ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50170000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ขั้นตอน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
4.00

0 / 0
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - รับฟังแนวทางการดำเนินงานจากกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 จัดลำดับความสำคัญของภารกิจจากบัญชีข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล ตามแบบ สยป. ๔.๑ (๒) และ สยป. ๔.๑ (๔)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 จัดลำดับความสำคัญของภารกิจจากบัญชีข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล ตามแบบ สยป. ๔.๑ (๒) และ สยป. ๔.๑ (๔) ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาฐานข้อมูล โดยดำเนินการสำรวจช่องทางการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร (District Catalogs) และอยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 จัดลำดับความสำคัญของภารกิจจากบัญชีข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล ตามแบบ สยป. 4.1 (2) และ สยป. 4.1(4) ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาฐานข้อมูล โดยดำเนินการสำรวจช่องทางการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร (District Catalogs) ขั้นตอนที่ 5 นำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล (เดือนมิถุนายน – กันยายน 2563)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ขั้นตอน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
4.00

0 / 0
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำบันทึกให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขต คลองสาน ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินอันตรายโดยคัดเลือกจากงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงานอย่างน้อย 2 งาน และคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมานำมาต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 1 งาน 2.จัดทำหนังสือที่หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบในการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในการทำงานอย่างน้อย 2 งาน และจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมานำมาต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 1 งาน 3.จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ราชการ เวียนข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการให้ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน 4.จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดทำโครงการเสนอแผนปฏิบัติงาน 2.จัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานโครงการ 3.จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ ความรู้เรื่องการทำงานที่ ถูกต้อง การสวมใส่ชุดปฏิบัติงานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม 4.จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการจัดการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5.จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะท่าทางในการทำงานที่ถูกต้อง การใส่ชุดปฏิบัติงาน และชุดปฏิบัติงานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดทำข้อปฏิบัติแนวทางว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 3 งาน (งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย งานกวาด และงานพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์) 2. ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฯ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ นำข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เวียนแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการทำงาน 3.ดำเนินการเวียนแจ้งข้อปฏิบัติ ฯ ให้ทุกฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรให้ทราบ โดยทั่วกัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ประเมินผล สรุปผลการดำเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ - ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานผ่านสื่อออนไลน์ - รายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักอนามัยตามกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด