ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50080000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
 -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 
 -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ตัน/ปี

เป้าหมาย :4,518.70

ผลงาน :4,106.04

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตัน/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
576.45

100 / 100
2
2,107.40

100 / 100
3
2,862.50

100 / 100
4
4,106.04

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ปริมาณจัดเก็บขยะอินทรีย์ จำนวน 576.45 ตัน - ปริมาณขยะอันตราย จำนวน 1.98 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ปริมาณจัดเก็บขยะอินทรีย์ จำนวน 2107.4 ตัน - ปริมาณขยะอันตราย จำนวน 8.37 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ปริมาณขยะอินทรีย์ ตั้งแต่ ต.ค.61 - พ.ค.62 จำนวน 2862.5 ตัน - ปริมาณขยะอันตราย ตั้งแต่ ต.ค.61 - พ.ค.62 จำนวน 16.22 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 4,106.04 ตัน/ปี - ดำเนินการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จำนวน 17.11 ตัน/ปี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. กวดขันรถจอดวิ่งบนทางเท้า วันละ 3 ครั้ง 2. เทศกิจอำนวยการจราจร 5 แห่ง วันละ 2 ครั้ง 3. ตรวจจุดเสี่ยง 16 จุด วันละ 3 ครั้ง และแจ้งฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาฯ ปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย 4.ตรวจสอบกล้อง CCTV 57 จุด วันละ 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. กวดขันรถจอดวิ่งบนทางเท้า วันละ 3 ครั้ง ผลการดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 136 ราย เป็นเงิน 108,400 บาท แจ้งผ่านแอพพลิเคชั่นเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 184 ราย ผู้ฝ่าฝืนจ่ายค่าปรับ 21 ราย จ่ายเงินรางวัล 8,100 บาท 2. เทศกิจอำนวยการจราจร 5 แห่ง วันละ 2 ครั้ง 3. ตรวจจุดเสี่ยง 16 จุด วันละ 3 ครั้ง และแจ้งฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาฯ ปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย 4.ตรวจสอบกล้อง CCTV 57 จุด วันละ 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามเป้าหมาย ดังนี้ 1.กวดขันรถจอดวิ่งบนทางเท้า วันละ 3 ครั้ง 2. เทศกิจอำนวยการจราจร 5 แห่ง วันละ 2 ครั้ง 3. ตรวจจุดเสี่ยง 16 จุด วันละ 3 ครั้ง และแจ้งฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาฯ ปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย 4.ตรวจสอบกล้อง CCTV 57 จุด วันละ 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามเป้าหมาย ดังนี้ 1.กวดขันรถจอดวิ่งบนทางเท้า วันละ 3 ครั้ง 2. เทศกิจอำนวยการจราจร 5 แห่ง วันละ 2 ครั้ง 3. ตรวจจุดเสี่ยง 16 จุด วันละ 3 ครั้ง และแจ้งฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาฯ ปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย 4.ตรวจสอบกล้อง CCTV 57 จุด วันละ 1 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
86.38

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 122 ซอย - ดำเนินการล้างทำความสะอาด รำราง คู คลอง (รักษาสภาพ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการล้างท่อจำนวน 122 ซอย ความยาว 87,608 เมตร การดำเนินการดดำเนินการไปแล้วจำนวน 96 ซอย ความยาว 75,684 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถานประกอบการอาหารทั้งสิ้น 430 ราย ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 430 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถานประกอบการอาหารทั้งสิ้น 430 ราย ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 430 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สถานประกอบการอาหารทั้งสิ้น 430 ราย ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 430 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สถานประกอบการอาหารทั้งสิ้น 470 ราย ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 470 ราย หมายเหตุ : มีหนังสือขอแก้ไขจำนวนสถานประกอบการอาหาร จากทั้งหมด 430 ราย เป็น 470 ราย ตามหนังสือ ที่ กท 4704/3048 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบ รายการประกอบแบบและใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบ รายการประกอบแบบและใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วิศวกรของสำนักงานเขตพญาไทเข้าร่วมประชุมกับสำนักโยธาชี้แจงแนวทางการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกฯ เสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 และอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของสำนักงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

คณะอนุกรรมการฯ ตรวจอาคารสำนักงานเขตเพื่อประกอบการพิจารณาของบประมาณการก่อสร้างลิฟท์งบประมาณปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการประสานสถาปนิก ฝ่ายโยธาจัดทำแบบฯ ขอจัดสรรงบประมาณ ส่ง สนย. เมื่อวันที่ ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :84.30

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
84.30

100 / 100
4
84.30

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. วิเคราะห์ข้อมูลผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนวัดไผ่ตันในภาพรวม/รายวิชา/สาระการเรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู้ และจัดลำดับความสำคัญของแต่ละรายวิชา สาระการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน 2. โรงเรียนวัดไผ่ตัน จัดเตรียมข้อมูลจำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ของแต่ละรายวิชา/สาระการเรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสอนเสริมแบบเข้ม 3. จัดทำแผนการพัฒนายกระดับผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 4. ฝ่ายการศึกษา รับข้อสอบและนำส่งข้อสอบ Pre O-NET ของสำนักการศึกษา ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 5. จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทั้งในและนอกเวลาราชการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 6. ดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 (อยู่ระหว่างการตรวจข้อสอบและรายงานผลการทดสอบให้สำนักการศึกษาทราบ ให้แล้วเสร็จภายใน 28 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำแผนการพัฒนายกระดับผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 2. จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทั้งในและนอกเวลาราชการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3. ดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ผลการทดสอบ วิชาภาษาไทยเป็นไปตามเป้าหมาย 48.80 คะแนนเฉลี่ยรวมที่ นร.ทำได้ คือ 50.58 อีก 3 สาระการเรียนรู้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. ดำเนินการทดสอบ O-NET ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พบว่า โรงเรียนวัดไผ่ตัน สำนักงานเขตพญาไท มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 1 กลุ่มสาระวิชา คือ สาระภาษาไทย คือค่าคะแนนเป้าหมาย 48.80 นร.ทำคะแนนเฉลี่ยได้ 61.32 และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.90 ส่วนอีก 3 สาระการเรียนรู้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดทำแผนการพัฒนายกระดับผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 2. จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทั้งในและนอกเวลาราชการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3. ดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ผลการทดสอบ วิชาภาษาไทยเป็นไปตามเป้าหมาย 48.80 คะแนนเฉลี่ยรวมที่ นร.ทำได้ คือ 50.58 อีก 3 สาระการเรียนรู้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. ดำเนินการทดสอบ O-NET ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พบว่า โรงเรียนวัดไผ่ตัน สำนักงานเขตพญาไท มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 1 กลุ่มสาระวิชา คือ สาระภาษาไทย คือค่าคะแนนเป้าหมาย 48.80 นร.ทำคะแนนเฉลี่ยได้ 61.32 และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.90 ส่วนอีก 3 สาระการเรียนรู้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 5. ผลการคำนวนคะแนนตามตัวชี้วัดบูรณาการ โดยนำค่าเฉลี่ยคะแนน 5 ปีการศึกษา มาคำนวนหาค่าพัฒนาการ พบว่า สำนักงานเขตพญาไทมีผลคะแนน ในระดับ 8.43 (เต็ม 10 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 84.3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดทำแผนการพัฒนายกระดับผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 2. จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทั้งในและนอกเวลาราชการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3. ดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ผลการทดสอบ วิชาภาษาไทยเป็นไปตามเป้าหมาย 48.80 คะแนนเฉลี่ยรวมที่ นร.ทำได้ คือ 50.58 อีก 3 สาระการเรียนรู้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. ดำเนินการทดสอบ O-NET ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พบว่า โรงเรียนวัดไผ่ตัน สำนักงานเขตพญาไท มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 1 กลุ่มสาระวิชา คือ สาระภาษาไทย คือค่าคะแนนเป้าหมาย 48.80 นร.ทำคะแนนเฉลี่ยได้ 61.32 และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.90 ส่วนอีก 3 สาระการเรียนรู้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 5. ผลการคำนวนคะแนนตามตัวชี้วัดบูรณาการ โดยนำค่าเฉลี่ยคะแนน 5 ปีการศึกษา มาคำนวนหาค่าพัฒนาการ พบว่า สำนักงานเขตพญาไทมีผลคะแนน ในระดับ 8.43 (เต็ม 10 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 84.3

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้องของการลงจุดตำแหน่งพื้นที่ให้มีการก่อสร้างอาคารและออกเลขหมายประจำบ้านจากฐานข้อมูลจากทะเบียนราษฎร ถูกต้องครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำรวจสถิติข้อมูลท้องถิ่นเขตพญาไท ตามระบบ จำนวน 29 ชุมชน จำนวนประชากร 70,165 คน 42,677 หลังคาเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 รับคำร้องการขอรหัสประจำบ้านพักอาศัย รวมจำนวน 64 หลัง 45 คำร้อง แยกเป็นอาคารพักอาศัยรวม 1 หลัง 1 คำร้อง เป็นอาคารชุด (พักอาศัย 1 หลัง 1 สำนักงาน รวม 2 คำร้อง) สำนักงาน/โรงแรม/ร้านค้า 2 เลขหมาย 2 คำร้อง ออกรหัสบ้าน รวม 69 เลขหมาย 50 คำร้อง กำหนดจุดได้ครบถ้วนทุกคำร้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รับคำร้องขอรหัสประจำบ้าน รวม 68 คำร้อง 151 เลขหมาย เป็นบ้านพักอาศัย 74 เลขหมาย, อาคารชุด/สำนักงาน/พักอาศัย 31 เลขหมาย, พักอาศัยรวม 41 เลขหมาย และ ร้านค้า/สำนักงาน/โรงแรม 3 เลขหมาย ออกรหัสบ้านกำหนดจุดได้ครบถ้วนทุกคำร้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามระบบการายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.900 ได้ครบถ้วนตามคำร้องขอ จำนวน 176 จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
50.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรอแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนจากสำนักพัฒนาสังคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักพัฒนาสังคมได้จัดประชุมชี้แจงภารกิจของหน่วยงานที่ต้องบูรณาการร่วมกับสำนักงานเขตในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสำนักพัฒนาสังคมได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชนซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนการดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว โดยในปี 2561 สำนักงานเขตพญาไทมีชุมชนที่ผ่านเข้ารับการอบรมแล้วจำนวน 10 ชุมชน และต้องส่งอบรมเพิ่มเติมในปี 2562 จำนวน 5 ชุมชม จากจำนวนชุมชนทั้งสิ้น 29 ชุมชน กำหนดอบรมรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 และกำหนดส่งแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนให้สำนักพัฒนาสังคมในเดือนกรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-นำคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนตามโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนในวันที่ 1-2 มิ.ย.62 จำนวน 5 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเปิดเวทีชาวบ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนจำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนแฟลตตำรวจซอยลือชา 2. ชุมชนถวัลย์ศักดิ์ 3. ชุมชนเฉลิมลาภ 4.ชุมชนอินทามระ 11 5. ชุมชนอินทามระ 29 แยก 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์ - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด  (ผลลัพธ์
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :86.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.02

100 / 100
2
25.44

100 / 100
3
71.38

100 / 100
4
86.75

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ยอดการจัดเก็บเดือน ธันวาคม 2561 ยอดประมาณการภาษี 3 ประเภท 361,000,000 บาท จัดเก็บได้ 7,312,237.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.02 - ภาษีค้างชำระ 3 ประเภท 27,389,508.96 บาท ชำระแล้ว 1,126,213.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.11

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยอดการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ 343,000,000 บาท จัดเก็บได้ 84,829,118.47 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ 4,500,000 บาท จัดเก็บได้ 2,391,328.99 บาท ภาษีป้าย ประมาณการ 13,500,000 บาท จัดเก็บได้ 4,614,130.30 บาท ยอดรวมภาษีค้างชำระ 3 ประเภท 27,389,508.96 บาท จัดเก็บได้ 1,319,472.73 บาท ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 27,329,189.06 บาท จัดเก็บได้ 1,299435.13 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 52,314.90 บาท จัดเก็บได้ 12,032.60 บาท ภาษีป้าย ค้างชำระ 8,005 บาท จัดเก็บได้ 8,005 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ประมาณการจำนวน 361,000,000 บาท จัดเก็บได้จำนวน 257,678,169.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.38 แยกเป็นภาษีโรงเรือนและที่ดินประมาณการ 343,000,000 บาท จัดเก็บได้ 247,045,668.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.02 ภาษีบำรุงท้องที่ประมาณการ 4,500,000 บาท จัดเก็บได้ 3,514,729.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.11 ภาษีป้ายประมาณการ 13,500,000 บาท จัดเก็บได้ 7,117,772.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.72 ยอดรวมภาษีค้างชำระ 3 ประเภทจำนวน 27,389,508.96 บาท รับชำระแล้วจำนวน 1,424,245.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.20 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ภาษี 3 ประเภท ประมาณการจำนวน 361,000,000 บาท จำนวน 313,153,629.78 บาท - ยอดรวมภาษีค้างชำระ 3 ประเภทจำนวน 27,389,508.96 บาท รับชำระแล้วจำนวน 2,138,673.56 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน - จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด - จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
- จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด
- จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง

หน่วยนับ :จำนวน (เดือน)

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (เดือน))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังดำเนินการจัดทำงบการเงิน บันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด / 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2561 บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินประจำปี ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 4708/6406 ลว. 22 พ.ย. 61 / 24/12/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังดำเนินการจัดทำงบการเงิน บันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด / 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2561 บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินประจำปี ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 4708/6406 ลว. 22 พ.ย. 61 / 24/12/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังดำเนินการจัดทำงบการเงิน บันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด / 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2561 บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินประจำปี ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 4708/6406 ลว. 22 พ.ย. 61 / 24/12/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังดำเนินการจัดทำงบการเงิน บันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด / 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2561 บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินประจำปี ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 4708/6406 ลว. 22 พ.ย. 61 / 24/12/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด