ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 17000000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) 21. ถนน/ทางแยกที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบจราจร
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
21. ถนน/ทางแยกที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบจราจร

หน่วยนับ :รอยละ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(รอยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
55.00

0 / 0
4
80.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการรายงานขอจ้าง เพื่อดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทำสัญญาจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทำสัญญาจ้าง -ดำเนินงานตามสัญญาฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไร้สาย 100 ชุด แล้วเสร็จ -โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบการจัดการจราจรเป็นพื้นที่ อยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาเลขที่ 22-41-63 ลงนามในสัญญาวันที่ 29 กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :81.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.54

100 / 100
2
28.00

100 / 100
3
64.00

0 / 0
4
81.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หลังปรับโอน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2562 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 4,228,500,600‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 995,398,878.36‬‬ บาท คิดเป็นร้อยละ 23.54 3)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 808,037,515 บาท เบิกจ่าย 1,090,280 บาท 4)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 15,925,200 บาท เบิกจ่าย 3,435,474.02 บาท 5)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,507,324,359 บาท เบิกจ่าย 733,970,975.46 บาท 6)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 61,080,200 บาท เบิกจ่าย 36,564,800 บาท 7)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,836,177,326 บาท เบิกจ่าย 220,337,348.88 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2562 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 8,635,587 บาท เบิกจ่าย 1,578,150 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.27

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หลังปรับโอน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 4,226,617,623 ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,159,548,350.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.67 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 808,037,515 บาท เบิกจ่าย 84,207,716.99 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 15,925,200 บาท เบิกจ่าย 8,030,231.84บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,505,640,162 บาท เบิกจ่าย 754,806,916.24‬ บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 61,080,200 บาท เบิกจ่าย 36,564,800 บาท 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,835,934,546 บาท เบิกจ่าย 275,938,685.89 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 17,434,203 บาท เบิกจ่าย 12,977,122 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.43

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หลังปรับโอน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 4,210,081,923‬ ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,798,618,030.38‬‬ บาท คิดเป็นร้อยละ 43 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 808,037,515 บาท เบิกจ่าย 248,599,742.08 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 15,925,200 บาท เบิกจ่าย 10,900,108.39 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,505,132,362 บาท เบิกจ่าย 763,018,347.80 ‬ บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 55,080,200 บาท เบิกจ่าย 46,022,500 บาท 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,825,906,646 บาท เบิกจ่าย 730,077,332.11 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 17,434,203 บาท เบิกจ่าย 14,847,933 บาท คิดเป็นร้อยละ 85

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หลังปรับโอน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 3,535,636,885‬ ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,378,434,517.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.27 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 780,724,019 บาท เบิกจ่าย 593,463,345.30 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 15,925,200 บาท เบิกจ่าย 15,349,031.61 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,406,101,312 บาท เบิกจ่าย 873,143,937.79 บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 55,762,224 บาท เบิกจ่าย 46,704,524 บาท 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,274,124,130 บาท เบิกจ่าย 849,773,679.20 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 704,152,914 บาท เบิกจ่าย 668,535,647‬ บาท คิดเป็นร้อยละ 94.94

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
66.00

100 / 100
2
82.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ และบันทึกบัญชีพร้อมจัดทำ รายงานประจำเดือนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-- จัดส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ และบันทึกบัญชีพร้อมจัดทำ รายงานประจำเดือนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ และบันทึกบัญชีพร้อมจัดทำ รายงานประจำเดือนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ และบันทึกบัญชีพร้อมจัดทำ รายงานประจำเดือนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

100 / 100
2
85.00

100 / 100
3
92.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามหนังสือเลขที่ กท 1601/1722 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 พร้อมเอกสารประกอบโดยไม่มีการทักท้วงจากกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามหนังสือเลขที่ กท 1601/1722 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 พร้อมเอกสารประกอบโดยไม่มีการทักท้วงจากกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง -จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ที่ 1 เรียบร้อย ตามหนังสือ สจส. ที่ กท 1601/29 ลว.6 มกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามหนังสือเลขที่ กท 1601/1722 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 พร้อมเอกสารประกอบโดยไม่มีการทักท้วงจากกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง -จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ที่ 1-2 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามหนังสือเลขที่ กท 1601/1722 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 พร้อมเอกสารประกอบโดยไม่มีการทักท้วงจากกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง -จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ที่ 1-3 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด