ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50010000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฺBest Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฺBest Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการคลองสวย น้ำใส ภูมิทัศน์สวยงามที่คลองคูเมืองเดิม : จัดประชุมคณะทำงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ สำรวจพื้นที่คลองคูเมืองเดิมทั้ง 3 จุด check in และมีกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ในวันที่ 19 พ.ย. 62 และ 4 ธ.ค. 62 (ไตรมาสที่ 1 จำนวน 2 ครั้ง) โครงการชุมชนท่าวัง ร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยะเป็นศูนย์ - ลงพื้นที่เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการคลองสวย น้ำใส ภูมิทัศน์สวยงามที่คลองคูเมืองเดิม : 1.จัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 4 ครั้ง และกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 17/2/2563 และ 24/2/2563 2.จัดกิจกรรม "เยี่ยมๆ มองๆ เที่ยวคลองรอบกรุง" จำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 28/2/2563 6/3/2563 และ 8/3/2563 โครงการชุมชนท่าวัง ร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยะเป็นศูนย์ - ลงพื้นที่เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการคลองสวย น้ำใส ภูมิทัศน์สวยงามที่คลองคูเมืองเดิม : จัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในไตรมาสที่ 3 จำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 24/4/2563 22/5/2563 และ 26-27/6/2563 โครงการชุมชนท่าวัง ร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยะเป็นศูนย์ - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ พร้อมทั้งประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- โครงการที่รักษาไว้/คงไว้/พัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ได้แก่ โครงการชุมชนท่าวัง ร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีผลการดำเนินงานทั้ง 3 ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย - โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ โครงการคลองสวย น้ำใส ภูมิทัศน์สวยงามที่คลอง คูเมืองเดิม การดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างจุดที่น่าท่องเที่ยว (Landmark) บริเวณคลองคูเมืองเดิม ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 7 ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 275 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 233 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84.73 ระหว่างดำเนินการ 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.27

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 578 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 537 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.91 ระหว่างดำเนินการ 41 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.09 (จากที่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้ของสำนักงานเขตพระนคร พบว่า เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 การดำเนินการในส่วนที่ 1 สำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 99.11 คิดเป็นคะแนน เท่ากับ 20 คะแนน และการดำเนินการในส่วนที่ 2 สำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 100 คิดเป็นคะแนน เท่ากับ 80 คะแนน ดังนั้น คะแนนระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการของสำนักงานเขตพระนคร เท่ากับ 100 คะแนน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 848 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 821 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.82 ระหว่างดำเนินการ 27 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.18 (จากที่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้ของสำนักงานเขตพระนคร พบว่า เดือนตุลาคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2563 การดำเนินการในส่วนที่ 1 สำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 99.21 คิดเป็นคะแนน เท่ากับ 20 คะแนน และการดำเนินการในส่วนที่ 2 สำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 100 คิดเป็นคะแนน เท่ากับ 80 คะแนน ดังนั้น คะแนนระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการของสำนักงานเขตพระนคร เท่ากับ 100 คะแนน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 1,008 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 997 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.91 ระหว่างดำเนินการ 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.09 (จากที่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้ของสำนักงานเขตพระนคร พบว่า เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกรกฎาคม 2563 การดำเนินการในส่วนที่ 1 สำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 99.24 คิดเป็นคะแนน เท่ากับ 20 คะแนน และการดำเนินการในส่วนที่ 2 สำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 100 คิดเป็นคะแนน เท่ากับ 80 คะแนน ดังนั้น คะแนนระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการของสำนักงานเขตพระนคร เท่ากับ 100 คะแนน)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.26


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.26

100 / 100
3
4.26

0 / 0
4
4.26

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กองงานผู้ตรวจราชการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 และให้สำนักงานเขตกำหนดน้ำหนักคะแนนแต่ละข้อคำถามในแบบสำรวจความพึงพอใจ ส่งกองงานผู้ตรวจราชการในวันที่ 7 มกราคม 2563 และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แจ้งกำหนดการเข้ามาทอดแบบสอบถามที่สำนักงานเขตพระนคร ครั้งที่ 1 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1 สำนักงานเขตพระนคร ได้คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ เท่ากับ 4.450 ปแ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ดำเนินการทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานเขตพระนคร ครั้งที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กองงานผู้ตรวจราชการได้ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 สำนักงานเขตพระนครได้รับคะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 4.064 และกองงานผู้ตรวจราชการ ได้จัดประชุมสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับคะแนนความพึงพอใจจากผู้มารับบริการ (คะแนนเฉลี่ยจากการสำรวจ 2 ครั้ง) ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 4.257

** สรุปผลการดำเนินงาน **