ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50200000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 30 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนํากลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
30 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนํากลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.52

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.73

100 / 100
2
8.81

100 / 100
3
11.23

100 / 100
4
12.52

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิด ได้แก่ ชุมชน สถานที่ราชการ สถานประกอบการ และตลาด โดยมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกได้นำมาทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง และส่งโรงงานทำปุ๋ย สำนักสิ่งแวดล้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในชุมชน สถานประกอบการ ตลาด และดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์โดยนำมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกได้มาทำปุ๋ยหมัก ส่งโรงงานทำปุ๋ย ส่งเกษตรกรเลี้ยงสัตว์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในชุมชน สถานประกอบการ ตลาด และดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์โดยนำมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกได้มาทำปุ๋ยหมัก ส่งโรงงานทำปุ๋ย ส่งเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ - นำมูลฝอยอินทรีย์ ประเภทเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ที่จัดเก็บและคัดแยกจากต้นทางมาใช้ประโยชน์ โดยการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษเปลือกผลไม้ เศษผัก ทำปุ๋ยหมักเศษอาหารและใบไม้แห้ง ทำปุ๋ยแห้งจากเศษผัก ผลไม้ เศษอาหารส่งเกษตรกรเลี้ยงสัตว์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในชุมชน สถานประกอบการ ตลาด และดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์โดยนำมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกได้มาทำปุ๋ยหมัก ส่งโรงงานทำปุ๋ย ส่งเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ - นำมูลฝอยอินทรีย์ ประเภทเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ที่จัดเก็บและคัดแยกจากต้นทางมาใช้ประโยชน์ โดยการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษเปลือกผลไม้ เศษผัก ทำปุ๋ยหมักเศษอาหารและใบไม้แห้ง ทำปุ๋ยแห้งจากเศษผัก ผลไม้ เศษอาหารส่งเกษตรกรเลี้ยงสัตว์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 31 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
31 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.05

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.07

100 / 100
2
2.67

100 / 100
3
4.35

100 / 100
4
5.05

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2561 คัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ 615 กิโลกรัม เดือนพฤศจิกายน 2561 คัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ 1,290 กิโลกรัม เดือนธันวาคม 2561 คัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ 1,170 กิโลกรัม รวมไตรมาส 1 คัดแยกมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดขยะพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 3,075 กิโลกรัม หรือ 3.075 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ 2,330 กิโลกรัม เดือนกุมภาพันธ์ 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ 1,070 กิโลกรัม เดือนมีนาคม 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ 1,200 กิโลกรัม รวมไตรมาส 2 คัดแยกมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดขยะพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 4,600 กิโลกรัม หรือ 4.60 ตัน รวม 2 ไตรมาส คัดแยกมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดขยะพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 7,675 กิโลกรัม หรือ 7.675 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ 2,670 กิโลกรัม เดือนพฤษภาคม 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ 1,120 กิโลกรัม เดือนมิถุนายน 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ 1,050 กิโลกรัม รวมไตรมาส 3 คัดแยกมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดขยะพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 4,840 กิโลกรัม หรือ 4.84 ตัน รวม 3 ไตรมาส คัดแยกมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดขยะพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 12,515 กิโลกรัม หรือ 12.515 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ 820 กิโลกรัม เดือนสิงหาคม 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ 470 กิโลกรัม เดือนกันยายน 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ 720 กิโลกรัม รวมไตรมาส 4 คัดแยกมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดขยะพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 2,010 กิโลกรัม หรือ 2.01 ตัน รวม 4 ไตรมาส คัดแยกมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดขยะพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 14,525 กิโลกรัม หรือ 14.525 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 33 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
33 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ลำดับที่ 1 ทำหนังสือประสานสำนักงบประมาณ แก้ไขเปลียนแปลง เนื้องาน ลำดับที่ 2-3 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งราคากลาง ขายแบบ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม เปิดซองวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ลำดับที่ 4 ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล 1. ลำกระโดงซอยพุทธมณฑลสาย 1 วอย 47,48,51 200 เมตร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 2. คลองสาธารณะข้างหมู่บ้านธรีรินทร์ 200 เมตร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 3. คลองลัดเย็นเป็นสุข 430 เมตร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 4. ลำกระโดง 1 แขวงบางพรม 620 เมตร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 5. วัดสมรโกฎิ์แล้วเสร็จ 800 เมตร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 6. คลองวัดวัดประสาท 460 เมตร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ลำดับที่ 5 1 ซอยพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 22 170เมตร ดำเนินการวันที่ 3 ตุลาคม 61 2 ซอยชัยพฤกษ์33 80เมตร ดำเนินการวันที่ 5 ตุลาคม 61 3 ซอยวัดช่างเหล็ก 200เมตร ดำเนินการวันที่ 11 ตุลาคม 61 เปิดซองวันที่ 14 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ลำดับที่ 1 ตรวจร่างสัญญาจ้าง เผยแพร่ราคากลาง และลงประกาศ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ลำดับที่ 2 ลงนามสัญญากับ ส.ทวีชัยฯ ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน ลงนามสัญญาวันที่ 28 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา จัดเตรียมวัสดุหน้างาน หล่อเสาเข็ม ตอกเข็ม เตรียมแผ่นสำเร็จ ลำดับที่ 3 ตรวจร่างสัญญา ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บริษัท ประกาศิต จำกัด ระเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน ล้างท่อระบายน้ำตามสัญญาจ้าง ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ลำดับที่ 4 เปิดทางน้ำไหล - ลำกระโดงข้างวัดสมรโกฎิ 3-4 50 ดำเนินการวันที่ 17 ตุลาคม 61 - คลองแตงโม 5 100 ดำเนินการวันที่ 25 ตุลาคม 61 - ลำกระโดงซอยพุทธมณฑลสาย 1 วอย 47,48,51 200 เมตร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม - คลองสาธารณะข้างหมู่บ้านธรีรินทร์ 200 เมตร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 - คลองลัดเย็นเป็นสุข 430 เมตร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 25614 - ลำกระโดง 1 แขวงบางพรม 620 เมตร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 - วัดสมรโกฎิ์แล้วเสร็จ 800 เมตร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 - คลองวัดวัดประสาท 460 เมตร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 - ลำกระโดงข้างหมู่บ้านเฟื่องฟ้า 120 เมตร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 - ลำกระโดงหลังอุ่ 57 150 เมตร แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 - ลำรางหลังวัดไก่เตี้ย 80 เมตร แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 - คลองวัดสมรโกฎิ 4 - 6 150 ดำเนินการวันที่ 9 ตุลาคม 61 - คลองสาธารณะข้างม.ธีรินทร์ 10 200 ดำเนินการวันที่ 4 ตุลาคม 61 - คลองลัดเย็นเป็นสุข 3-พ.ค. 430 ดำเนินการวันที่ 29 ตุลาคม 61 - ลำกระโดง 1(แขวงบางพรม) ซอยบางพรม 24/1 2 - 4 620 ดำเนินการวันที่ 13 พฤศจิกายน 61 - คลองลัดวัดประสาท 3 - 5 460 ดำเนินการวันที่ 7 ธันวาคม 61 เพิ่มเติม - ลำกระโดงข้างวัดสมรโกฎิ 3-4 50 ดำเนินการวันที่ 17 ตุลาคม 61 - คลองแตงโม 5 100 ดำเนินการวันที่ 25 ตุลาคม 61 เพิ่มเติม 1 ลำกระโดงข้างวัดสมรโกฎิ 3 - 4 50 ดำเนินการวันที่ 17 ตุลาคม 61 2 คลองแตงโม 5 100 ดำเนินการวันที่ 25 ตุลาคม 61 3 ลำกระโดงข้างวัดสมรโกฎิ 3 - 4 800 ดำเนินการวันที่ 28 พฤศจิกายน 61 (ขุดลอกเลน กำจัดวัชพืช) 4 ลำกระโดงเยื้องวัดมณฑป ซอยแก้วเงินทอง 49 2 - 4 80 ดำเนินการวันที่ 7 มกราคม 2562 5 คลองลัดถมยา 3 - 5 1,880 ดำเนินการวันที่ 21 มกราคม 2562 6 คลองบางลิ่มหลังหมู่บ้านพาลัดโซ่ช่วงที่1 3 - 5 100 ดำเนินการวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 7 ลำปะโดงข้างซอยบางพรม12 2 - 4 400 ดำเนินการวันที่ 6 มีนาคม 2562 ลำดับที่ 5 กิจกรรมลอกท่อระบายน้ำ 1. ซอยพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 22 170เมตร ดำเนินการวันที่ 3 ตุลาคม 61 2ซอยชัยพฤกษ์33 80เมตร ดำเนินการวันที่ 5 ตุลาคม 61 3.ซอยวัดช่างเหล็ก 200เมตร ดำเนินการวันที่ 11 ตุลาคม 61 4. ซอยแก้วเงินทอง 37 430 เมตร ดำเนินการวันที่ 15 พฤศจิกายน 61 5.ซอยราชพฤกษ์ 8 แยก 1 75 เมตร ดำเนินการวันที่ 4 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ลำดับที่ 1รอหนังสือค้ำประกันเพื่อลงนามสัญญา จ้างเหมาบริษัท ทีโอไบท์ จำกัด สัญญาลงวันที่ 23 เมษายน 2562 สิ้นสุดสัญญา 12 มกราคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างทำที่พักคนงาน วัดรยะวางแผนงาน ลำดับที่ 2 เกรดดินกำจัดวัชพืช พร้อมบดอัดดินเดิม ลำดับที่ 2หล่อแผ่นปูน วางคาน วานแผ่นปูน หล่อแผ่นผนังเขื่อน และวางผนังเขื่อนบางช่วง วางแผนเขื่อนแล้วเสร็จ ลำดับที่ 3 ตรวจร่างสัญญา ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บริษัท ประกาศิต จำกัด ระเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน ล้างท่อระบายน้ำตามสัญญาจ้าง ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ลำดับที่ 4 ดำเนินการเปิดทางน้ำตาไหลตามแผน นอกแผน และจิตอาสา รวมจำนวน 20,972เมตร ลำดับที่ 5 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่ 1 (เป็นโครงการต่อเนื่องถึงปี 64) อยู่ระหว่างรื้อถอนท่อประปาเดิมแล้วจะวางท่อประปาใหม่ในต้นเดือนตุลาคม 2562 ลำดับที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา และเบิกจ่ายและตรวจรับเรียบร้อย ตรวจรับงาน 29 สิงหาคม 2562 ลำดับที่ 3 ดำเนินการล้างท่อระบายน้ำแล้วเสร็จตามสัญญา ลำดับที่ 4 ดำเนินการเปิดทางน้ำตาไหลตามแผน นอกแผน และจิตอาสา รวมจำนวน 33,837 เมตร ลำดับที่ 5 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 32 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
32 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องสำรวจและจัดทำบัญชีจุดเสี่ยง สอดคล้องข้อมูลของกรุงเทพมหานคร กองบัญชาการ ตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2.ฝ่ายเทศกิจ ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องจัดทำแผน มาตรการที่เป็นส่วนสนับสนุนแผนการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย ต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ 3. ฝ่ายเทศกิจจัดทำแผนเฝ้าระวังตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 4. กำหนดภารกิจหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องสำรวจและจัดทำบัญชีจุดเสี่ยง สอดคล้องข้อมูลของกรุงเทพมหานคร กองบัญชาการ ตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2.ฝ่ายเทศกิจ ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องจัดทำแผน มาตรการที่เป็นส่วนสนับสนุนแผนการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย ต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ 3. ฝ่ายเทศกิจจัดทำแผนเฝ้าระวังตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 4. กำหนดภารกิจหน่วยงาน 5. ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องสำรวจและจัดทำบัญชีจุดเสี่ยง สอดคล้องข้อมูลของกรุงเทพมหานคร กองบัญชาการ ตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2.ฝ่ายเทศกิจ ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องจัดทำแผน มาตรการที่เป็นส่วนสนับสนุนแผนการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย ต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ 3. ฝ่ายเทศกิจจัดทำแผนเฝ้าระวังตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 4. กำหนดภารกิจหน่วยงาน 5. ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1.ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องสำรวจและจัดทำบัญชีจุดเสี่ยง สอดคล้องข้อมูลของกรุงเทพมหานคร กองบัญชาการ ตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2.ฝ่ายเทศกิจ ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องจัดทำแผน มาตรการที่เป็นส่วนสนับสนุนแผนการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย ต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ 3. ฝ่ายเทศกิจจัดทำแผนเฝ้าระวังตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 4. กำหนดภารกิจหน่วยงาน 5. ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 34 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
34 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2.กำหนดขอบข่ายการดำเนินงาน 3.จัดทำแผนปฏิบัติงาน 4. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 5. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการ ดังนี้ 5.1 ตรวจสุขลักษณะสถานที่ ในสถานประกอบการอาหาร จำนวน 153 แห่ง ร้านอาหาร 83 แห่ง ตลาด 10 แห่ง ซุปเปอร์มาร์เก็ต 3 แห่ง มินิมาร์ท 57 แห่ง 5.2 ตรวจสอบคุณภาพอาหาร จำนวน 691 ตัวอย่าง 5.2.1 ตรวจด้านเคมี จำนวน 200 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 5.2.2 ตรวจการปนเปื้อนเชื้อโรค จำนวน 491 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการ ดังนี้ 2.1 ตรวจสุขลักษณะสถานที่ ในสถานประกอบการอาหาร จำนวน 145 แห่ง ร้านอาหาร 103 แห่ง ตลาด 8 แห่ง โรงเรียน 34 แห่ง 2.2 ตรวจสอบคุณภาพอาหาร จำนวน 987 ตัวอย่าง 2.2.1 ตรวจด้านเคมี จำนวน 697 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - บอแรกซ์ จำนวน 188 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - ฟอร์มาลีน จำนวน 120 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว จำนวน 101 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สารกันรา จำนวน 55 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ จำนวน 12 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - กรดแร่อิสระ จำนวน 43 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - ยาฆ่าแมลง จำนวน 110 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สารโพลาร์ จำนวน 31 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - กรดแร่อิสระ จำนวน 55 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - ไอโอเดท จำนวน 37 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน 2.2.2 ตรวจการปนเปื้อนเชื้อโรค จำนวน 290 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 3. จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม สอป.1-3 เพื่อแจ้งต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 53 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 178 แห่ง ประกอบด้วย ร้านอาหาร 109 แห่ง มินิมาร์ท 32 แห่ง ตลาด 3 แห่ง และโรงเรียน 34 แห่ง 3. ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร จำนวน 910 ตัวอย่าง มีสุ่มตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารดังนี้ 3.1 ด้านเคมี - บอแรกซ์ จำนวน 174 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - ฟอร์มาลีน จำนวน 64 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว จำนวน 67 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สารกันรา จำนวน 37 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ จำนวน 21 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - กรดแร่อิสระ จำนวน 55 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - ยาฆ่าแมลง จำนวน 105 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ จำนวน 5 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สารโพลาร์ จำนวน 11 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - กรดแร่อิสระ จำนวน 55 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - ไอโอเดท จำนวน 39 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน 3.2 ด้านจุลินทรีย์ ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังด้านจุลินทรีย์ จำนวน 310 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 4. จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม สอป.1-3 เพื่อแจ้งต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 124 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 154 แห่ง ประกอบด้วย ร้านอาหาร 89 แห่ง มินิมาร์ท 29 แห่ง ตลาด 2 แห่ง และโรงเรียน 34 แห่ง 3. ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร จำนวน 910 ตัวอย่าง มีสุ่มตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารดังนี้ 3.1 ด้านเคมี - บอแรกซ์ จำนวน 174 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - ฟอร์มาลีน จำนวน 64 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว จำนวน 67 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สารกันรา จำนวน 37 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ จำนวน 21 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - กรดแร่อิสระ จำนวน 55 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - ยาฆ่าแมลง จำนวน 105 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ จำนวน 5 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สารโพลาร์ จำนวน 11 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - กรดแร่อิสระ จำนวน 55 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - ไอโอเดท จำนวน 39 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน 3.2 ด้านจุลินทรีย์ ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังด้านจุลินทรีย์ จำนวน 310 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 4. จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม สอป.1-3 เพื่อแจ้งต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 87 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) 35 ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
35 ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนมากที่ กท 0505/2426 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งได้รับแจ้งว่าจะมีการประสานมายังหน่วยงานอีกครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ฝ่ายโยธาดำเนินการส่งแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ตามหนังสือที่ กท 5903/8963 ลว. 28 ธ.ค.61 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ประสานฝ่ายโยธาดำเนินการตามหนังสือของสำนักการโยธารายงานตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ผ่านทาง E-mail เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินการ การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกฯ และประมาณราคา ให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 5510 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 36 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
36 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลคะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลคะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้มีการทดสอบทางการระดับชาติพื้นฐานขั้นพื้นฐาน เรียบร้อยแล้ว ผลคะแนนเขตคือ 9.15

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 37 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
37 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

19/10/2561 : - ดำเนินการศึกษาข้อมูล และดำเนินการจัดทำโครงการเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ 9/11/2561 : - ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนตุลาคม 2561 จำนวน 39 ราย - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน ตุลาคม 2561 ถึงสำนักผังเมือง 7/12/2561 : - ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 46 ราย - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงสำนักผังเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- 10/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 17 ราย - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนธันวาคม 2561 ถึงสำนักผังเมือง 12/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มกราคม 2562จำนวน 58 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมกราคม 2562 ถึงสำนักผังเมือง 11/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน กุมภาพันธ์2562 จำนวน 35 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงสำนักผังเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

/ 9/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มีนาคม 2562 จำนวน 52 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มีนาคม 2562 ถึงสำนักผังเมือง / 14/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน เมษายน 2562 จำนวน 43 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน เมษายน 2562 ถึงสำนักผังเมือง -4/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 24 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน พฤษภาคม 2562 ถึงสำนักผังเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-10/7/2562 :ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 43 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มิถุนายน 2562 ถึงสำนักผังเมือง -5/8/2562 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 38 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน กรกฎาคม 2562 ถึงสำนักผังเมือง - 4/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 20 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน สิงหาคม 2562 ถึงสำนักผังเมือง -19/9/2562 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน กันยายน 2562 จำนวน 11 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน กันยายน 2562 ถึงสำนักผังเมือง - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 38 ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
38 ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :55.81

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
55.81

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการคัดเลือกชุมชนเพื่อจัดทำแผน พร้อมทั้งส่งคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน รุ่นที่ 2 วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.เผยแพร่โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเขตตลิ่งชัน ในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตตลิ่งชัน 2.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชน 3.ดำเนินการจัดทำแผน โดยคณะกรรมการชุมชน แกนนำชุมชน และสมาชิกของชุมชนแต่ละชุมชน ให้เป็นไปตาม แบบที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ชุมชนดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 24 ชุมชน จาก 43 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 55.81 2.ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการรวบรวมแผนฯ ส่งสำนักพัฒนาสังคม ตามหนังสือที่ กท 5910/4628 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 39 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
39 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :93.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.90

100 / 100
2
42.06

100 / 100
3
75.69

100 / 100
4
93.75

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท มีดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 6,201,489.10 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 12,392.95 บาท ภาษีป้าย 275,945.00 บาท รวมยอดจัดเก็บทั้ง 3 ภาษี ได้ 6,489,827.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.90 ของประมาณการที่ สำนักการคลังกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ณวันที่ 27 มีนาคม 2562 มีดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 33,316,282.63 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 754,741.38 บาท ภาษีป้าย 5,468,247.32 บาท รวมยอดจัดเก็บทั้ง 3 ภาษี 39,539,271.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.06

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 มีดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 59,727,479.62 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 1,350,345.36 บาท ภาษีป้าย 10,074,172.92 บาท รวมยอดจัดเก็บทั้ง 3 ภาษี 71,151,997.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.69 ของประมาณการที่สำนักการคลังกำหนด (ยอดประมาณการรวม 94,000,000 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 76,209,276.24 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 1,489,162.36 บาท ภาษีป้าย 10,430,454.42 บาท รวมยอดจัดเก็บทั้ง 3 ภาษี 88,128,893.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.75 ของประมาณการที่สำนักการคลังกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) 40 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
40 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
78.90

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการติดตามหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 มียอดจัดเก็บหนี้ค้าง 99,258.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ผลการติดตามหนี้ค้างชำระของภาษีโรงเรือนและที่ดิน มีหนี้ค้างชำระ จำนวน 4 ราย รวม 125,505.00 บาท ชำระแล้ว 125,505.00 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ มีหนี้ค้างชำระ จำนวน 1 ราย รวม 243.60 บาท ชำระแล้ว 243.60 บาท คิดเป็นยอดรวม การจัดเก็บภาษีค้างชำระ ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด