ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50110000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.84

100 / 100
2
28.13

100 / 100
3
52.30

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 23 ธ.ค. 62 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 13.93 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 15.38 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 9.92 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 23.12 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 16.45 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 0.00 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 5.48 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 1.89 สรุปคิดเป็นร้อยละ 9.84

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

23/3/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 36.77 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 38.43 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 27.86 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 26.15 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 8.17 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 27.84 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 22.53 สรุปคิดเป็นร้อยละ 28.13

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 72.33 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 73.21 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 47.39 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 29.49 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 24.50 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 35.59 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 37.71 สรุปคิดเป็นร้อยละ 52.30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 89.84 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 88.90 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 98.96 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 100.00 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 50.83 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 83.66 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 81.46 คิดเป็นร้อยละ 83.15 และกันไว้เบิกเหลื่อมปี ร้อยละ 16.85 รวมเป็น ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ยข้อ 89 วรรคท้าย กำหนดว่า "ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณให้หน่วยงานจัดทำรายงานทางการเงินในรอบปีงบประมาณเสนอปลัดกรุงเทพมหานครทราบ โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำเนาส่งสำนักการคลัง กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งละหนึ่งชุด" โดยสำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ กท 5008/7194 ลว. 21 พ.ย. 2562 เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ยข้อ 89 วรรคท้าย กำหนดว่า "ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณให้หน่วยงานจัดทำรายงานทางการเงินในรอบปีงบประมาณเสนอปลัดกรุงเทพมหานครทราบ โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำเนาส่งสำนักการคลัง กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งละหนึ่งชุด" โดยสำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ กท 5008/7194 ลว. 21 พ.ย. 2562 เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ยข้อ 89 วรรคท้าย กำหนดว่า "ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณให้หน่วยงานจัดทำรายงานทางการเงินในรอบปีงบประมาณเสนอปลัดกรุงเทพมหานครทราบ โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำเนาส่งสำนักการคลัง กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งละหนึ่งชุด" โดยสำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ กท 5008/7194 ลว. 21 พ.ย. 2562 เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ยข้อ 89 วรรคท้าย กำหนดว่า "ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณให้หน่วยงานจัดทำรายงานทางการเงินในรอบปีงบประมาณเสนอปลัดกรุงเทพมหานครทราบ โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำเนาส่งสำนักการคลัง กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งละหนึ่งชุด" โดยสำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ กท 5008/7194 ลว. 21 พ.ย. 2562 เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สำนักงานเขตบางกะปิได้สรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 ไปยังสำนักการคลัง ตามบันทึกที่ กท 5008/6706 ลว. 31 ต.ค. 2562 ประกอบด้วย 1. รายละเอียดบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน แต่ละประเภทที่ได้รับทั้งกลุ่มเข้าเกณฑ์ และไม่เข้าเกณฑ์คงค้างระดับฝ่าย/โรงเรียน/กลุ่มงาน และในภาพรวมระดับกอง/สำนักงาน/ สำนักงานเขต โดยแยกเป็นทรัพย์สินที่ได้รับจากการซื้อจ้าง บริจาค รับโอน ตกสำรวจ บันทึกลงในแบบงาน 1-2 , 4-6 และสรุปประมวลผลลงในเอกสาร รายงานแบบที่ 6-6 2. รายงานสรุปยอดทรัพย์สินตั้งแต่ได้มาจนถึง 2561 ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 ตามแบบ 6-1 , 6-5 3. งบปน้าในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS) รหัสรายงาน Ast 16 4. บัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินในระบบบัญชีทรัพย์สิน (MIS) รหัสรายงาน Ast19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สำนักงานเขตบางกะปิได้สรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 ไปยังสำนักการคลัง ตามบันทึกที่ กท 5008/6706 ลว. 31 ต.ค. 2562 ประกอบด้วย 1. รายละเอียดบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน แต่ละประเภทที่ได้รับทั้งกลุ่มเข้าเกณฑ์ และไม่เข้าเกณฑ์คงค้างระดับฝ่าย/โรงเรียน/กลุ่มงาน และในภาพรวมระดับกอง/สำนักงาน/ สำนักงานเขต โดยแยกเป็นทรัพย์สินที่ได้รับจากการซื้อจ้าง บริจาค รับโอน ตกสำรวจ บันทึกลงในแบบงาน 1-2 , 4-6 และสรุปประมวลผลลงในเอกสาร รายงานแบบที่ 6-6 2. รายงานสรุปยอดทรัพย์สินตั้งแต่ได้มาจนถึง 2561 ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 ตามแบบ 6-1 , 6-5 3. งบปน้าในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS) รหัสรายงาน Ast 16 4. บัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินในระบบบัญชีทรัพย์สิน (MIS) รหัสรายงาน Ast19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สำนักงานเขตบางกะปิได้สรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 ไปยังสำนักการคลัง ตามบันทึกที่ กท 5008/6706 ลว. 31 ต.ค. 2562 ประกอบด้วย 1. รายละเอียดบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน แต่ละประเภทที่ได้รับทั้งกลุ่มเข้าเกณฑ์ และไม่เข้าเกณฑ์คงค้างระดับฝ่าย/โรงเรียน/กลุ่มงาน และในภาพรวมระดับกอง/สำนักงาน/ สำนักงานเขต โดยแยกเป็นทรัพย์สินที่ได้รับจากการซื้อจ้าง บริจาค รับโอน ตกสำรวจ บันทึกลงในแบบงาน 1-2 , 4-6 และสรุปประมวลผลลงในเอกสาร รายงานแบบที่ 6-6 2. รายงานสรุปยอดทรัพย์สินตั้งแต่ได้มาจนถึง 2561 ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 ตามแบบ 6-1 , 6-5 3. งบปน้าในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS) รหัสรายงาน Ast 16 4. บัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินในระบบบัญชีทรัพย์สิน (MIS) รหัสรายงาน Ast19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สำนักงานเขตบางกะปิได้สรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 ไปยังสำนักการคลัง ตามบันทึกที่ กท 5008/6706 ลว. 31 ต.ค. 2562 ประกอบด้วย 1. รายละเอียดบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน แต่ละประเภทที่ได้รับทั้งกลุ่มเข้าเกณฑ์ และไม่เข้าเกณฑ์คงค้างระดับฝ่าย/โรงเรียน/กลุ่มงาน และในภาพรวมระดับกอง/สำนักงาน/ สำนักงานเขต โดยแยกเป็นทรัพย์สินที่ได้รับจากการซื้อจ้าง บริจาค รับโอน ตกสำรวจ บันทึกลงในแบบงาน 1-2 , 4-6 และสรุปประมวลผลลงในเอกสาร รายงานแบบที่ 6-6 2. รายงานสรุปยอดทรัพย์สินตั้งแต่ได้มาจนถึง 2561 ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 ตามแบบ 6-1 , 6-5 3. งบปน้าในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS) รหัสรายงาน Ast 16 4. บัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินในระบบบัญชีทรัพย์สิน (MIS) รหัสรายงาน Ast19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด