ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50170000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :59.35

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.42

100 / 100
2
36.87

100 / 100
3
59.35

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-มีการประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 36.87% เป็นเงิน 110,920,900.89 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 59.35% เป็นเงิน 171,535,021.37บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำงบการเงินและจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำงบการเงินและจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดทำงบการเงินและจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดทำงบการเงินและจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

100 / 100
2
85.00

100 / 100
3
95.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ภายในเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ภายในเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ภายในเวลาที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **