ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50090000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ 7

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 7)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.46

100 / 100
2
37.08

100 / 100
3
62.58

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เบิกจ่าย งบประมาณ ณ วันที่ 20 ธค 62 คิดเป็นร้อยละ 11.46

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 37.08

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 62.58

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 98.52

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ 1.5

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 1.5)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งรายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2562แล้วเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งรายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2562แล้วเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ส่งรายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2562แล้วเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ส่งรายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2562แล้วเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด