ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50080000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ตุลาคม ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 จำนวน 257 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 237 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.22 ระหว่างดำเนินการ 20 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.78

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 522 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 513 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.28 ระหว่างดำเนินการ 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.72

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รับเรื่องร้องเรียนเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 768 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 734 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.57 ระหว่างดำเนินการ 34 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.43

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับแจ้ง รวมทั้งหมด 949 เรื่อง ตอบรับภายในกำหนด 949 เรื่อง รายงานตามหลักเกณฑ์ จำนวน 949 เรื่อง จำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการปี 2562 โครงการ คูน้ำวิภาวดีภูมิทัศน์สวยงามน้ำไหลเร็ว ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2563 จำนวน 11 กิจกรรม โครงการรักษารอบฯ โครงการ Rama VI Road of Smile “พระรามที่ 6 ถนนแห่งรอยยิ้ม ดำเนินจัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดถนนพระรามที่ 6 เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยการทำความสะอาดล้างถนน ทางเท้า สะพานลอยคนเดินข้าม ตัดแต่งกิ่งไม้ และทาสีคันหินทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการ คูน้ำวิภาวดีภูมิทัศน์สวยงามน้ำไหลเร็ว ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อวัดจากปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ (OD) และค่าของปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ และจัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาความสะอาด ทาสีคันหินทางเท้า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 - โครงการ Rama VI Road of Smile “พระรามที่ 6 ถนนแห่งรอยยิ้ม ดำเนินจัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดถนนพระรามที่ 6 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการทำความสะอาดล้างถนน ทางเท้า สะพานลอยคนเดินข้าม ตัดแต่งกิ่งไม้ และทาสีคันหินทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โครงการปี 2562 โครงการ คูน้ำวิภาวดีภูมิทัศน์สวยงามน้ำไหลเร็ว จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขุดลอกคูน้ำวิภาวดี ระหว่างวันที่ 21 - 27 พ.ค.2563 โดยมีหน่วยงาน สนข.ทหาร ตำรวจ ตชด. การทางพิเศษ สนน. และหน่วยงานที่ตั้งอยู่ริมถนนวิภาวดี เข้าร่วมกิจกรรม โครงการรักษารอบฯ โครงการ Rama VI Road of Smile “พระรามที่ 6 ถนนแห่งรอยยิ้ม ดำเนินการจัดทำความสะอาดล้างถนน ทางเท้า สะพานลอยคนเดินข้าม ตัดแต่งกิ่งไม้ และทาสีคันหินทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินงานโครงการคูน้ำวิภาวดีภูมิทัศน์สวยงามน้ำไหลเร็ว (ของปี 2563) บรรลุเป้าหมายจำนวน 6 ตัวชี้วัด และ 11 กิจกรรม ดำเนินงานโครงการ Rama VI Road of Smile “พระรามที่ 6 ถนนแห่งรอยยิ้ม” (ของปี 2561 รักษาฯ ปี 2563) บรรลุเป้าหมายจำนวน 4 ตัวชี้วัด และ 7 กิจกรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการสำรวจครั้งที่ 1 ทอดแบบหน่วยงานละ จำนวน 250 ชุด ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 คะแนน 3.944

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถาบันนิด้าจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการทอดแบบสอบถาม ครั้งที่ 2 จำนวน 250 ชุด ระหว่างวันที่ 27 – 29 พ.ค.63 รอรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการสำรวจความพึงพอใจ 4.155

** สรุปผลการดำเนินงาน **