ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50090000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1.การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (ร้อยละ12) - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (ร้อยละ5)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1.การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (ร้อยละ12)
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (ร้อยละ5)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :14.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.52

100 / 100
2
5.33

100 / 100
3
9.26

100 / 100
4
14.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รณรงค์ให้สถานประกอบการที่มีเศษอาหารให้นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตนำกิ่งไม่มาบดย่อยทำปุ๋ยหมัก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รณรงค์ให้สถานประกอบการ คัดแยกขยะอินทรีย์ และสำนักงานเขตนำกิ่งไม้มาบดย่อยทำปุ๋ยและนำส่งโรงงานหมักปุ๋ย สสล.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รณรงค์ให้สถานประกอบการ คัดแยกขยะอินทรีย์ และสำนักงานเขตนำกิ่งไม้มาบดย่อยทำปุ๋ยและนำส่งโรงงานหมักปุ๋ย สสล.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รณรงค์ให้เกษตรกรนำเศาอาหารไปเลี้ยงสัตว์ นำกิ่งไม้ส่งโรงงานบดย่อยกิ่งไม้ และบดย่อยกิ่งไม้ไว้ใช้สำนักงานเขต

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
73.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ได้แจ้งให้การไฟฟ้าฯ ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าแล้ว จำนวน 8 ซอย 48 ดวง -จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายในวันเปิดทำการของโรงเรียน -จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทั้ง 15 จุด -จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในถนนและซอยต่างๆ และเปรียบเทียบปรับสำหรับผู้ฝ่าฝืน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้แจ้งให้การไฟฟ้าฯ ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าแล้ว จำนวน ซอย ดวง -จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เทศกิจพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน -จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทั้ง 15 จุดโดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 06.00-12.00 13.00-18.00 และ 18.00-06.00 -จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในถนนและซอยต่างๆ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง และดำเนินการเปรียบเทียนปรับผู้กระทำความผิด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจกรรมเทศกิจพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจรหน้าโรงเรียนในช่วงเวลาเปิดภาคเรียนทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย -จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเป็นประจำทุกวัน ทั้งช่วงเช้า บ่าย และกลางคืน -กวดขันและประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนจอดหรือขับขี่บนทางเท้าตามถนนสายหลัก เช่น ถนนรัชดาภิเษก ถนนพระรามเก้า ถนนเพชรบุรี ถนนเพชรพระราม ถนนเพชรอุทัย และถนนประชาอุทิศ ฝ่ายโยธา 19/4/2562 : การติดตั้งฯ ตามแผนฯ กำหนดไว้ 48 ดวง ขณะนี้อยู่ระหว่างการไฟฟ้าฯ ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 6 ดวง และอยู่ระหว่างการไฟฟ้าฯ ดำเนินการตามหนังสือตอบตกลง จำนวน 40 ดวง และอยู่ระหว่างการไฟฟ้าฯ ประมาณการ จำนวน 2 ดวง, การซ่อมแซมฯ การไฟฟ้าฯ ดำเนินการได้ 85 ดวง สามารถดำเนินการได้มากกว่าแผนที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 / 16/5/2562 : การติดตั้งฯ ตามแผนฯ กำหนดไว้ 48 ดวง ขณะนี้อยู่ระหว่างการไฟฟ้าฯ ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 4 ดวง และอยู่ระหว่างการไฟฟ้าฯ ดำเนินการตามหนังสือตอบตกลง จำนวน 33 ดวง และอยู่ระหว่างการไฟฟ้าฯ ประมาณการ จำนวน 11 ดวง, การซ่อมแซมฯ การไฟฟ้าฯ ดำเนินการได้ 85 ดวง สามารถดำเนินการได้มากกว่าแผนที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 / 11/6/2562 : การติดตั้งฯ ตามแผนฯ กำหนดไว้ 48 ดวง ขณะนี้อยู่ระหว่างการไฟฟ้าฯ ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 4 ดวง และอยู่ระหว่างการไฟฟ้าฯ ดำเนินการตามหนังสือตอบตกลง จำนวน 33 ดวง และอยู่ระหว่างการไฟฟ้าฯ ประมาณการ จำนวน 11 ดวง, การซ่อมแซมฯ การไฟฟ้าฯ ดำเนินการได้ 90 ดวง สามารถดำเนินการได้มากกว่าแผนที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เทศกิจพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน -จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทั้ง 15 จุดโดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 06.00-12.00 13.00-18.00 และ 18.00-06.00 -จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในถนนและซอยต่างๆ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง และดำเนินการเปรียบเทียนปรับผู้กระทำความผิด -สรปผลการดำเนินงานจากแบบสอบถามจากประชาชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3.ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3.ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ร่างสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว นัดลงนามในสัญญาวันที่ 14 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยดำเนินการล้างฯ แล้วเสร็จจำนวน 70 ซอย ความยาว 68,087 เมตร ร้อยละ 51

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 4.(เจรจาตกลงฯ)ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
4.(เจรจาตกลงฯ)ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะอาคาร สถานที่จำหน่ายอาหารพื้นที่ห้วยขวาง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารด้านสารเคมีตกค้างในอาหาร โคลิฟอร์มแบคทีเรีย สีผสมอาหาร ไนเตรต ไนไตรต์ ดำเนินการ แล้ว 50 ราย จากร้านทั้งสิ้น 742 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแล้ว 71 ราย จากร้านทั้งสิ้น 742 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะอาคาร สถานที่จำหน่ายอาหารพื้นที่ห้วยขวาง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารด้านสารเคมีตกค้างในอาหาร โคลิฟอร์มแบคทีเรีย สีผสมอาหาร ไนเตรต ไนไตรต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหาร ครบ 748 ร้าน คิดเป็น 100 %

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 5.(เจรจาตกลงฯ)ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (ฝ่ายปกครอง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
5.(เจรจาตกลงฯ)ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (ฝ่ายปกครอง)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา หลังจากการร่วมประชุมตัวชี้แจงตัวชี้วัดร่วมระหว่างสำนักและสำนักงานเขต ปี2562 (กท 0505/2426 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561) ทั้งนี้ได้ส่งสถาปิดและวิศวกรเขตประชุมเพิ่มเติมเรื่องแบบฯ กับสำนักผังเมืองในเดือน ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำนักงานเขตห้วยขวางได้ส่งแบบสำรวจฯ ครั้งที่ 1 ให้สำนักการโยธา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตห้วยขวางได้เตรียมความพร้อมในการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามที่สำนักการดยธาเสนอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำนักงานเขตห้วยขวาง ได้ส่งแบบประเมิน ครั้งที่ 3 ประกอบด้วยแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบพร้อมใบประเมินราคา เพื่อขอเสนอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 ให้สำนักการโยธา ในวันที่ 16 กันยายน 2562 และเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินสิ้นปีงบประมาณ 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ฝ่ายการศึกษา)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ฝ่ายการศึกษา)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 19 โครงการ และอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 19 โครงการ และอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน และรอประกาศผล O-Net 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 19 โครงการ และประกาศผล O-Net 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 19 โครงการ และประกาศผล O-Net 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 7.ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายโยธา)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
7.ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายโยธา)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายโยธา ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ดังนี้ เดือน ตุลาคม 2561 ผู้ยื่นขอ 15 ราย อนุญาตและลงจุด 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือน พฤศจิกายน 2561 ผู้ยื่นขอ 11 ราย อนุญาตและลงจุด 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ฝ่ายทะเบียน ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ดังนี้ เดือน ตุลาคม 2561 ผู้ยื่นขอ 14 ราย อนุญาตและลงจุด 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือน พฤศจิกายน 2561 ผู้ยื่นขอ 8 ราย อนุญาตและลงจุด 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายโยธา ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ดังนี้ เดือน ตุลาคม 2561 ผู้ยื่นขอ 15 ราย อนุญาติและลงจุด 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือน พฤศจิกายน 2561 ผู้ยื่นขอ 11 ราย อนุญาตและลงจุด 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือน ธันวาคม 2561 ผู้ยื่นขอ 19 ราย อนุญาตและลงจุด 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนมกราคม 2562 ผู้ยื่นขอ 6 ราย อนุญาตและลงจุด 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนกุมภาพันธ์ ผู้ยื่นขอ 11 ราย อนุญาตและลงจุด 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ฝ่ายทะเบียน ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ดังนี้ เดือน ตุลาคม 2561 ผู้ยื่นขอ 14 ราย อนุญาตและลงจุด 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือน พฤศจิกายน 2561 ผู้ยื่นขอ 8 ราย อนุญาตและลงจุด 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือน ธันวาคม 2561 ผู้ยื่นขอ 10 ราย อนุญาตและลงจุด 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนมกราคม 2562 ผู้ยื่นขอ 11 ราย อนุญาตและลงจุด 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนกุมภาพันธ์ ผู้ยื่นขอ 10 ราย อนุญาตและลงจุด 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายโยธา ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ดังนี้ เดือน ตุลาคม 2561 ผู้ยื่นขอ 15 ราย อนุญาติและลงจุด 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือน พฤศจิกายน 2561 ผู้ยื่นขอ 11 ราย อนุญาตและลงจุด 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือน ธันวาคม 2561 ผู้ยื่นขอ 19 ราย อนุญาตและลงจุด 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนมกราคม 2562 ผู้ยื่นขอ 6 ราย อนุญาตและลงจุด 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนกุมภาพันธ์ ผู้ยื่นขอ 11 ราย อนุญาตและลงจุด 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือน มีนาคม ผู้ยื่นขอ 16 ราย อนุญาตและลงจุด 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนเมษายน ผู้ยื่นขอ 14 ราย ลงจุด 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนพฤษภาคม ผู้ยื่นขอ 11 ราย ลงจุด 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ฝ่ายทะเบียน ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ดังนี้ เดือน ตุลาคม 2561 ผู้ยื่นขอ 14 ราย อนุญาตและลงจุด 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือน พฤศจิกายน 2561 ผู้ยื่นขอ 8 ราย อนุญาตและลงจุด 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือน ธันวาคม 2561 ผู้ยื่นขอ 10 ราย อนุญาตและลงจุด 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนมกราคม 2562 ผู้ยื่นขอ 11 ราย อนุญาตและลงจุด 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนกุมภาพันธ์ ผู้ยื่นขอ 10 ราย อนุญาตและลงจุด 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือน มีนาคม ผู้ยื่นขอ 8 ราย อนุญาตและลงจุด 8 ราย ลงจุด 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนเมษายน ผู้ยื่นขอ 7 ราย อนุญาตลงจุด 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนพฤษภาคม ผู้ยื่นขอ 7 ราย อนุญาตและลงจุด 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายโยธา อนุญาตปลูกสร้างและลงจุดฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561- สิงหาคม 2562 รวม 135 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ฝ่ายทะเบียน ออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561- สิงหาคม 2562 รวม 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 8.(เจรจาตกลงฯ)ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
8.(เจรจาตกลงฯ)ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การลงพื้นที่เพื่อหารือกับชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันในชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนตามแผนที่กำหนดเพื่อให้แต่ละชุมชนจัดทำแผนชุมชน เสนอฝ่ายพัฬนาชุมชนฯ ดังนี้ 1.วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ชุมชนเพชรพระราม 2.วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ชุมชนโรงปูนฝั่นเหนือ , ชุมชนโรงปูนฝั่งใต้ 3.วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ชุมชนเพชรบุรี 40 4.วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ชุมชนทับแก้ว 5.วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ชุมชนบึงพระราม 9 6.วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา 7.วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ชุมชนหมู่บ้านสุนทรศิริ 8.วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ชุมชนร่วมใจพิบูลย์ 2 9.วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ชุมชนซอยพัทลุง 10.วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ชุมชนรุ่งเรืองตอนปลาย 11.วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ชุมชนลาดพร้าว 45 12.วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ชุมชนหมู่บ้านประสิทธิ์ 13.วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ชุมชนลาดพร้าว 80 14.วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ชุมชนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ซอย 12 15.วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 34

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน 14 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) 9.การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95) (ผลลัพธ์) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 25) (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
9.การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95) (ผลลัพธ์)
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 25) (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :114.60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
95.00

100 / 100
2
95.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
114.60

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตามแบบ สนค.01 แบบรายงานสรุปการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการตามแผนฯ อย่างสม่ำเสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประมาณการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 546,000,000 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 7,200,000 บาท ภาษีป้าย 35,000,000 บาท รวม 588,200,000 บาท ผลการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 167,202,898.22 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 4,121,067.34 บาท ภาษีป้าย 14,215,923.10 บาท รวม 185,539,888.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.54

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประมาณการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 546,000,000 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 7,200,000 บาท ภาษีป้าย 35,000,000 บาท รวม 588,200,000 บาท ผลการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 456,006,123.05 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 7,317,621.89 บาท ภาษีป้าย 26,562,762.52 บาท รวม 489,886,507.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.29 -ลูกหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 30 ก.ย.61 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5,790,534.34 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 72,198.70 บาท ภาษีป้าย 27,600 บาท รวม 5,890,333.04 บาท เป็นลูกหนี้ขอเฉลี่ยหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,893,229.38 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 12,470.40 บาท ภาษีป้าย 27,600 บาท รวม 3,933,299.78 บาท สรุป ลูกหนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 61 1,957,033.26 บาท คงเหลือ ลูกหนี้ค้างชำระ หลังหักลูกหนี้ตามคำพิพากษา 1,296,961.42 บาท ลูกหนี้ชำระแล้ว 660,071.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.73

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ประมาณการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 546,000,000 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 7,200,000 บาท ภาษีป้าย 35,000,000 บาท รวม 588,200,000 บาท ผลการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 636,708,105.58 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 2,035,433.06บาท ภาษีป้าย 35,346,837.90 บาท รวม 674,090,376.54บาท คิดเป็นร้อยละ 114.60 -ลูกหนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.61 รวม 1,969,503.66 บาท คงเหลือ 1,193,791.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.39

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด