ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50170000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :112.00

ผลงาน :113.02

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.48

100 / 100
2
48.12

100 / 100
3
80.14

100 / 100
4
113.02

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการลดและแยกขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ตามชนิดมูลฝอยและส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยการลงพื้นที่บริเวณชุมชน สถานประกอบการในพื้นที่ - จัดกิจกรรมเคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง แจกแผ่นพับ หนังสือ - ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 ปริมาณขยะรีไซเคิล ขยะก่อสร้างที่คัดแยกได้ในพื้นที่เขตเฉลี่ย 808 ตัน/เดือน และปริมาณขยะอินทรีย์ที่คัดแยกได้ในพื้นที่เขตเฉลี่ย 291.21 ตัน/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการลดและแยกขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ตามชนิดมูลฝอยและส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยการลงพื้นที่บริเวณชุมชน สถานประกอบการในพื้นที่ - จัดกิจกรรมเคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง แจกแผ่นพับ หนังสือ - ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม2561-กุมภาพันธ์ 2562 ปริมาณขยะรีไซเคิล ขยะก่อสร้างที่คัดแยกได้ในพื้นที่เขตเฉลี่ย 844.07 ตัน/เดือน และปริมาณขยะอินทรีย์ที่คัดแยกได้ในพื้นที่เขตเฉลี่ย 301.03 ตัน/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการลดและแยกขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ตามชนิดมูลฝอยและส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยการลงพื้นที่บริเวณชุมชน สถานประกอบการในพื้นที่ - จัดกิจกรรมเคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง แจกแผ่นพับ หนังสือ - ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม2561-พฤษภาคม 2562 ปริมาณขยะรีไซเคิล ขยะก่อสร้างที่คัดแยกได้ในพื้นที่เขตเฉลี่ย 1008.76 ตัน/เดือน และปริมาณขยะอินทรีย์ที่คัดแยกได้ในพื้นที่เขตเฉลี่ย 353.37 ตัน/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562 ปริมาณขยะ รีไซเคิลที่คัดแยกได้ในพื้นที่ 9,315.37ตัน/ปี และปริมาณขยะอินทรีย์ที่คัดแยกได้ในพื้นที่ 3,590.85 ตัน/ปี รวมทั้งสิ้น12,906.22 ตัน/ปี - เป้าหมายตามตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละ 12 - ผลสำเร็จ ได้แก่ ร้อยละ 13.02 (12,906.22 ตัน/ปี)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 1.2 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1.2 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :105.00

ผลงาน :106.66

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.88

100 / 100
2
92.35

100 / 100
3
104.24

100 / 100
4
106.66

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้าหมายโครงการ พร้อมทั้งแจกประกาศ และหนังสือ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้าหมายโครงการ พร้อมทั้งแจกประกาศ และหนังสือ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้าหมายโครงการ พร้อมทั้งแจกประกาศ และหนังสือ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้าหมายโครงการ พร้อมทั้งแจกประกาศ และหนังสือ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด - จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด - ปฏิบัติหน้าที่อํานวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร จํานวน 2 ครั้ง/วัน/จุด - ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด - จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด - ปฏิบัติหน้าที่อํานวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร จํานวน 2 ครั้ง/วัน/จุด - ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด - จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด - ปฏิบัติหน้าที่อํานวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร จํานวน 2 ครั้ง/วัน/จุด - ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด - จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด - ปฏิบัติหน้าที่อํานวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร จํานวน 2 ครั้ง/วัน/จุด - ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 3 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- การขุดลอกตามข้อบัญญัติงบประมาณ 1.โครงการขุดลอกคูน้ำสารภี 1 อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง 2.โครงการขุดลอกคลองวัดทองเพลง อยู่ระหว่างดำเนินขุดลอก 3.โครงการขุดลอกลำกระโดงชุมชนสองร้อยห้อง อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง - จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 ส่งให้ สนน.เรียบร้อยแล้ว - รายงานตามแบบ สนน.01 ครบถ้วน สมบูรณ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- การขุดลอกตามข้อบัญญัติงบประมาณ 1.โครงการขุดลอกคูน้ำสารภี 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2.โครงการขุดลอกคลองวัดทองเพลง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3.โครงการขุดลอกลำกระโดงชุมชนสองร้อยห้อง อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก - จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 ส่งให้ สนน.เรียบร้อยแล้ว - รายงานตามแบบ สนน.01 ครบถ้วน สมบูรณ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การขุดลอกตามข้อบัญญัติงบประมาณ 1.โครงการขุดลอกคูน้ำสารภี 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2.โครงการขุดลอกคลองวัดทองเพลง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3.โครงการขุดลอกลำกระโดงชุมชนสองร้อยห้อง ดำเนินการแล้วเสร็จ - จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 ส่งให้ สนน.เรียบร้อยแล้ว - รายงานตามแบบ สนน.01 ครบถ้วนสมบูรณ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การขุดลอกตามข้อบัญญัติงบประมาณ 1.โครงการขุดลอกคูน้ำสารภี 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2.โครงการขุดลอกคลองวัดทองเพลง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3.โครงการขุดลอกลำกระโดงชุมชนสองร้อยห้อง ดำเนินการแล้วเสร็จ - จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 ส่งให้ สนน.เรียบร้อยแล้ว - รายงานตามแบบ สนน.01 ครบถ้วนสมบูรณ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 4 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
4 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
92.30

100 / 100
2
91.38

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร เก็บตัวอย่างอาหาร และสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 - ตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2561) ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61 จำนวน 23 แห่ง 1) รร.สังกัดกทม. 8 แห่ง 2) รร.นอกสังกัดกทม. 11 แห่ง 3) ศูนย์พัฒนาเด็กกอ่นวัยเรียน 4 แห่ง - ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบด้านอาหารรายใหม่/รายต่อ และได้รับป้ายรับรองมารตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 261 ราย จาก 239 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) ประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตคลองสาน 2) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ระดับกลุ่มเขต ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตคลองสาน 3) ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารทางด้านกายภาพ เคมี ชีววิทยา 4) ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร รายใหม่/รายต่อ และได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 371 ราย จาก 406 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1) ตรวจประเมินตามแผนการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 2) ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารทางด้านกายภาพ เคมี ชีววิทยา 3) ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร รายใหม่/รายต่อ และได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน ๔๒๓ ราย จาก ๔๒๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการ ด้านอาหารรายใหม่/รายต่อ และได้รับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จํานวน 423 ราย จาก 423 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 5 ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบรายการประกอบแบบ และใบประมาณราคา สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
5 ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบรายการประกอบแบบ และใบประมาณราคา สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการจัดส่งแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผุ้สูงอายุ ครั้งที่ ๑ ให้สำนักการโยธา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการออกแบบพร้อมรายการของการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น ห้องน้ำ ทางเข้าอาคาร ทางลาด พร้อมป้ายสัญลักษณ์ผู้พิการสากล ที่พัก ที่จอดรถสำหรับคนพิการ หรืออื่น ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามที่สำนักการโยธากำหนด ได้แก่ -ส่งแบบ Checklist รายงานผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 -ส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบพร้อมใบประมาณราคา เพื่อขอเสนอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.30

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
90.30

100 / 100
4
90.30

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ - จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนรวม 9.11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนรวม 9.81 ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 คะแนนรวม 8.17

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนรวม 9.11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนรวม 9.81 ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 คะแนนรวม 8.17 คะแนนเฉลี่ย 3 ระดับชั้น ได้แก่ 9.03

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 7 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
7 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลรวมของจุดที่ลงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 20 ธ.ค. 61 จำนวน 5 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลรวมของจุดที่ลงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 21 มี.ค. 62 จำนวน 4 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลรวมของจุดที่ลงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่ 1 เมษายน - 25 มิถุนายน 62 จำนวน 8 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลรวมของจุดที่ลงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 62 จำนวน 5 จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) 8 ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
8 ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
50.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เขียนแผนการดำเนินโครงการ - แต่งตั้งคณะกรรมการชุดปฏิบัติการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เตรียมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนโดยชุดปฏิบัติการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการเสนอแผนเพื่อขออนุมัติแผน - ดำเนินการรวบรวมเสนอแผนพัฒนาชุมชนต่อสำนักพัฒนาสังคม โดยได้จัดทำแผน 21 ชุมชน จากทั้งหมด 42 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการรวบรวมเสนอแผนพัฒนาชุมชนต่อสำนักพัฒนาสังคม โดยได้จัดทำแผน 21 ชุมชน จากทั้งหมด 42 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 9.1 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
9.1 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :87.59

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.70

100 / 100
2
29.32

100 / 100
3
69.77

100 / 100
4
87.59

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ประมาณการจัดเก็บภาษีจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ที่สำนักการคลังกำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 184,300,000.- บาท - ยอดรวมการจัดเก็บปัจจุบันได้ จำนวน 4,981,733.36 บาท แบ่งเป็น 1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 149 ราย เป็นเงิน 4,755,701.97 บาท 2) ภาษีป้าย จำนวน 74 ราย เป็นเงิน 219,575.50 บาท 3) ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 18 ราย เป็นเงิน 6,455.89 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ประมาณการจัดเก็บภาษีจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ที่สำนักการคลังกำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 184,300,000.- บาท - ยอดรวมการจัดเก็บปัจจุบันได้ จำนวน 54,029,660.72 บาท แบ่งเป็น 1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 1,907 ราย เป็นเงิน 49,331,587.37 บาท 2) ภาษีป้าย จำนวน 1,179 ราย เป็นเงิน 4,174,490.05 บาท 3) ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 773 ราย เป็นเงิน 523,583.30 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ประมาณการจัดเก็บภาษีจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ที่สำนักการคลังกำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 184,300,000.- บาท - ยอดรวมการจัดเก็บปัจจุบันได้ จำนวน 128,581,429.89 บาท แบ่งเป็น 1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 3,319 ราย เป็นเงิน 117,961,853.11 บาท 2) ภาษีป้าย จำนวน 1,984 ราย เป็นเงิน 9,519,687.17 บาท 3) ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 1,984 ราย เป็นเงิน 1,099,889.61 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ยอดจัดเก็บภาษีรวมเป็นเงิน 161,421,968.32 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) 9.2 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
9.2 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :70.47

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.26

100 / 100
2
36.01

100 / 100
3
49.20

100 / 100
4
70.47

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 2,230,954.73 บาท - ยอดจัดเก็บ ปัจจุบัน เป็นเงิน 451,931.07 บาท แบ่งเป็น 1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 451,931.07 บาท 2) ภาษีป้าย ไม่มีค้างชำระ 3) ภาษีบำรุงท้องที่ ไม่มีค้างชำระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 2,230,954.73 บาท - ยอดจัดเก็บ ปัจจุบัน เป็นเงิน 2,230,954.73 บาท แบ่งเป็น 1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 20 ราย เป็นเงิน 2,230,954.73 บาท 2) ภาษีป้าย ไม่มีค้างชำระ 3) ภาษีบำรุงท้องที่ ไม่มีค้างชำระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 2,230,954.73 บาท - ยอดจัดเก็บ ปัจจุบัน เป็นเงิน 1,097,593.33 บาท แบ่งเป็น 1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 1,097,593.33 บาท 2) ภาษีป้าย ไม่มีค้างชำระ 3) ภาษีบำรุงท้องที่ ไม่มีค้างชำระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท รวมเป็นเงิน 1,572,074.92 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด