ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50160000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) (มิติที่ 2) ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(มิติที่ 2) ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

– ดำเนินการเร่งรัดทุกส่วนราชการจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (แบบ สงม.1 และ สงม.2) หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดเงินอุดหนุน และ หมวดรายจ่ายอื่น พร้อมดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดครั้งที่ 1ตามแผนดังกล่าว - ดำเนินการขออนุมัติโอนอัตโนมัติในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ต้องให้หน่วยงานอื่นเบิกจ่ายแทน – ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 – ขออนุมัติเงินประจำงวดสำหรับหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง – ติดตามเร่งรัดการอนุมัติเงินประจำงวดหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง –ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 9 งานควบคุมอนามัย หมวดรายจ่ายอื่น พร้อมขออนุมัติปรับแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 – ขออนุมัติยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครไปเป็นเงินทดรองจ่าย เพื่อเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน ของเดือน พฤศจิกายน 2563 - ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา บริเวณลานสเกตบอร์ดและสนามบาสเกตบอล – ขออนุมัติยกเลิกรายการปรับปรุงโรงเรียนวัดประยุรวงศ์ พร้อมโอนงบประมาณเข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น - ติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันทุกส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ติดตามเร่งรัดทุกส่วนราชการให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ - ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 ได้คิดเป็นร้อยละ 12.38

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ครั้งที่ 1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น พร้อมขออนุมัติปรับแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 – ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ –ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ครั้งที่ 2 หมวดรายจ่ายอื่น งานควบคุมอนามัย และ งานพัฒนาชุมชน พร้อมขออนุมัติปรับแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 – ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ -ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งให้แก่ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร -ดำเนินการเร่งรัดทุกส่วนราชการให้เบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ให้แล้วเสร็จ - ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) จำนวน 41 รายการ – ชดใช้เงินยืมสะสมกรุงเทพมหานคร เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนพฤศจิกายน 2562 - ติดตามเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ -ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – เดือน มีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 37.66

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) (มิติที่ 2) ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 :
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(มิติที่ 2) ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน)
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 :

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :0.38


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.38

100 / 100
2
0.38

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ปรับปรุงบัญชี จัดทำงบการเงินประจำเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2562 จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน บันทึกบัญชีเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2562 ในสมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่าย สมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท บัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร บัญชีย่อยเงินรับฝาก บัญชีย่อยรายได้กรุงเทพมหานคร ทะเบียนคุมรายได้จากเงินงบประมาณ และ บัญชีย่อยค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ปรับปรุงบัญชี จัดทำงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 บันทึกบัญชีเดือน มกราคม –มีนาคม 2563 ในสมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่าย สมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท บัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร บัญชีย่อยเงินรับฝาก บัญชีย่อยรายได้กรุงเทพมหานคร ทะเบียนคุมรายได้จากเงินงบประมาณ และ บัญชีย่อยค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) (มิติที่ 2) ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) งบประมาณ พ.ศ.2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(มิติที่ 2) ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน)
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) งบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :0.38


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.38

100 / 100
2
0.38

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการจัดทำและจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ สำนักการคลัง ภายในเวลาที่กำหนด - ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบ - ติดตามเร่งรัดทุกส่วนราชการให้ดำเนินการบันทึกรับทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน MIS 2 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการรับทรัพย์สิน ที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (แบบ 1) ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ) เพื่อจัดส่งให้ สำนักการคลัง ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ติดตามเร่งรัดทุกส่วนราชการให้ดำเนินการบันทึกรับทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน MIS 2 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - ดำเนินการจัดส่งรายงานทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำไตรมาสที่ 1 ได้ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 - ได้รับอนุมัติให้โอนทรัพย์สินของโรงเรียนวัดบางสะแกนอก - จัดทำหลักฐานการส่งมอบครุภัณฑ์รายการโครงหลังคาเหล็ก ให้กับวัดบางสะแกนอก พร้อมลงจ่ายทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน MIS - จัดทำคำสั่งเพื่อมอบหมายทำการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด