ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50160000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) (มิติที่ 3) ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
(มิติที่ 3) ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 โดยมีเรื่องราวร้องเรียนจำนวน 250 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน 237 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมีเรื่องราวร้องเรียนจำนวน 236 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน 224 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.92

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) (มิติที่ 3) ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
(มิติที่ 3) ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.สำนักงานเขตธนบุรีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ำใสสมเด็จเจ้าพระยาฯ เป็นโครงการ Best service ประจำปี พ.ศ.2563 2.โครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ำใสสมเด็จเจ้าพระยาฯ ได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตและส่งสำเนาโครงการไปยังหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 3.ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะทำงานตามแผนที่กำหนดไว้ในโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และจัดประชุม และร่วมลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ได้จัด Big cleaning ทาสี ปรับปรุงราวสะพาน รวมทั้งประชุมหารือคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ และประสาน มรภ.บ้านสมเด็จวในการจัดหาพื้นที่สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ นศ. และติดป้ายห้ามจอดบริเวณถนนริมคลองสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อไม่กีดขวางทางจราจรและปิดบังภูมิทัศน์ของคลองสมเด็จเจ้าพระยา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) (มิติที่ 3) ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
(มิติที่ 3) ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ได้รับการคัดเลือกจากกองงานผู้ตรวจราชการให้เป็นผู้ดำเนินการรสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ได้เชิญหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และขอให้หน่วยงาน ให้ ข้อเสนอ คำแนะนำ ข้อปรับปรุงแก้ไข แบบสำรวจความพึงพอใจที่ได้จัดทำขึ้น และสำนักงานเขตธนบุรีได้เข้าร่วมประชุม และได้ให้ข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อย 3.ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบสำรวจความพึงพอใจฯ และจัดส่งไปให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ได้รับค่าเฉลี่ยจากการสำรวจ 4.395 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสุงสุดเรื่องเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความพึงพอใจน้อยที่สุดเรื่องการดุแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด