ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50010000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

0 / 0
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งเอกสารหลักฐานให้สำนักอนามัยได้ตามกำหนด (เดือนธันวาคม 2562) ส่งเอกสารวันที่ 27 ธ.ค. 2562 ประกอบด้วย 1. สำเนาหนังสือที่หัวหน้าหน่วยงานรับทราบและเห็นชอบให้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงในการทำงานสำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 2 งาน และจัดการความเสี่ยงในการทำงานสำหรับงานต่อยอดพัฒนา จำนวน 1 งาน 2. สำเนาหนังสือเวียนข้อปฏิบัติฯกลางการใช้รถยนต์ ให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ 3. สำเนาแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯกลางการใช้รถยนต์ ครั้งที่ 1 4. สำเนาโครงการและแผนปฎิบัติงานโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการตามแผนงาน และกำกับติดตามโครงการตามแผนงาน และระยะเวลาดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ส่งเอกสารให้สำนักอนามัยได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายในเมษายน 2563) ดังนี้ 1.ส่งสำเนาแบบรายงานผลการดำเนินงานและกำกับติดตามโครงการ [แบบ OCC3(63)] พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักอนามัย 2.ส่งสำเนาแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯกลาง การใช้รถยนต์ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินงานตามแผนงาน กำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการ ตามตัวชี้วัดในเดือนสิงหาคม 2563 สำเร็จ ดังนี้ 1. ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงานทั่วไปรับผิดชอบงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลง ในสังกัดส่วนราชการ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และไม่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 100 2. ร้อยละ ๘๐ ของพนักงานทั่วไปรับผิดชอบงานกวาดขยะในสังกัดส่วนราชการฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และไม่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 99.65 3. ร้อยละ ๘๐ ของนายตรวจอาคาร ในสังกัดส่วนราชการฝ่ายโยธา รับผิดชอบด้านการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตพระนคร ปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และไม่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 100 - ติดตามและประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและผลสำเร็จของการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Line และ Facebook

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมจัดประชุมทบทวนสถานะข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทบทวนสถานะข้อมูล จัดลำดับความสำคัญ และจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลตามแบบฟอร์มที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการส่งเอกสารหน้าแรกของตารางการจัดเก็บข้อมูล (CSV File) ภายในระยะเวลาที่กำหนด (29 พฤษภาคม 2563) และนำเข้าข้อมูล (CSV File) ในฐานข้อมูลระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ภายในระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว (15 มิถุนายน 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

บันทึกข้อมูล (CSV File) ในฐานข้อมูลระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **