ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50170000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1 ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
1 ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำฐานข้อมูลสถานที่กลุ่มเป้าหมายที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำหนังสือขอความร่วมมืออาคารสถานประกอบการสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าข่ายและรายงานข้อมูลให้กับสำนักระบายน้ำครั้งที่ 1 เมื่อเดือนธันวาคม 2562 -ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook : ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฯ และสำนักงานเขตคลองสาน) -ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางไปรษณีย์ให้กับผู้ประกอบการทั้ง 86 ราย -ดำเนินการส่งแบบสำรวจข้อมูลทางไปรษณีย์ให้กับสถานประกอบการทั้ง 86 ราย เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการตอบกลับข้อมูลของสถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :13.62

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.59

100 / 100
2
9.35

100 / 100
3
13.62

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการลดและแยกขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ตามชนิดมูลฝอย และส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยการลงพื้นที่บริเวณชุมชน สถานประกอบการในพื้นที่ - จัดกิจกรรมเคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง แจกแผ่นพับ หนังสือ - จัดกิจกรรม “แยกก่อนทิ้ง” โดยให้ พขบ. คัดแยกมูลฝอยนำกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นการกำจัดมูลฝอยต้นแต่ต้นทาง - เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการได้ 2,508 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.59 ของเป้าหมายร้อยละ 20 (13,966.69 ตัน/ปี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการได้ 6,528.41 ตันคิดเป็นร้อยละ 9.35 ของเป้าหมายร้อยละ 20 (13,966.69 ตัน/ปี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 ดำเนินการได้ 9,514.74 ตัน คิดเป็นร้อยละ 13.62 ของเป้าหมายร้อยละ 20 (13,966.69 ตัน/ปี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :11.50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.20

100 / 100
2
8.20

100 / 100
3
11.50

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยอันตราย โดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้าหมายโครงการ พร้อมทั้งแจกประกาศ และหนังสือ - จัดกิจกรรม“แยกก่อนทิ้ง”โดยให้ พขบ. คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่น เป็นการกำจัดขยะต้นแต่ต้นทาง - จัดสถานที่พักรวมมูลฝอยอันตราย แยกประเภท ก่อนนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม - เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 ดำเนินงานได้ 3.03 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ของเป้าหมายร้อยละ 15 (14.21 ตัน/ปี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เดือนตุลาคม 2562- กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินงานได้ 7.77ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ของเป้าหมายร้อยละ 15 (14.21 ตัน/ปี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เดือนตุลาคม 2562- พฤษภาคม 2563 ดำเนินงานได้ 10.86 ตัน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ของเป้าหมายร้อยละ 15 (14.21 ตัน/ปี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 3 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานการตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน ๒๒ จุด - ดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย - เจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด - เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด - ดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย โดยฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจและฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ - ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและกวดขันด้านการจราจร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย - เจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด - เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด - ดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย โดยฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจและฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ - ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและกวดขันด้านการจราจร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย - เจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด - เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด - ดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย โดยฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจและฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ - ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและกวดขันด้านการจราจร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 4 ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
4 ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหานำ้ท่วมในพื้นที่ประจำปี ๒๕๖๓ - ดำเนินการกำจัดวัชพืช ตักขยะ และเปิดทางน้ำไหล คลองวัดน้อยใหม่ คลองข้างวัดอนงค์ และคลองต้นไทร - เตรียมดำเนินการขุดลอกคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการกำจัดวัชพืช ตักขยะ และเปิดทางน้ำไหล คลองวัดน้อยใหม่ คลองข้างวัดอนงค์ และคลองต้นไทร - เตรียมลงนามสัญญาขุดลอกคลองโรงปลา คลองวัดทองธรรมชาติและคลองแยกคลองวัดทองธรรมชาติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการกำจัดวัชพืช ตักขยะ และเปิดทางน้ำไหล คลองวัดน้อยใหม่ คลองข้างวัดอนงค์ และคลองต้นไทร - ขุดลอกคลองโรงปลา คลองวัดทองธรรมชาติและคลองแยกคลองวัดทองธรรมชาติเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 5 จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
5 จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :4.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ - จัดทำแผนการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการร่วมซ้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ 1.โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ สาทร ชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 2. ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม ชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 3. ชุมชนซอยวนาวรรณ และชุมชนข้างเคียง ชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 4. นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย ริเวอร์ เพลส ชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการร่วมซ้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการร่วมซ้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 6 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
6 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
99.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ตรวจสุขลักษณะทางกายภาพ 80 แห่ง 2.ตรวจสอบคุณภาพอาหารและเก็บตัวอย่างอาหารมาตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของอาหาร - ชุดทดสอบเบื้องต้น จำนวน 887 ตัวอย่าง - ชุดตรวจ SI2 จำนวน 514 ตัวอย่าง - ชุดตรวจ อ.11 จำนวน 155 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่าไม่มีการปนเปื้อนจากอาหารที่นำมาวิเคราะห์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จำนวนสถานประประกอบการอาหารได้รับการส่งเสริมผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 455 ราย ประกอบด้วย 1.สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 324 ราย 2.สถานที่สะสมอาหาร จำนวน 63 ราย 3.ตลาดประเภทที่ 1 จำนวน 3 ราย 4.ตลาดประเภทที่ 2 จำนวน 7 ราย 5.แผงลอยจำหน่ายอาหาร จำนวน 58 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จำนวนสถานประกอบการอาหารได้รับการส่งเสริมผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 474 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 7 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
7 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมและจัดทำหนังสือเพื่อขอความร่วมมือไปยังพื้นที่เอกชน กลุ่มเป้าหมาย และรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ไปยังสำนักสิ่งแวดล้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท ได้จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. สวนหย่อมห้างสรรพสินค้า Icon Siam ถนนเจริญนคร ขนาดพื้นที่ 1 งาน 2. สวนหย่อมอาคารชุดแมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ขนาดพื้นที่ 1 งาน ขนาดพื้นที่รวม 2 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท ได้จำนวน 2 แห่ง รวมขนาดพื้นที่ 800 ตารางเมตร จากเป้าหมาย 3 แห่ง (508 ตารางเมตร) ดังนี้ 1. สวนหย่อมห้างสรรพสินค้า Icon Siam ถนนเจริญนคร ขนาดพื้นที่ 1 งาน 2. สวนหย่อมอาคารชุดแมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ขนาดพื้นที่ 1 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 8.1 จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
8.1 จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-สืบหา ค้นหา สรรหา ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุ -ดำเนินการสรรหาภูมิปัญญาได้ จำนวน ๑ ภูมิปัญญา ได้แก่ ภูมิปัญญาการทำหัวสิงโต ของนายสุเมธ แสงสวย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรรหาภูมิปัญญาได้ทั้งสิ้น 3 ภูมิปัญญา ได้แก่ - ภูมิปัญญาสาขาศิลปกรรม (หัวสิงโต) โดยนายสุเมธ แสงสวย - ภูมิปัญญาสาขาหัตถกรรม (ดอกไม้จันทร์) โดยนางสาวกนกวรรณ คล้ายทอง - ภูมิปัญญาสาขาหัตถกรรม (ผลิตภัณฑ์จากใบเตย) โดยนางศิริ หนูเจริญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สรรหาภูมิปัญญาได้ทั้งสิ้น 3 ภูมิปัญญา ได้แก่ - ภูมิปัญญาสาขาศิลปกรรม (หัวสิงโต) โดยนายสุเมธ แสงสวย - ภูมิปัญญาสาขาหัตถกรรม (ดอกไม้จันทร์) โดยนางสาวกนกวรรณ คล้ายทอง - ภูมิปัญญาสาขาหัตถกรรม (ผลิตภัณฑ์จากใบเตย) โดยนางศิริ หนูเจริญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 8.2 จำนวนครั้งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใหม่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
8.2 จำนวนครั้งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใหม่

หน่วยนับ :ครั้ง (ครบทุกภูมิปัญญา)

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง (ครบทุกภูมิปัญญา))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-สรรหาและเตรียมการเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญาแล้ว จำนวน 2 ภูมิปัญญา ได้แก่ - ภูมิปัญญาสาขาหัตถกรรม (ผลิตภัณฑ์จากใบเตย) โดยนางศิริ หนูเจริญ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 - ภูมิปัญญาสาขาหัตถกรรม (ดอกไม้จันทร์) โดยนางสาวกนกวรรณ คล้ายทอง ครีั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญาแล้ว จำนวน 3 ภูมิปัญญา ภูมิปัญญาละ 1 ครั้ง ได้แก่ - ภูมิปัญญาสาขาหัตถกรรม (ผลิตภัณฑ์จากใบเตย) โดยนางศิริ หนูเจริญ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 - ภูมิปัญญาสาขาหัตถกรรม (ดอกไม้จันทร์) โดยนางสาวกนกวรรณ คล้ายทอง ครีั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 -ภูมิปัญญาสาขาศิลปกรรม (หัวสิงโต) โดยนายสุเมธ แสงสวย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) 9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :65.10

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
65.10

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 8 โรงเรียน จำนวน 10 วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 8 โรงเรียน จำนวน 10 วัน - ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนรวม 6.71 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนรวม 6.66 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 คะแนนรวม 6.16 คะแนนสำนักงานเขต (เต็ม 10 คะแนน) ได้แก่ 6.51

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) 10.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
10.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-สำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการแจ้งประเมินภาษี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเตรียมการประกาศพร้อมจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผุ้เสียภาษีแต่ละรายทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด - ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด (แบบ ภ.ด.ส.4) พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลตามประกาศบัญชีให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ - รับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด พร้อมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนและแก้ไขข้อมูลตามคำร้อง - บันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ P-tax 2 - ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบภ.ด.ส. 3) - รับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด (เพิ่มเติม) - ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) 10.2 ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
10.2 ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเตรียมการประกาศพร้อมจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผุ้เสียภาษีแต่ละรายทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเตรียมการประกาศพร้อมจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผุ้เสียภาษีแต่ละรายทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด - ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด (แบบ ภ.ด.ส.4) พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลตามประกาศบัญชีให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ - รับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด พร้อมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนและแก้ไขข้อมูลตามคำร้อง - บันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ P-tax 2 - ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบภ.ด.ส. 3) - รับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด (เพิ่มเติม) - ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **