ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50010000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :24.87

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.35

100 / 100
2
24.72

100 / 100
3
24.73

100 / 100
4
24.87

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ปี 2562 เท่ากับ 2,626.37 ตัน (ต.ค.61-ธ.ค.61) และเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนดให้สำนักงานเขตพระนคร คือ 14.07 ตัน/วัน สำนักงานเขตพระนครทำได้ 28.55 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 24.35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ปี 2562 เท่ากับ 5,274.49 ตัน (ต.ค.61-มี.ค.62) และเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนดให้สำนักงานเขตพระนคร คือ 14.07 ตัน/วัน สำนักงานเขตพระนครทำได้ 28.98 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 24.72

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ปี 2562 เท่ากับ 8,022.75 ตัน (ต.ค.61-มิ.ย.62) และเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนดให้สำนักงานเขตพระนคร คือ 14.07 ตัน/วัน สำนักงานเขตพระนครทำได้ 29.00 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 24.73

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนดให้สำนักงานเขตพระนคร คือ 14.07 ตัน/วัน สำนักงานเขตพระนครทำได้ 29.17 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 24.87

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 1.2. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1.2. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.02

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.13

100 / 100
2
0.61

100 / 100
3
2.40

100 / 100
4
5.02

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สามารถดำเนินการได้ 0.500 ตัน/ปี (ต.ค.61-ธ.ค.61) จากเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 19.12 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 0.13

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สามารถดำเนินการได้ 2.335 ตัน/ปี (ต.ค.61-มี.ค.62) จากเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 19.12 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 0.61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สามารถดำเนินการได้ 9.185 ตัน/ปี (ต.ค.61-มิ.ย.62) จากเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 19.12 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 2.40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สามารถดำเนินการได้ 19.195 ตัน/ปี (ต.ค.61-ก.ย.62) จากเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 19.12 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 5.02

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตพระนคร มีจุดเสี่ยงภัยทั้งหมด 24 จุด สามารถดำเนินการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตราจุดเสี่ยงภัยได้ครบตามแผนที่วางไว้ โดยจุดเสี่ยงภัย แบ่งเป็น จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 9 จุด รวมทั้งสิ้น 24 จุด และสำนักเทศกิจกำหนดให้เขตพระนครดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรมในจุดเสี่ยงอาชญากรรมจำนวน 10 จุด สำนักงานเขตพระนครได้ดำเนินการติดป้ายแล้ว จำนวน 4 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตพระนคร มีจุดเสี่ยงภัยทั้งหมด 24 จุด สามารถดำเนินการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตราจุดเสี่ยงภัยได้ครบตามแผนที่วางไว้ โดยจุดเสี่ยงภัย แบ่งเป็น จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 9 จุด รวมทั้งสิ้น 24 จุด และสำนักเทศกิจกำหนดให้เขตพระนครดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรมในจุดเสี่ยงอาชญากรรมจำนวน 10 จุด สำนักงานเขตพระนครได้ดำเนินการติดป้ายแล้ว จำนวน 10 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตพระนคร มีจุดเสี่ยงภัยทั้งหมด 24 จุด สามารถดำเนินการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตราจุดเสี่ยงภัยได้ครบตามแผนที่วางไว้ โดยจุดเสี่ยงภัย แบ่งเป็น จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 9 จุด รวมทั้งสิ้น 24 จุด และสำนักเทศกิจกำหนดให้เขตพระนครดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรมในจุดเสี่ยงอาชญากรรมจำนวน 10 จุด สำนักงานเขตพระนครได้ดำเนินการติดป้ายแล้ว จำนวน 10 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตพระนคร มีจุดเสี่ยงภัยทั้งหมด 24 จุด สามารถดำเนินการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตราจุดเสี่ยงภัยได้ครบตามแผนที่วางไว้ โดยจุดเสี่ยงภัย แบ่งเป็น จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 9 จุด รวมทั้งสิ้น 24 จุด และสำนักเทศกิจกำหนดให้เขตพระนครดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรมในจุดเสี่ยงอาชญากรรมจำนวน 10 จุด สำนักงานเขตพระนครได้ดำเนินการติดป้ายแล้ว จำนวน 10 จุด แต่เนื่องจากบางจุดเป็นพื้นที่เอกชน และถนนบางเส้นกำหนดให้ไม่สามารถติดตั้งป้ายได้ จึงต้องนำป้ายออก ดังนั้น ปัจจุบันมีจุดที่สามารถติดตั้งได้จำนวน 2 จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 3. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงรับน้ำและคันหิน โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื่น : สามารถเริ่มสัญญา 12 ธันวาคม 2561 ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดมงคลเทพ - กิจกรรมทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงรับน้ำและคันหิน โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 18 ซอย สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สามารถดำเนินการตามแผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงรับน้ำและคันหิน โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื่น จำนวน 84 ซอย งบประมาณ 738,000.- บาท : แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน เริ่มสัญญา 12 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 9 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดมงคลเทพ และจัดกิจกรรมการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคูคลองแล้ว 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มี.ค. 62 ที่คลองปรินายก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคูคลอง จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 20 มี.ค. 62 ที่คลองปรินายก และวันที่ 14 พ.ค. 62 ที่คลองพระสวัสดิ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตพระนครสามารถดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 100 และจัดกิจกรรมการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคูคลอง จำนวน 4 ครั้ง วันที่ 20 มี.ค. 62 ที่คลองปรินายก วันที่ 14 พ.ค. 62 ที่คลองพระสวัสดิ์ วันที่ 4 ก.ค. 62 ที่คลองวัดสังเวช และวันที่ 2 ส.ค. 62 ที่คลองวัดตรีทศเทพ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.87

100 / 100
2
44.78

100 / 100
3
70.67

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จำนวนสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับดี เท่ากับ 211 ราย 2.จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขต เท่ากับ 757 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.87

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จำนวนสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับดี เท่ากับ 339 ราย 2.จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขต เท่ากับ 757 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.78

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จำนวนสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับดี เท่ากับ 535 ราย 2.จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขต เท่ากับ 757 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.67

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จำนวนสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับดี เท่ากับ 757 ราย 2.จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขต เท่ากับ 757 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 5. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบ รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
5. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบ รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองและฝ่ายโยธา รับฟังการบรรยายให้คำปรึกษา แนะนำ และรับทราบแนวทางการดำเนินงานจากสำนักการโยธา ดำเนินการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามมาตรฐาน และส่งแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ไปยังสำนักการโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนแบบรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนแบบรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2562 ส่งแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคา เพื่อขอจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2564 ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562 แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :86.70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
86.70

100 / 100
4
86.70

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนของปีการศึกษา 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบในวันที่ 2 ก.พ. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

คะแนนเต็ม 10 คะแนน แบ่งเป็น คะแนนความสำเร็จรายวิชา 8 คะแนน ได้ 7.67 คะแนน และคะแนนพัฒนาการรายวิชา 2 คะแนน ได้ 1 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมดที่ได้ เท่ากับ 8.67 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คะแนนเต็ม 10 คะแนน แบ่งเป็น คะแนนความสำเร็จรายวิชา 8 คะแนน ได้ 7.67 คะแนน และคะแนนพัฒนาการรายวิชา 2 คะแนน ได้ 1 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมดที่ได้ เท่ากับ 8.67 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.70

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 7. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
7. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนการอนุญาตก่อสร้างอาคาร และจำนวนจุดที่ลงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร เท่ากับ 6 จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และจำนวนจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เท่ากับ 8 ดังนั้น คิดเป็นร้อยละ 100 (ต.ค.61-ธ.ค.62)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนการอนุญาตก่อสร้างอาคาร และจำนวนจุดที่ลงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร เท่ากับ 9 จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และจำนวนจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เท่ากับ 13 ดังนั้น คิดเป็นร้อยละ 100 (ต.ค.61-มี.ค.62)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จำนวนการอนุญาตก่อสร้างอาคาร และจำนวนจุดที่ลงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร เท่ากับ 19 จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และจำนวนจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เท่ากับ 14 ดังนั้น คิดเป็นร้อยละ 100 (ต.ค.61-มิ.ย.62)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนการอนุญาตก่อสร้างอาคาร และจำนวนจุดที่ลงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร เท่ากับ 29 (ก.ย.61-ส.ค.62) จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และจำนวนจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เท่ากับ 15 (ต.ค.61-ก.ย.62) ดังนั้น คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
50.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำคำสั่งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ที่ 511/2561 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำคู่มือแผนพัฒนาชุมชน และเตรียมการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้กรรมการชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดอบรมกรรมการชุมชนเพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 10 ชุมชน เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 62 ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

วันที่ 24 ก.ค.62 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 10 ชุมชน และดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 10 ชุมชน เรียบร้อยแล้ว จากชุมชนทั้งหมดในเขตพระนคร 20 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50 คือ (10 ชุมชน คือ ชุมชนท่าเตียน ชุมชนหลังวัดราชนัดดา ชุมชนวัดอินทรวิหาร ชุมชนวัดนรนาถ ชุมชนตรอกบ้านพานถม ชุมชนราชบพิธพัฒนา ชุมชนวัดใหม่อมตรส ชุมชนตรอกเฟื่องทอง-ตรอกวิสูตร ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน และชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 9.1 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
9.1 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :91.98

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.41

100 / 100
2
49.84

100 / 100
3
82.60

100 / 100
4
91.98

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครกำหนดเป้าหมาย การจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ให้สำนักงานเขตพระนครเป็นเงินจำนวน 258,100,000.- บาท ผลการดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท เป็นเงินทั้งสิ้น 3,627,148.33 บาท (คิดเป็นร้อยละ 1.41) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครกำหนดเป้าหมาย การจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ให้สำนักงานเขตพระนครเป็นเงินจำนวน 258,100,000.- บาท ผลการดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท เป็นเงินทั้งสิ้น 128,627,373.72 บาท (คิดเป็นร้อยละ 49.84) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครกำหนดเป้าหมาย การจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ให้สำนักงานเขตพระนครเป็นเงินจำนวน 258,100,000.- บาท ผลการดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท เป็นเงินทั้งสิ้น 213,190,973.94 บาท (คิดเป็นร้อยละ 82.60) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครกำหนดเป้าหมาย การจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ให้สำนักงานเขตพระนครเป็นเงินจำนวน 258,100,000.- บาท ผลการดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท เป็นเงินทั้งสิ้น 237,401,270.51 บาท (คิดเป็นร้อยละ 91.98) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) 9.2 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
9.2 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
47.41

100 / 100
2
65.02

100 / 100
3
65.02

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพระนคร มีบัญชีลูกหนี้ภาษี ทั้ง 3 ประเภท จำนวน 18 รายคน ( 22 รายปี) เป็นเงินจำนวน 944,821.19.- บาท ผลการดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีค้างชำระ ทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 มีลูกหนี้มาชำระเงิน จำนวน 5 รายคน (14 รายปี) เป็นเงิน 447,897.14.-บาท (คิดเป็นร้อยละ 47.41) ลูกหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 13 รายคน (8 รายปี) เป็นเงิน 496,924.05.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพระนคร มีบัญชีลูกหนี้ภาษี ทั้ง 3 ประเภท จำนวน 18 รายคน ( 22 รายปี) เป็นเงินจำนวน 944,821.19.- บาท ผลการดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีค้างชำระ ทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 มีลูกหนี้มาชำระเงิน จำนวน 17 รายคน (21 รายปี) เป็นเงิน 614,367.14.- บาท (คิดเป็นร้อยละ65.02) ลูกหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จำนวน 1 รายคน (1 รายปี) เป็นเงิน 330,454.05.- บาท รายนายเปรมชัย พริ้งศุลกะ อยู่ระหว่างส่งฟ้องศาล (เป็นขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานภายนอก)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพระนคร มีบัญชีลูกหนี้ภาษี ทั้ง 3 ประเภท จำนวน 18 รายคน ( 22 รายปี) เป็นเงินจำนวน 944,821.19.- บาท ผลการดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีค้างชำระ ทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 มีลูกหนี้มาชำระเงิน จำนวน 17 รายคน (21 รายปี) เป็นเงิน 614,367.14.- บาท (คิดเป็นร้อยละ65.02) ลูกหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 รายคน (1 รายปี) เป็นเงิน 330,454.05.- บาท รายนายเปรมชัย พริ้งศุลกะ อยู่ระหว่างส่งฟ้องศาล (เป็นขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานภายนอก)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพระนคร มีบัญชีลูกหนี้ภาษี ทั้ง 3 ประเภท จำนวน 18 รายคน (22 รายปี) เป็นเงินจำนวน 944,821.19.-บาท ผลการดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีค้างชำระ ทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 มีลูกหนี้มาชำระเงิน จำนวน 18 รายคน (22 รายปี) เป็นเงิน 944,821.19.-บาท (คิดเป็นร้อยละ 100)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด