ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50110000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินตามขั้นตอนที่กำหนดโดยตอบ-รับเรื่องทุกวันและรายงานผลการดำเนินการเป็นประจำทุกวันที่ 15และ30 จนกว่าเรื่องจะแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้ดำเนินตามขั้นตอนที่กำหนดโดยตอบ-รับเรื่องทุกวันและรายงานผลการดำเนินการเป็นประจำทุกวันที่ 15และ30 จนกว่าเรื่องจะแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้ดำเนินตามขั้นตอนที่กำหนดโดยตอบ-รับเรื่องทุกวันและรายงานผลการดำเนินการเป็นประจำทุกวันที่ 15และ30 จนกว่าเรื่องจะแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้ดำเนินตามขั้นตอนที่กำหนดโดยตอบ-รับเรื่องทุกวันและรายงานผลการดำเนินการเป็นประจำทุกวันที่ 15และ30 จนกว่าเรื่องจะแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงาน 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 3.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 2. เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณคลองวัดศรีบุญเรือง - ริมคลองหัวหมาก เพื่อส่งตรวจค่าหาค่าน้ำเสีย เพื่อดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดทำสวนหย่อมเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชน ในชุมชนรอบ ๆ บริเวณคลองวัดศรีบุญเรือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดทำสวนหย่อมเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชน ในชุมชนรอบ ๆ บริเวณคลองวัดศรีบุญเรือง 2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบริเวณวัดศรีบุญเรือง ได้ทราบว่ามีสวนหย่อมเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชน 3. รณรงค์ให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณริมคลองวัดศรีบุญเรืองได้ทราบและตระหนักถึงการรักษาความสะอาดของคูคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดทำสวนหย่อมเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชน ในชุมชนรอบ ๆ บริเวณคลองวัดศรีบุญเรือง 2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบริเวณวัดศรีบุญเรือง ได้ทราบว่ามีสวนหย่อมเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชน 3. รณรงค์ให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณริมคลองวัดศรีบุญเรืองได้ทราบ ตระหนักถึงการรักษาความสะอาดของคูคลอง และไม่ทิ้งขยะลงในลำคลอง 4. ปลูกหญ้าแฝกตลอดแนวริมคลองวัดศรีบุญเรือง 5. ดำเนินงานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างกองงานผู้ตรวจฯมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานเขตบางกะปิได้คะแนน ครั้งที่ 1/2563 = 4.559 (ปรับตามน้ำหนักแล้ว)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างขั้นตอนนิด้าดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 ที่สำนักงานเขตบางกะปิแล้ว ในวันที่ 25 พ.ค. 63 -2 มิ.ย. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-คะแนนความพึงพอใจ จากการทอดแบบสอบถามทั้ง 2 ครั้ง สำนักงานเขตบางกะปิ ได้คะแนนความพึงพอใจ 4.450 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

** สรุปผลการดำเนินงาน **