือนตุลาคมให้บริการจักรยานสาธารณะกับประชาชน ยืมจักรยาน 3,755 ครั้ง คืนจักรยาน 3,727 ครั้ง 2.เดือนพฤศจิกายน ให้บริาการจักรยานสาธารณะกับประชาชน (รายงานการยืม - คืนจักรยาน ยืม 3,995 ครั้ง คืน 4,120 ครั้ง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. เดือนธันวาคม ให้บริการจักรยานสาธารณะกับกับประชาชน (รายงานการยืม - คืนจักรยาน ยืม 2,406 ครั้ง คืน 2,570 ครั้ง) 2. เดือนมกราคม ให้บริการจักรยานสาธารณะกับกับประชาชน (รายงานการยืม - คืนจักรยาน ยืม 1,803 ครั้ง คืน 1,830 ครั้ง) 3. เดือนกุมภาพันธ์ ให้บริการจักรยานสาธารณะกับกับประชาชน (รายงานการยืม - คืนจักรยาน ยืม 1,915 ครั้ง คืน 1,968 ครั้ง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.1.1
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.1.1

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
30.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.1.3
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.1.3

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
35.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.1.4
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.1.4

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

4. โครงการจ้างที่ปรึกษาประจำสำนักการจราจรและขนส่ง (Inhouse) เพื่อศึกษา สำรวจ ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น และวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 5. โครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน (Bangkok Car Free Day 2021)จะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2564 เนื่องจากโครงการมีกำหนดจัดงานในวันคาร์ฟรีเดย์ ในเดือนกันยายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

4. โครงการจ้างที่ปรึกษาประจำสำนักการจราจรและขนส่ง (Inhouse) เพื่อศึกษา สำรวจ ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น และวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ อยู่ดำเนินการตรวจรับงวดที่ 2 5. โครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน (Bangkok Car Free Day 2021)จะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2564 เนื่องจากโครงการมีกำหนดจัดงานในวันคาร์ฟรีเดย์ ในเดือนกันยายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) 15.พื้นที่(ทางแยก)ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบจราจร (ร้อยละของทางแยกที่ควบคุมสัญญาณไฟจราจร)
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
15.พื้นที่(ทางแยก)ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบจราจร (ร้อยละของทางแยกที่ควบคุมสัญญาณไฟจราจร)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
48.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

งานติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไร้สาย 100 ชุด อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

งานติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไร้สาย 100 ชุด อยู่ระหว่างรอเงินงวด เพื่อลงนามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(23) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.1
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.1

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.2
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.2

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
55.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(25) 16.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสาธารณะสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
16.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสาธารณะสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
32.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(26) 17.ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรทางแยกที่มีดวงโคมประกอบทางข้ามแบบเดิมได้รับการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับคนพิการ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
17.ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรทางแยกที่มีดวงโคมประกอบทางข้ามแบบเดิมได้รับการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับคนพิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
48.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับผู้พิการ 100 ชุด อยุ่ระหว่างการจัดทำราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับผู้พิการ 100 ชุด อยุ่ระหว่างรอเงินงวด เพื่อลงนามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(27) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 3.1.1.1
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 3.1.1.1

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
72.00

100 / 100
2
72.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(28) 18.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานเสร็จภายในกำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
18.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานเสร็จภายในกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
5.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(29) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 7.5.1.2
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 7.5.1.2

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00

100 / 100
2
75.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ตรวจสอบเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบให้สามารถใช้งานได้ปกติ - ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 7 ธ.ค.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ตรวจรับงานงวดที่ 2 วันที่ 1 ก.พ.64 - ตรวจรับงานงวดที่ 3 วันที่ 5 ก.พ.64 - ตรวจรับงานงวดที่ 4 วันที่ 4 มี.ค. 64

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(30) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 7.5.1.3
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 7.5.1.3

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
68.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 4.1 ความสำเร็จในการพัฒนาและบริหารจัดการนวัตกรรมของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
4.1 ความสำเร็จในการพัฒนาและบริหารจัดการนวัตกรรมของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดเตรียมประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมฯ ของ สำนักการจราจรและขนส่ง ครั้งที่ 2/2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการส่งโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ที่ดำเนินการแก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้วให้สำนักงานกก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **