ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 17000000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) 4.2.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
4.2.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน พร้อมคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในการทำงาน จำนวน 2 งาน และงานที่มีความเสี่ยงในปีที่ผ่านมานำมาต่อยอดพัฒนางาน จำนวน 1 งาน และผอ.สจส. ได้อนุมัติโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 2 งาน และงานต่อยอดพัฒนา จำนวน 1 งาน พร้อมเวียนแจ้งข้อปฏิบัติให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ พร้อมติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ให้ทั้งส่วนราชการภายในและหน่วยงานภายนอกได้รับทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามแผนงานแล้วเสร็จ พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานให้สำนักอนามัย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
55.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำรายละเอียดขอบเขตของข้อมูลของสำนักการจราจรและขนส่งที่จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดส่งแบบรายงานทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงานให้ สยป. หนังสือที่ กท 1602/368 ลว 25 ก.พ.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลการดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สจส.รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับเเมือง จำนวน 24 ตัวชี้วัด - จัดทำโครงสร้างข้อมูลประกอบตัวชี้วัด - บันทึกข้อมูลประกอบตัวชี้วัดในระบบบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด 4.1

** สรุปผลการดำเนินงาน **