ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50160000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการทำงานของหน่วยงาน (การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life)
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการทำงานของหน่วยงาน (การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เห็นชอบการประเมินความเสี่ยงใหม่ 2 งานเเละพัฒนาความเสี่ยงเดิม 1 งาน - จัดทำโครงการฯ เสนอเรียบร้อยแล้ว - จัดทำข้อปฏิบัติฯของงานที่เลือก - จัดส่งหลักฐานเอกสารรอบเเรกเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ติดตาเอกสารการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเเละให้รายงานผลการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สรุปผลการดำเนินงานเเละติดตามการรายงานข้อปฏิบัติการใช้รถ ครั้งที่3 เพื่อควบรวมส่งสำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ส่งหลักฐานเอกสารไปยังสำนักอนามัยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยเเล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) (มิติที่ 4) ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
(มิติที่ 4) ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล 2.อยู่ระหว่างเขียนโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม เสนอผู้บริหารอนุมัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล 2.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 2.1)แบบ สยป.4.1(2)แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต 2.2)แบบ สยป.4.2(4)แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต 2.3)ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต 3.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อนำขึ้นระบบฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล 2.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 2.1)แบบ สยป.4.1(2)แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต 2.2)แบบ สยป.4.2(4)แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต 2.3)ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต 3.รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมนำขึ้นระบบ 4.จัดทำข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 5.อยู่ระหว่างสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่มีการปรับปรุงแก้ไข และนำขึ้นระบบฐานข้อมูลภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล 2.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 2.1)แบบ สยป.4.1(2)แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต 2.2)แบบ สยป.4.2(4)แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต 2.3)ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต 3.รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมนำขึ้นระบบ 4.จัดทำข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 5.ปรับปรุงข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 6.ปรับปรุงข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 7.ปรับปรุงข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 8.สรุปผลการดำเนินการ ตามแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด