ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50110000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 06.(เจรจา)การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
06.(เจรจา)การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.29

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
12.29

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ โดยนำขยะเปลือกผลไม้มาทำน้ำหมักชีวภาพที่ศูนย์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ โดยนำขยะเปลือกผลไม้มาทำน้ำหมักชีวภาพที่ศูนย์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ โดยนำขยะเปลือกผลไม้มาทำน้ำหมักชีวภาพที่ศูนย์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ โดยนำขยะเปลือกผลไม้มาทำน้ำหมักชีวภาพที่ศูนย์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 08.(เจรจา)ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไขเฝ้าระวังและตรวจตรา (เทศกิจ โยธาและรักษาฯ)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
08.(เจรจา)ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไขเฝ้าระวังและตรวจตรา (เทศกิจ โยธาและรักษาฯ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนเช้า-เย็นเป็นประจำตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.00 น. และเวลา 15.00-16.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนเช้า-เย็นเป็นประจำตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.00 น. และเวลา 15.00-16.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนเช้า-เย็นเป็นประจำตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.00 น. และเวลา 15.00-16.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--จัดเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนเช้า-เย็นเป็นประจำตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.00 น. และเวลา 15.00-16.00 น.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 03.(เจรจา) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
03.(เจรจา) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหา  น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
42.50

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่า่ยโยธา .จัดทำโครงการ และมาตรการ แนวทางการป้องกัน ฝ่ายรักษา ได้ดำเนินการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคูคลองอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ติดตั้งเครื่องสูบนั้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมขัง จำนวน 8 แห่ง ครบถ้วน - งานขุดลอกคลอง ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงิน 1 รายการ, อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง 4 รายการ - งานจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ บจก. เอเจนเทคประมูลงานได้ ลงนามสัญญาวันที่ 28 ก.พ. 62 เริ่มสัญญาวันที่ 1 มี.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 29 พ.ค. 62 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ดำเนินการได้ 32 ซอย 26,430 เมตร - งานลอกท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต ดำเนินการได้ 10 ซอย จำนวน 16,404 เมตร ครบถ้วนแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ติดตั้งเครื่องสูบนั้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมขัง จำนวน 8 แห่ง ครบถ้วน, งานขุดลอกคลองดำเนินการแล้วเสร็จ 5 รายการ ครบถ้วนแล้ว , งานจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินแล้ว, งานลอกท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต ดำเนินการได้ 10 ซอย จำนวน 16,404 เมตร ครบถ้วนแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ติดตั้งเครื่องสูบนั้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมขัง จำนวน 8 แห่ง ครบถ้วน, งานขุดลอกคลองดำเนินการแล้วเสร็จ 5 รายการ ครบถ้วนแล้ว , งานจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินแล้ว, งานลอกท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต ดำเนินการได้ 10 ซอย จำนวน 16,404 เมตร ครบถ้วนแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 04.(เจรจา)ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
04.(เจรจา)ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.การจัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติงานเสนอผู้อำนวยการเขตเพื่ออนุมัติโครงการ 2. ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 3. ดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะและตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารตามสถานประกอบการอาหารกลุ่มเป้าหมาย 4. ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหารผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการตรวจประเมินด้านสุขลักษณะและตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารตามสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย 2.จัดประชุมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 3.ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหารผ่านการอบรมหลักสูตรกรุงเทพมหานครตามแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการตรวจประเมินด้านสุขลักษณะสถานประกอบการเป้าหมาย และตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ได้แก่ สารกันรา สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว ฯลฯ 2. ส่งเสริมการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการตรวจประเมินด้านสุขลักษณะสถานประกอบการเป้าหมาย และตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ได้แก่ สารกันรา สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว ฯลฯ 2. ส่งเสริมการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) 3. ดำเนินการตรวจสถานประกอบการด้านกายภาพและสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย 4. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 01.(เจรจา) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
01.(เจรจา) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ โดยได้รับทราบแนวทางตัวตัวชี้วัดจาก สนย เรียบร้อยแล้ว และให้เลื่อนการเสนองบประมาณ ไปเป็๋นปีงบประมาณ 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินส่งแบบฟอร์มครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประสานสถาปนิกเพื่อดำเนินการจัดทำรูปแบบตามที่สำรวจไว้ และจะดำเนินการส่งแผนงานการปรัะบปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสำนักงานเขตบางกะปิในเดือนสิงหาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบพร้อมใบประมาณราคา ให้สำนักการโยธา เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท5001/5620 ลว 12 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 07.(เจรจา)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
07.(เจรจา)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนในสังกัดฯ จัดการเรียนการสอนอย่างเข้ม ตามแนวทางโครงการ ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โรงเรียนในสังกัดฯ จัดการเรียนการสอนอย่างเข้ม ตามแนวทางโครงการ ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โรงเรียนในสังกัดฯ จัดการเรียนการสอนอย่างเข้ม ตามแนวทางโครงการ ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 02.(เจรจา) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาราและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
02.(เจรจา) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาราและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินลงจุดตามตำแหน่งที่ได้รับเรื่องแจ้งขออนุญาตครบตามตำแหน่ง ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินลงจุดตามตำแหน่งที่ได้รับเรื่องแจ้งขออนุญาตครบตามตำแหน่ง ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการลงจุดตามคำขอเลขหมายประจำบ้านและสรุปผลการดำเนินการจุดการขอเลขหมายประจำบ้านเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการลงจุดตามคำขอเลขหมายประจำบ้านและสรุปผลการดำเนินการจุดการขอเลขหมายประจำบ้านเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 09.(เจรจา) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
09.(เจรจา) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการของชุมชนที่ต้องการจัดทำแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ส่งรายชื่อกรรมการชุมชนอบรมของสำนักพัฒนาสังคม วันที่ 30-31 มี.ค. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- มีการอบรมของกรรมการชุมชน เรียบร้อยแล้ว - ชุมชนจัดทำโครงการแผนพัฒนาชุมชนเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สรุปผลประเมินและผลการจัดทำแผน เสนอสำนักพัฒนาสังคมเรียบร้อยแล้ว โดยมีชุมชนตามเป้าหมาย จำนวน 15 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 05.(เจรจา) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
05.(เจรจา) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด   
               - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :95.41

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
30.43

100 / 100
3
74.44

100 / 100
4
95.41

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ ตรวจสอบโรงเรือน ที่ดิน และป้าย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเสียภาษีทั้ง 3 ประเภท ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ในไตรมาส ที่ 1 จัดเก็บภาษีได้ทั้งหมด ดังนี้ ภาษีโรงเรือนฯ = 26,071,963.54 บาท ภาษที่ดิน = 1,076,193.06 บาท ภาษีป้าย = 386,836.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดประมาณการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ ตรวจสอบโรงเรือน ที่ดิน และป้าย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเสียภาษีทั้ง 3 ประเภท ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 22 มีนาคม 2562 ในไตรมาส ที่ 2 จัดเก็บภาษีได้ทั้งหมด ดังนี้ ภาษีโรงเรือนฯ = 113,885,085.60 บาท ภาษที่ดิน = 4,688,300.97 บาท ภาษีป้าย = 10,436,855.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.43 ของยอดประมาณการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-พนักงานเจ้าหน้าที่เร่งรัดการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และออกตรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งแขวงหัวหมาก และแขวงคลองจั่น บริเวณถนนรามคำแหง ลาดพร้าว กรุงเทพกรีฑา โพธิ์แก้ว และโยธินพัฒนา โดยจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ในไตรมาสที่ 3 ได้ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน = 285,940,863.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.76 ภาษีบำรุงท้องที่ = 8,936,194.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 105.63 ภาษีป้าย = 20,702,470.21 บาท คิดเป็นร้อย 92.01 รวมทั้ง 3 ภาษี = 315,579,528.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.44 ของยอดประมาณการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เจ้าหน้าที่เร่งรัดการจัดเก็บภาษี ให้เเล้วเสร็จ พร้อมออกตรวจโรงเรือนฯรายเก่าและรายใหม่ ในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ โดยจัดเก็บได้ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน = 372,450,212.20 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ = 9,773,318.82 บาท ภาษีป้าย = 22,267,833.01 บาท จัดเก็บได้ทั้ง 3 ภาษี = 404,491,364.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.41 ของยอดประมาณการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด