ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50080000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) 2.1 ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1 ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :83.32

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
88.00

100 / 100
2
33.82

100 / 100
3
55.81

100 / 100
4
83.32

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 315,279,442 บาท เบิกจ่ายแล้ว 37,774,087.40 บาท คิดเป็น 11.98 % คงเหลือ 277,555,354.60 บาทคิดเป็น 88.02 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 315,355,742 บาท เบิกจ่ายแล้ว 106,647,201.70 บาท คิดเป็น 33.82 % คงเหลือ 208,708,540.30 บาทคิดเป็น 66.18 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 243,660,914 บาท เบิกจ่ายแล้ว 167,159,633.92 บาท คิดเป็น 55.81 % คงเหลือ 132,382,120.08 บาทคิดเป็น 44.19 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 235,408,775 บาท เบิกจ่ายแล้ว 222,956,985.37 บาท คิดเป็น 83.32 % คงเหลือ 44,621,949.63 บาทคิดเป็น 16.68 % ยอดคงเหลือกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) บัญชึงบการเงิน
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
บัญชึงบการเงิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งกองบัญชี ตามหนังสือที่ กท 4708/6262 ลว. 22 พ.ย. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งกองบัญชี ตามหนังสือที่ กท 4708/6262 ลว. 22 พ.ย. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งกองบัญชี ตามหนังสือที่ กท 4708/6262 ลว. 22 พ.ย. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งกองบัญชี ตามหนังสือที่ กท 4708/6262 ลว. 22 พ.ย. 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด