ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50010000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :74.29

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.01

100 / 100
2
33.01

100 / 100
3
65.40

0 / 0
4
74.29

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 388,385,680.- บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 77,707,889.81.- บาท คิดเป็นร้อยละ 20.01

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

งบประมาณหลังปรับโอน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 124,869,776.- บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 41,220,459.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.01

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งบประมาณหลังปรับโอน ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 369,256,705.-บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 241,494,158.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 357,312,637 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย ณ วันที่ 10 กันยายน 2563 เป็นเงิน 265,460,560.04 บาท คิดเป็นเป็นร้อยละ 74.29

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเงินรับ จ่าย ทั่วไป และย่อยเงินฝากธนาคาร ถึงเดือน ธ.ค. 62 ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท ถึงเดือน พ.ย. 62 2.จัดทำงบการงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง ภายในกำหนด (30 พ.ย. 62) 3.งบการเงินมีความถูกต้อง ไม่มีการแก้ไขข้อทักท้วงจากกองบัญชี 4.จัดทำรายงานประจำเดือน ถึงเดือน พ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเงินรับ-จ่าย ทั่วไป และย่อยเงินฝากธนาคาร ถึงเดือน มี.ค.63 ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท ถึงเดือน ก.พ. 62 2.จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง ภายในกำหนด (30 พ.ย. 62) 3.งบการเงินมีความถูกต้องไม่มีการแก้ไขข้อทักท้วงจากกองบัญชี 4.จัดทำรายงานประจำเดือน ถึงเดือน ก.พ. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเงินรับ-จ่าย ทั่วไป และย่อยเงินฝากธนาคาร ถึงเดือน มิ.ย. 63 ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท ถึงเดือน พ.ค.62 2.จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง ภายในกำหนด (30 พ.ย. 62) 3.งบการเงินมีความถูกต้องไม่มีการแก้ไขข้อทักท้วงจากกองบัญชี 4.จัดทำรายงานประจำเดือน ถึงเดือน พ.ค. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย เป็นปัจจุบัน - ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จและจัดส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ถูกต้องครบถ้วน ไม่มีการแก้ไขหรือข้อทักท้วงจากกองบัญชี - จัดทำรายงานประจำเดือนครบถ้วน และมีเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาสที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 63 2.จัดส่งรายงานฯ ไตรมาสที่ 1 (แบบ 1) และ (แบบ 2) ครบถ้วน เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 63 3.จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2562 ภายในกำหนด (31 ต.ค.) 4.จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2562 ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาสที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 63 2.จัดส่งรายงานฯ ไตรมาสที่ 1 (แบบ 1) และ (แบบ 2) ครบถ้วน เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 63 3.จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2562 ภายในกำหนด (31 ต.ค.) 4.จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2562 ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาสที่ 2 เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 63 2.จัดส่งรายงานฯ ไตรมาสที่ 2 (แบบ 1) และ (แบบ 2) ครบถ้วน เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 63 3.จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2562 ภายในกำหนด (31 ต.ค.) 4.จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2562 ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ภายในกำหนดและครบถ้วน - ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2562 (งบทรัพย์สินประจำปี) และจัดส่งกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถูกต้องครบถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **