ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 17000000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
30.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 275 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 158 เรื่อง คงค้าง 117 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 316 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 200 เรื่อง คงเหลือ 116 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 253 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 79 เรื่อง คงค้าง 174 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 275 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 207 เรื่อง คงค้าง 68 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-30 พฤษจิกายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 316 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 253 เรื่อง คงค้าง 63 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 253 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 179 เรื่อง คงค้าง 74 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 292 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 234 เรื่อง คงค้าง 58 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 269 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 196 เรื่อง คงค้าง 73 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-27 มีนาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 209 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 84 เรื่อง คงค้าง 125 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 275 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 215 เรื่อง คงค้าง 60 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 316 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 263 เรื่อง คงค้าง 53 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 253 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 188 เรื่อง คงค้าง 65 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 292 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 243 เรื่อง คงค้าง 49 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 269 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 218เรื่อง คงค้าง 51 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 228 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 172 เรื่อง คงค้าง 53 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 134 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 71 เรื่อง คงค้าง 63 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 164 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 35 เรื่อง คงค้าง 129 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ ตามมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ ตามมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. Best service รออุทธรณ์ตัวชี้วัด เดือน กันยายน 2563 2. รักษารอบ - ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนรถจักรยานยนต์ที่หยุดรอสัญญาณไฟจราจรล้ำเส้นหยุดทับเครื่องหมายจราจรแผ่นทางข้าม (ม้าลาย) ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 -อยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูล - ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนทางแยกที่ได้รับการดำเนินการรักษาช่องหยุดรถจักรยานยนต์ (จยย.) รอสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก จำนวน 30 ทางแยกหรือปรับปรุงกายภาพ/เครื่องหมายจราจรที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 1 รายการ -อยู่ระหว่างดำเนินการรักษาช่องหยุดรถจักรยานยนต์ (จยย.)- - ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดำเนินการ มีความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 -อยู่ระหว่างทอดแบบสอบถาม-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. Best service 2563 อุทธรณ์ตัวชี้วัด 2. รักษารอบ - ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนรถจักรยานยนต์ที่หยุดรอสัญญาณไฟจราจรล้ำเส้นหยุดทับเครื่องหมายจราจรแผ่นทางข้าม (ม้าลาย) ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 -ผลการดำเนินการร้อยละ 56.46 - ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนทางแยกที่ได้รับการดำเนินการรักษาช่องหยุดรถจักรยานยนต์ (จยย.) รอสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก จำนวน 30 ทางแยกหรือปรับปรุงกายภาพ/เครื่องหมายจราจรที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 1 รายการ -แล้วเสร็จ- - ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดำเนินการ มีความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 -ผลการดำเนินการ ร้อยละ 91.88-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.18


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.13

100 / 100
3
4.13

0 / 0
4
4.18

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ พิจารณาแบบสอบถามของหน่วยงาน แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทอดแบบสอบถามความพีงพอใจผู้ใช้บริการ สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่สำนักการจราจรและขนส่งติดต่อประสานงาน ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทอดแบบ การดำเนินการรายงานผลดำเนินการแก้ไขผลการดำเนินงานที่ได้รับคะแนนการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปี 2562 น้อยที่สุด (ในการตรวจราชการสำนักการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ของคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร) เพื่อรับฟังความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ ข้อ 6.ด้านกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนา 16. สำนักการจราจรและขนส่ง มีส่วนในการสนับสนุนและพัฒนาการทำงานของหน่วยงานของท่าน/ท่านพึงพอใจ การพัฒนาด้านการให้บริการแก่ประชาชนของศูนย์บริการกล้องวงจรปิด ในระดับใด ผลความพึงพอใจ 3.697 17. สำนักการจราจรและขนส่ง มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพแและประสิทธิผลของงาน/ท่านพึงพอใจ การพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศของศูนย์บริการกล้องวงจรปิดในระดับใด ผลความพึงพอใจ 3.680 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับคะแนน 4.130

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ส่งผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ให้ส่วนราชการใน สจส.ทราบและนำผลการสำรวจไปดำเนินการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ และรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการพร้อมเอกสารหลักฐานทางระบบ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างทอดแบบสอบถามความพึงพอใจฯ รอบที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งผลการผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยในการประเมินผล สำนักการจราจรและขนส่ง ได้คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม 4.180 ระดับมากที่สุด (ปรับน้ำหนัก 4.183) โดยแยกเป็น 1 กลุ่มเป้าหมายข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (U17-1) ได้คะแนน 3.789 อยู่ในระดับมาก (ปรับน้ำหนัก 3.799) ครั้งทื่1 ได้คะแนน 3.811 ครั้งที่ 2 ได้คะแนน 3.766 2. กลุ่มเป้าหมายประชาชนผู้รับบริการจากศูนย์บริการกล้องวงจรปิด (U17-2) ได้คะแนน 4.300 อยู่ในระดับ มากที่สุด (ปรับน้ำหนัก 4.300) ครั้งที่ 1 ได้คะแนน 4.226 ครั้งทื่ 2 ได้คะแนน 4.362 จากแบบสอบถามจำนวน 500 ชุด เป็นแบบ สอบถาม U17-1 จำนวน 117 ชุด สัดส่วน 0.234 และเป็นแบบสอบถาม U17-2 จำนวน 383 ชุด สัดส่วน 0.766

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด