ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50090000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) (มิติที่4)ตัวชี้วัดที่4.2ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(มิติที่4)ตัวชี้วัดที่4.2ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. วิเคราะห์ความเสี่ยง คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง มาจัดทำความเสี่ยงอย่างน้อย 2 งาน และงานที่มีความเสี่ยง ในปี 2562 อย่างน้อย 1 งาน 2.จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานส่งสำนักอนามัย ภายในธันวาคม 2562 และ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 2 เดือน เมษายน 2563 3.ประเมินความสำเร็จของการดำเนินการ 4.จัดทำและทำข้อปฏิบัติ แนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาใช้งานในหน่วยงาน 5.รายงานผลการปฏิบัติ ตามข้อปฏิบัติ ครั้งที่ 3 ให้ สนอ. ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดำเนินการเป็น 4 ช่วง 1.ส่งรายชือรับผิดชอบ (เดือน พ.ย.) 2.ประเมินความเสี่ยง และเขียนโครงการ ส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลาง เดือน ธันวาคม (ครั้งที่ 1) 3.สำเนาแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติกลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 2 (แบบ R2 63) สำเนาแบบรายงานการติดตามโครงการ (แบบocc3 63) รายงานเดือนเมษายน 4.ส่งเอกสารหลักฐานตามที่โรคงการกำหนด ส่ง สนอ. เดือนสิงหาคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดทำหนังสือเวียนแจ้งฝ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ - จัดทำหนังสือถึงฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตามข้อปฏิบัติของงานที่มีความเสี่ยง - กำหนดข้อปฏิบัติแนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานว่าด้วยการเก็บขนมูลฝอยบนถนนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเด็บขนมูลฝอย/ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน - กำหนดข้อปฏิบตัิแนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ว่าด้วยการขุดลอกคลองลำรางและการกำจัดวัชพืช/ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน - กำหนดข้อปฏิบัติแนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการตรวจสอบ สอบถามเหตุเดือดร้อนรำคาญทางโทรศัพท์ - แนะนำเรื่องโรคติดต่อโคโรนา COVID-19 แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ - มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกรณีเกิดการระบาดของโรคโคโรนา COVID-19 เพื่อให้การทำงานรวดเร็ว และ ทันท่วงที - ออกตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ระยะที่ 3 และ ระยะที่ 4 ตามแผน ร่วมกับฝ่ายเทศกิจ ตำรวจและทหาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - ได้จัดส่งข้อมูลดำเนินการส่งสำนักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (กลุ่มงานอาชุวอนามัย) ตามกำหนด 4 ช่วง 1. ส่งชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 4.2 ของหน่วยงาน เดือน พ.ย.2562 2. ส่งประเมินความเสี่ยง 3 งาน ของหน่วยงาน เดือน ธ.ค.2562 3. ส่งแบบ OCC3 (63) เดือน เม.ย.2563 ส่งแบบ R2 (63) เดือน เม.ย. 2563 ส่งแบบ OCC 4 (63) ส่งแบบ OCC 5 (63) ส่งแบบ OCC 6 (63) ส่งแบบ R3 (63) เดือนสิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) (มิติที่4)ตัวชี้วัดที่4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
(มิติที่4)ตัวชี้วัดที่4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
6.00

95 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตห้วยขวางทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาฐานข้อมูล หรือฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตห้วยขวางทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาฐานข้อมูล หรือฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตห้วยขวางทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาฐานข้อมูล หรือฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 - 5 แล้ว ทั้งนี้เตรียมพร้อมรองรับการตรวจสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **