ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50160000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (ร้อยละ 12) - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (ร้อยละ 5)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (ร้อยละ 12)
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (ร้อยละ 5)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :17.00

ผลงาน :18.17

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.69

100 / 100
2
9.25

100 / 100
3
13.61

100 / 100
4
18.17

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

คัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 ได้น้ำหนัก 1,184.58 ตันจาก เป้าหมาย 4,241.94 ตัน คิดเป็น 3.35% จาก 12% และขยะอันตราย ได้น้ำหนัก 4,240 กิโลกรัม จากเป้าหมาย 15.79 ตัน คิดเป็นยอดรวม 1.34% จาก 5% ยอดรวม 4.69%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

คัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งหมด ได้น้ำหนัก 2,228.90 ตันจาก เป้าหมาย 4,241.94 ตัน คิดเป็น 6.30% จาก 12% และขยะอันตรายรวมทั้งหมด ได้น้ำหนัก 9,300 กิโลกรัม จากเป้าหมาย 15.79 ตัน คิดเป็น 2.95% จาก 5% คิดเป็น ยอดรวม 9.25%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

คัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งหมด ได้น้ำหนัก 3,384.87 ตันจาก เป้าหมาย 4,241.94 ตัน คิดเป็น 9.58% จาก 12% และขยะอันตรายรวมทั้งหมด ได้น้ำหนัก 12,730 กิโลกรัม จากเป้าหมาย 15.79 ตัน คิดเป็น 4.03% จาก 5% คิดเป็น 13.61%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งหมด ได้น้ำหนัก 4,570.01 ตันจาก เป้าหมาย 4,241.94 ตัน คิดเป็น 12.93% จาก 12% และขยะอันตรายรวมทั้งหมด ได้น้ำหนัก 16,550 กิโลกรัม จากเป้าหมาย 15.79 ตัน คิดเป็น 5.24% จาก 5% คิดเป็น 18.17%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมดำเนินการตามแผนเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตธนบุรี - เดือนตุลาคม 2561 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิอาชญากกรมที่กรุงเทพมหานครสำรวจ จำนวน 5 จุด วันละ 2 ครั้ง/จุด และดำเนินการประสานเเพื่อปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำรวจ จำนวน 3 จุด รวมเป็น 8 จุด - เดือนพฤศจิกายน2561 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิอาชญากกรมที่ กรุงเทพมหานครสำรวจ จำนวน 5 จุด วันละ 2 ครั้ง/จุด และดำเนินการประสานเเพื่อปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำรวจ จำนวน 3 จุด รวมเป็น 8 จุด - เดือนธันวาคม 2561 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิอาชญากกรมที่กรุงเทพมหานครสำรวจ จำนวน 5 จุด วันละ 2 ครั้ง/จุด และดำเนินการประสานเเพื่อปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำรวจ จำนวน 3 จุด รวมเป็น 8 จุด กิจกรรมเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนจำนวน 4 จุด - เดือนตุลาคม 2561 จำนวน 42 ครั้ง - เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 176 ครั้ง - เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 144 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กิจกรรมดำเนินการตามแผนเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตธนบุรี - เดือนมกราคม 2562 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิอาชญากกรมที่กรุงเทพมหานครสำรวจ จำนวน 5 จุด วันละ 2 ครั้ง/จุด และดำเนินการประสานเเพื่อปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำรวจ จำนวน 3 จุด รวมเป็น 8 จุด - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิอาชญากกรมที่ กรุงเทพมหานครสำรวจ จำนวน 5 จุด วันละ 2 ครั้ง/จุด และดำเนินการประสานเเพื่อปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำรวจ จำนวน 3 จุด รวมเป็น 8 จุด - เดือนมีนาคม 2562 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิอาชญากกรมที่กรุงเทพมหานครสำรวจ จำนวน 5 จุด วันละ 2 ครั้ง/จุด และดำเนินการประสานเเพื่อปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำรวจ จำนวน 3 จุด รวมเป็น 8 จุด กิจกรรมเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนจำนวน 4 จุด - เดือนมกราคม 2562 จำนวน 160 ครั้ง - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 144 ครั้ง - เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 42 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมดำเนินการตามแผนเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตธนบุรี - เดือนเมษายน 2562 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิอาชญากกรมที่กรุงเทพมหานครสำรวจ จำนวน 5 จุด วันละ 2 ครั้ง/จุด และดำเนินการประสานเเพื่อปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำรวจ จำนวน 3 จุด รวมเป็น 8 จุด - เดือนพฤษภาคม 2562 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิอาชญากกรมที่ กรุงเทพมหานครสำรวจ จำนวน 5 จุด วันละ 2 ครั้ง/จุด และดำเนินการประสานเเพื่อปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำรวจ จำนวน 3 จุด รวมเป็น 8 จุด - เดือนมิถุนายน 2562 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิอาชญากกรมที่กรุงเทพมหานครสำรวจ จำนวน 5 จุด วันละ 2 ครั้ง/จุด และดำเนินการประสานเเพื่อปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำรวจ จำนวน 3 จุด รวมเป็น 8 จุด กิจกรรมเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนจำนวน 4 จุด - เดือนเมษายน 2562 จำนวน 18 ครั้ง - เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 106 ครั้ง - เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 160 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมดำเนินการตามแผนเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตธนบุรี - เดือนกรกฎาคม 2562 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมที่กรุงเทพมหานครสำรวจ จำนวน 5 จุด วันละ 2 ครั้ง/จุด และดำเนินการประสานเพื่อปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำรวจ จำนวน 3 จุด รวมเป็น 8 จุด - เดือนสิงหาคม 2562 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมที่ กรุงเทพมหานครสำรวจ จำนวน 5 จุด วันละ 2 ครั้ง/จุด และดำเนินการประสานเพื่อปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำรวจ จำนวน 3 จุด รวมเป็น 8 จุด - เดือนกันยายน 2562 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากกรมที่กรุงเทพมหานครสำรวจ จำนวน 5 จุด วันละ 2 ครั้ง/จุด และดำเนินการประสานเพื่อปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำรวจ จำนวน 3 จุด รวมเป็น 8 จุด กิจกรรมเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนจำนวน 4 จุด - เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 160 ครั้ง - เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 168 ครั้ง - เดือนกันยายน 2562 จำนวน 168 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 ลำดับที่ 1 ได้ดำเนินการจ้าง 1.1 ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะบริเวณภายในลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเวียนใหญ่ วงเงิน 490,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 1.2 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์สำหรับกิจกรรมเสด็จฯ ทรงจักรยาน Brikeunairak 2018 วงเงิน 314,070 บาท แล้วเสร็จ 1.3 ซ่อมแซมผิวทางในพื้นที่เขตธนบุรี วงเงิน 420,700 บาท ระหว่างจัดทำราคากลาง ลำดับที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำฯ คลองชุมชนหลังไปรษณีย์ฯ ได้ผู้รับจ้างแล้วรออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 ลำดับที่ 1.3 ซ่อมแซมผิวทางในพื้นที่เขตธนบุรี วงเงิน 420,700 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 1.4 ขุดลอกคลองวัดน้อยจากถนนประชาธปิกถึงคลองบางไส้ไก่ วงเงิน 375,000 บาท ระหว่างจัดทำราคากลาง ลำดับที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำฯ คลองชุมชนหลังไปรษณีย์ฯ ดำเนินการ 60 เปอร์เซ็นต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 ลำดับที่ 1.4 ขุดลอกคลองวัดน้อยจากถนนประชาธปิกถึงคลองบางไส้ไก่ วงเงิน 375,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ลำดับที่ 1.5 ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักในพื้นที่เขตธนบุรี วงเงิน 499,488 บาท ดำเนินการได้ 25% ลำดับที่ 1.6 ซ่อมแซมโรงเรียนในพื้นที่เขตธนบุรี วงเงิน 494,479 บาท ดำเนินการได้ 10% ลำดับที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำฯ คลองชุมชนหลังไปรษณีย์ฯ ดำเนินการ 68 เปอร์เซ็นต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 ลำดับที่ ลำดับที่ 1.5 ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักในพื้นที่เขตธนบุรี วงเงิน 499,488 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ลำดับที่ 1.6 ซ่อมแซมโรงเรียนในพื้นที่เขตธนบุรี วงเงิน 494,479 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ลำดับที่ 1.7 ซ่อมแซมทางเท้าในพื้นที่เขตธนบุรี วงเงิน 404,722 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ลำดับที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำฯ คลองชุมชนหลังไปรษณีย์ฯ ดำเนินการ 75 เปอร์เซ็นต์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
38.52

100 / 100
2
68.03

100 / 100
3
95.13

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ตรวจสุขลักษณะทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพในสถานประกอบการอาหาร เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 56 แห่ง -ตรวจสุขลักษณะทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพในสถานประกอบการอาหาร เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 43 แห่ง -สถานประกอบการอาหารทั้งหมด 257 แห่ง สถานประกอบการอาหารเคยได้ป้ายรับรองอาหารปลอดภัย 257 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ตรวจสุขลักษณะทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพในสถานประกอบการอาหาร เดือนมกราคม 2562 จำนวน 30 แห่ง -ตรวจสุขลักษณะทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพในสถานประกอบการอาหาร เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 20 แห่ง -ตรวจสุขลักษณะทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพในสถานประกอบการอาหาร เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 34 แห่ง -สถานประกอบการอาหารทั้งหมด 269 แห่ง สถานประกอบการอาหารได้ป้ายรับรองอาหารปลอดภัย 269 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--ตรวจสุขลักษณะทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพในสถานประกอบการอาหาร เดือนเมษายน 2562 จำนวน 36 แห่ง -ตรวจสุขลักษณะทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพในสถานประกอบการอาหาร เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 17 แห่ง -ตรวจสุขลักษณะทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพในสถานประกอบการอาหาร เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 18 แห่ง -สถานประกอบการอาหารทั้งหมด 267 แห่ง สถานประกอบการอาหารได้ป้ายรับรองอาหารปลอดภัย 267 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ตรวจสุขลักษณะทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพในสถานประกอบการอาหาร เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 17 แห่ง -สถานประกอบการอาหารทั้งหมด 271 แห่ง สถานประกอบการอาหารได้ป้ายรับรองอาหารปลอดภัย 271 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เข้าร่วมประชุมรับฟังการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จาก สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการโยธา แล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 2. ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมตามที่สำนักยุทธศาสตร์ฯ และสำนักการโยธากำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. เข้าร่วมประชุมรับฟังการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จาก สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการโยธา แล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 2. ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมตามที่สำนักยุทธศาสตร์ฯ และสำนักการโยธากำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. เข้าร่วมประชุมรับฟังการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จาก สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการโยธา แล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 2. ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมตามที่สำนักยุทธศาสตร์ฯ และสำนักการโยธากำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สำรวจสภาพอาคารสำนักงานเขต และจัดทำแบบ Checklist ครั้งที่ 1 ส่งสำนักการโยธา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 2. ออกแบบการปรับปรุงอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุละผู้พิการตามมาตรฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design) พร้อมรายงานประกอบแบบ 3. จัดทำแบบ Checklist ครั้งที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ส่งสำนักการโยธา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 4. จัดทำใบประมาณราคา เพื่อขอเสนอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 5. ส่งแบบก่อสร้างและรายงานประกอบแบบพร้อมใบประมาณราคา ให้สำนักการโยธา ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :89.60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
89.60

100 / 100
3
89.60

100 / 100
4
89.60

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการทสดอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียนที่มีผลเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนกันตทาราราม โรงเรีนยวัดราชคฤห์ โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

นำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 มาปรับปรุงการเรียนการสอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โรงเรียนที่มีผลเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนกันตทาราราม โรงเรียนวัดราชคฤห์ โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย เข้ารับเกียรติบัตรในพิธีมอบโล่เกียรติคุณและประกาศเกียรติบัตร แก่โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 62 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามแบบ ท.ร.900 ,จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 71 หลัง (10 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน มีจำนวน 71 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 18 หลัง (16 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน มีจำนวน 18 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 16 หลัง (16 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน มีจำนวน 16 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 9 หลัง (9 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน มีจำนวน 9 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
50.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำโครงการเพื่อรองรับตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว - กำหนดชุมชนเป้าหมาย 22 ชุมชน พร้อมจัดเตรียมทำความเข้าใจในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว - กำหนดดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดทำโครงการเพื่อรองรับตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว - กำหนดชุมชนเป้าหมาย 22 ชุมชน พร้อมจัดเตรียมทำความเข้าใจในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว - กำหนดดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดทำโครงการเพื่อรองรับตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว - กำหนดชุมชนเป้าหมาย 22 ชุมชน พร้อมจัดเตรียมทำความเข้าใจในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว - นำผู้นำชุมชน ชุมชนเป้าหมายเข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 25662 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชน มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และการมีส่วนร่วม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาชุมชนและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน - ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเป้าหมาย 22 ชุมชน อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนชุมชน กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อรวบรวมข้อมูลตามรูปแบบรายงานที่สำนักพัฒนาสังคมกำหนด ส่งสำนักพัฒนาสังคมภายในกำหนด (31 กรกฎาคม 2562) ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดทำโครงการเพื่อรองรับตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว - กำหนดชุมชนเป้าหมาย 22 ชุมชน พร้อมจัดเตรียมทำความเข้าใจในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว - นำผู้นำชุมชน ชุมชนเป้าหมายเข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 25662 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชน มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และการมีส่วนร่วม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาชุมชนและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน - ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเป้าหมาย 22 ชุมชน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งชุมชนเป้าหมายจำนวน 22 ชุมชน มีการจัดทำแผนชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ รวบรวมข้อมูลตามรูปแบบรายงานที่สำนักพัฒนาสังคมกำหนด ส่งสำนักพัฒนาสังคมแล้ว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ร้อยละ 95) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ร้อยละ 25)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
	- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ร้อยละ 95)
	- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ร้อยละ 25)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :98.37

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.34

100 / 100
2
49.81

100 / 100
3
94.05

100 / 100
4
98.37

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวงติดตามเร่งรัดจัดเก็บรายได้ทั้งรายเก่าและรายใหม่เพิ่มเติม และติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษี เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เพื่อให้ยอดจัดเก็บเป็นไปตามประมาณการรายรับที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ เช่น การประชาสัมพันธ์ ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีทั้ง 3 ประเภท ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษีทั้ง 3 ประเภท และขอความร่วมมือสำนักงานเขตต่างๆ ตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ค้างชำระ ขอรายงานความก้าวหน้าผลการจัดเก็บภาษี สรุปดังนี้ 1. รายงานสรุปยอดผลการประเมินภาษี และผลการจัดเก็บภาษี ประจำปีภาษี 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 24 ธันวาคม 2561) ประเภทภาษี เป้าหมายการจัดเก็บภาษี ผลการจัดเก็บภาษี ร้อยละ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 158,000,000.00 15,831,747.75 10.02 ภาษีบำรุงท้องที่ 1,400,000.00 34,179.45 2.44 ภาษีป้าย 12,000,000.00 135,765.50 1.13 ยอดรวม 171,400,000.00 16,001,692.70 9.34 หมายเหตุ ข้อมูลผลการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 จากระบบ MIS ฝ่ายการคลัง 2. รายงานสรุปผลการเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระ ประจำปีภาษี 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561) ลูกหนี้ค้างชำระ ยอดรับชำระ ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือ ประเภทภาษี ณ 1 ต.ค.2561 ณ 30 พ.ย. 2561 ณ 30 พ.ย. 2561 จำนวนเงิน จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 879,017.12 374,753.00 42.63 504,264.12 57.37 2. ภาษีบำรุงท้องที่ 10,503.40 5,660.30 53.89 4,843.10 46.11 3. ภาษีป้าย 45,400.00 - 0.00 45,400.00 100.00 รวม 934,920.52 380,413.30 40.69 554,507.22 59.31 หมายเหตุ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ 1 ตุลาคม 2561 910,547.12 หัก หนี้ที่ไม่สามารถดำเนินการยึดอายัดได้ตามระเบียบฯ ได้ 31,530.00 ยอดลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คงเหลือ 879,017.12 ตัวชี้วัดของหน่วยงาน การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ร้อยละ 95) ดำเนินการได้ : ร้อยละ 9.34 - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ร้อยละ 25) ดำเนินการได้ : ร้อยละ 40.69

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวงติดตามเร่งรัดจัดเก็บรายได้ทั้งรายเก่าและรายใหม่เพิ่มเติม และติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษี เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เพื่อให้ยอดจัดเก็บเป็นไปตามประมาณการรายรับที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ เช่น การประชาสัมพันธ์ ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีทั้ง 3 ประเภท ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษีทั้ง 3 ประเภท และขอความร่วมมือสำนักงานเขตต่างๆ ตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ค้างชำระ ขอรายงานความก้าวหน้าผลการจัดเก็บภาษี สรุปดังนี้ 1. รายงานสรุปยอดผลการประเมินภาษี และผลการจัดเก็บภาษี ประจำปีภาษี 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 26 มีนาคม 2562) ประเภทภาษี เป้าหมายการจัดเก็บภาษี ผลการจัดเก็บภาษี ร้อยละ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 158,000,000.00 77,624,021.77 49.13 ภาษีบำรุงท้องที่ 1,400,000.00 851,614.58 60.83 ภาษีป้าย 12,000,000.00 6,905,036.70 57.54 ยอดรวม 171,400,000.00 85,380,673.05 49.81 หมายเหตุ ข้อมูลผลการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562 จากระบบ MIS ฝ่ายการคลัง 2. รายงานสรุปผลการเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระ ประจำปีภาษี 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562) ลูกหนี้ค้างชำระ ยอดรับชำระ ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือ ประเภทภาษี ณ 1 ต.ค.2561 ณ 28 ก.พ. 2562 ณ 28 ก.พ. 2562 จำนวนเงิน จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 879,017.12 571,095.57 64.97 307,921.55 35.03 2. ภาษีบำรุงท้องที่ 10,503.40 5,660.30 53.89 4,843.10 46.11 3. ภาษีป้าย 45,400.00 45,400.00 100.00 00.00 00.00 รวม 934,920.52 622,155.87 66.55 312,764.65 33.45 หมายเหตุ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ 1 ตุลาคม 2561 10,547.12 หัก หนี้ที่ไม่สามารถดำเนินการยึดอายัดได้ตามระเบียบฯ ได้ 31,530.00 ยอดลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คงเหลือ 879,017.12 ตัวชี้วัดของหน่วยงาน การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ร้อยละ 95) ดำเนินการได้ : ร้อยละ 49.81 - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ร้อยละ 25) ดำเนินการได้ : ร้อยละ 66.55

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวงติดตามเร่งรัดจัดเก็บรายได้ทั้งรายเก่าและรายใหม่เพิ่มเติม และติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษี เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เพื่อให้ยอดจัดเก็บเป็นไปตามประมาณการรายรับที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ เช่น การประชาสัมพันธ์ ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีทั้ง 3 ประเภท ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษีทั้ง 3 ประเภท และขอความร่วมมือสำนักงานเขตต่างๆ ตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ค้างชำระ ขอรายงานความก้าวหน้าผลการจัดเก็บภาษี สรุปดังนี้ 1. รายงานสรุปยอดผลการประเมินภาษี และผลการจัดเก็บภาษี ประจำปีภาษี 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 25 มิถุนายน 2562) ประเภทภาษี เป้าหมายการจัดเก็บภาษี ผลการจัดเก็บภาษี ร้อยละ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 158,000,000.00 149,054,021.04 94.34 ภาษีบำรุงท้องที่ 1,400,000.00 1,274,367.45 91.03 ภาษีป้าย 12,000,000.00 10,868,660.50 90.57 ยอดรวม 171,400,000.00 161,197,048.99 94.05 หมายเหตุ ข้อมูลผลการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 จากระบบ MIS ฝ่ายการคลัง 2. รายงานสรุปผลการเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระ ประจำปีภาษี 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562) ลูกหนี้ค้างชำระ ยอดรับชำระ ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือ ประเภทภาษี ณ 1 ต.ค.2561 ณ 31 พ.ค. 2562 ณ 31 พ.ค. 2562 จำนวนเงิน จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 879,017.12 668,748.47 76.08 210,268.65 23.92 2. ภาษีบำรุงท้องที่ 10,503.40 5,660.30 53.89 4,843.10 46.11 3. ภาษีป้าย 45,400.00 45,400.00 100.00 00.00 00.00 รวม 934,920.52 719,808.77 76.99 215,111.75 23.01 หมายเหตุ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ 1 ตุลาคม 2561 910,547.12 หัก หนี้ที่ไม่สามารถดำเนินการยึดอายัดได้ตามระเบียบฯ ได้ 31,530.00 ยอดลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คงเหลือ 879,017.12 ตัวชี้วัดของหน่วยงาน การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ร้อยละ 95) ดำเนินการได้ : ร้อยละ 94.05 - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ร้อยละ 25) ดำเนินการได้ : ร้อยละ 23.01

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวงติดตามเร่งรัดจัดเก็บรายได้ทั้งรายเก่าและรายใหม่เพิ่มเติม และติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษี เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เพื่อให้ยอดจัดเก็บเป็นไปตามประมาณการรายรับที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ เช่น การประชาสัมพันธ์ ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีทั้ง 3 ประเภท ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษีทั้ง 3 ประเภท และขอความร่วมมือสำนักงานเขตต่างๆ ตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ค้างชำระ ขอรายงานความก้าวหน้าผลการจัดเก็บภาษี สรุปดังนี้ 1. รายงานสรุปยอดผลการประเมินภาษี และผลการจัดเก็บภาษี ประจำปีภาษี 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ประเภทภาษี เป้าหมายการจัดเก็บภาษี ผลการจัดเก็บภาษี ร้อยละ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 158,000,000.00 155,837,381.33 98.63 ภาษีบำรุงท้องที่ 1,400,000.00 1,389,891.83 99.28 ภาษีป้าย 12,000,000.00 11,383,269.50 94.86 ยอดรวม 171,400,000.00 168,610,542.66 98.37 หมายเหตุ ข้อมูลผลการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จากแบบรายงาน สนค.01 2. รายงานสรุปผลการเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระ ประจำปีภาษี 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 24 กันยายน 2562) ลูกหนี้ค้างชำระ ยอดรับชำระ ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือ ประเภทภาษี ณ 1 ต.ค.2561 ณ 24 ก.ย. 2562 ณ 24 ก.ย. 2562 จำนวนเงิน จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 879,017.12 727,810.87 82.80 151,206.25 17.20 2. ภาษีบำรุงท้องที่ 10,503.40 5,793.90 55.16 4,709.50 44.84 3. ภาษีป้าย 45,400.00 45,400.00 100.00 00.00 00.00 รวม 934,920.52 779,004.77 83.32 155,915.75 16.68 หมายเหตุ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ 1 ตุลาคม 2561 910,547.12 หัก หนี้ที่ไม่สามารถดำเนินการยึดอายัดได้ตามระเบียบฯ ได้ 31,530.00 ยอดลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คงเหลือ 879,017.12 ตัวชี้วัดของหน่วยงาน การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ร้อยละ 95) ดำเนินการได้ : ร้อยละ 98.37 - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ร้อยละ 25) ดำเนินการได้ : ร้อยละ 83.32

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด