ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50110000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) 7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี 7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 4 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี 7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี  (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ออกสำรวจ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจในการยื่นเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- 1 20 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ออกสำรวจ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจในการยื่นเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - สำรวจและคีย์ขอมูลลงในระบบเพื่อที่จะดำเนินการประกาศฯ และประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ทราบต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด และแก้ไขข้อมูลในระบบ PTAX (ระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน เพื่อเตรียมประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจไปีภาษี 2563 จำนวน 24,763 ราย ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ เป็นภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ขยายกำหนดเวลาการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา เป็นภายในเดือนธันวาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2.ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานเขต รวมถึงโรงเรียนในพื้นที่สำนักงานเขตบางกะปิ ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในทีทำงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **