ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50090000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) (มิติที่3)ตัวชี้วัดที่3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service)ปี2563
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
(มิติที่3)ตัวชี้วัดที่3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service)ปี2563

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
7.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ Best Service 2563 โดยรายละเอียดการดำเนินงานประกอบด้วย 1.ได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อสะท้อนปัญหาและอุปสรรครวมถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่โครงการที่จะดำเนินการ 2.ได้เขียนโครงการและได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจากคณะกรรมการฯ สำนักงาน ก.ก. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 3. ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโดยการมีส่วนร่วมจากเครือข่าย เพื่อแบ่งภารกิจรับผิดชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 ได้จัดประชุมแบ่งภารกิจกับทีมงานเพื่อดำเนินการพัฒนาในแต่ละด้าน และได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ฝั่งคลองเพื่อปลูกต้นไม้ให้สวยงาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการ ดังนี้ 1) ทำความสะอาดและขุดลอกคูคลอง 2) พัฒนาทางเดิน/ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ทาสีและซ่อมแซมราวกันตก กำแพง ฯลฯ 3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ริมคลอง 4) ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พื้นที่จุดเสี่ยงริมคลองสามเสน 5)ปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดสองฝั่งคลอง 6) จัดเก็บขยะ และกำจัดวัชพืชริมคลองและในคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) (มิติที่3)ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการดีที่สุด(Best Service รักษารอบ)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงามเป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
(มิติที่3)ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการดีที่สุด(Best Service รักษารอบ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการพัฒนาตามโครงการจำนวน ๘ ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการพัฒนาตามโครงการจำนวน 12 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการพัฒนาตามโครงการจำนวน 14 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการพัฒนาตามโครงการจำนวน 18 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) (มิติที่3)ตัวชี้วัด 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
(มิติที่3)ตัวชี้วัด 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
7.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการ ส่วนที่ 1 ด้านปริมาณและการตอบสนองในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการ และดำเนินการส่วนที่ 2 ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาและรายงานผลเป็นประจำสม่ำเสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาสที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการ ส่วนที่ 1 ด้านปริมาณและการตอบสนองในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการ และดำเนินการส่วนที่ 2 ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาและรายงานผลเป็นประจำสม่ำเสมอ ทั้งนี้สำนักงานเขตห้วยขวางจากการตรวจสอบระบบรายงานเรื่องราวร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 63) พบว่ามี่เรื่องร้องทุกข์จำนวน 329 เรื่อง และได้ดำเนินการประสานฝ่ายต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จจำนวน 289 เรื่องคิดเป็น 97.84% และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขจำนวน 40 เรื่อง คิดเป็น 12.16%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาสที่ 3 สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการ ส่วนที่ 1 ด้านปริมาณและการตอบสนองในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการ และดำเนินการส่วนที่ 2 ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาและรายงานผลเป็นประจำสม่ำเสมอ ทั้งนี้สำนักงานเขตห้วยขวางจากการตรวจสอบระบบรายงานเรื่องราวร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 63) พบว่ามี่เรื่องร้องทุกข์จำนวน 331 เรื่อง และได้ดำเนินการประสานฝ่ายต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จจำนวน 301 เรื่องคิดเป็น 90.94% และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขจำนวน 30 เรื่อง คิดเป็น 9.06%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ไตรมาสที่ 4 สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการ ส่วนที่ 1 ด้านปริมาณและการตอบสนองในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการ และดำเนินการส่วนที่ 2 ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาและรายงานผลเป็นประจำสม่ำเสมอ ทั้งนี้สำนักงานเขตห้วยขวางจากการตรวจสอบระบบรายงานเรื่องราวร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 63) พบว่ามี่เรื่องร้องทุกข์จำนวน 331 เรื่อง และได้ดำเนินการประสานฝ่ายต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จจำนวน 278 เรื่องคิดเป็น 83.99% และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขจำนวน 53 เรื่อง คิดเป็น 16.01% ทั้งนี้สำนักงานเขตห้วยขวางได้เตรียมการรองรับการตรวจสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) (มิติที่3)ตัวชี้วัดที่3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(มิติที่3)ตัวชี้วัดที่3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมสำหรับผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจเป็นประจำสม่ำเสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้สำรวจได้เก็บข้อมูลจากผู้รับบริการที่สำนักงานเขตห้วยขวาง จำนวน 250 คน ผลสำรวจพบว่าได้รับคะแนนความพึงพอใจฯ 4.406 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมสำหรับผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจเป็นประจำสม่ำเสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตห้วยขวางได้รับรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยผลสรุปทั้ง 2 ครั้ง ได้คะแนน 4.596 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) ซึ่งสำนักงานเขตจะนำผลการสำรวจฯ ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด