ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50080000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานของหน่วยงาน โดยคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน จำนวน 2 งาน คือ งานขับรถยนต์ราชการ ของทุกส่วนราชการ และงานเทศกิจอาสาจราจร ของฝ่ายเทศกิจ 2. พิจารณาคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมานำมาต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ งานเอกสาร/การพิมพ์เอกสาร โดยขยายให้ทุกส่วนราชการดำเนินการอย่างครอบคลุม 3. เวียนแจ้งข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขอนามัยที่ดีของบุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 4704/861 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 4. เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อรับทราบและเห็นชอบให้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงในการทำงาน 5. ทุกส่วนราชการรายงานการใช้ข้อปฏิบัติกลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 1 (แบบ R1 (63)) 6. จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เขตพญาไท 7. รายงานผลการดำเนินการ พร้อมจัดส่งหลักฐานการดำเนินงานให้สำนักอนามัย ตามหนังสือ ที่ กท 4704/6886 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ทุกส่วนราชการนำข้อปฏิบัติไปปฏิบัติ 2. จัดทำแบบประเมินทั้ง 3 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการตามโครงการ ตามแผนงาน การกำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการ 2. มีการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลาง การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ 2. ส่งหลักฐานทั้งหมดให้สำนักอนามัย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 4.1 ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
4.1 ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรอสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลชี้แจงแนวทางการจัดทำระบบฐานข้อมูลของสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการสำรวจระบบการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพญาไท และส่งรายงานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานประกอบตัวชี้วัด 4.1 ตามรายการที่ สยป.กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานประกอบตัวชี้วัด 4.1 ตามรายการที่ สยป.กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **