ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50200000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จำนวนระบบฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนระบบฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการ 2.สำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน 3.จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย อาคารประเภท ก และ ข 4.ส่งเอกสารให้สำนักการระบายน้ำภายในธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสีย อาคารประเภท ก และ ข ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 23 แห่ง จากทั้งหมด 53 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสีย อาคารประเภท ก และ ข ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 28 แห่ง จากทั้งหมด 53 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสีย อาคารประเภท ก และ ข ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน เป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 51 แห่ง จากทั้งหมด 51 แห่ง และจัดส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานพร้อมภาพถ่ายให้สำนักการระบายน้ำภายในระยะเวลาที่กำหนดตามตัวชี้วัด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :15.08

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.92

100 / 100
2
21.62

100 / 100
3
18.95

0 / 0
4
15.08

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เดือนตุลาคม 2562 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด จำนวน 1,262.691 ตัน 2. เดือนพฤศจิกายน 2562 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด จำนวน 1,185.583 ตัน เฉลี่ยเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด วันละ 40.14 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แก้ไขข้อมูลเดือนตุลาคม 2562 จาก 1,262.691 ตัน เป็น 1,263.56 ตัน ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการได้ดังนี้ 1.เดือนธันวาคม 2562 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด จำนวน 1,401.73 ตัน 2. เดือนมกราคม 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด จำนวน 1,718.80 ตัน 3. เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด จำนวน 1,401.50 ตัน เฉลี่ยเดือน ตุลาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด วันละ 45.86 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 ดำเนินการได้ดังนี้ 1.เดือนมีนาคม 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด จำนวน 1,145.30 ตัน 2. เดือนเมษายน 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด จำนวน 659.09 ตัน 3. เดือนพฤษภาคม 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด จำนวน 1,034.89 ตัน เฉลี่ยเดือน ตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด วันละ 40.21 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 ดำเนินการได้ดังนี้ 1.เดือนมิถุนายน 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด จำนวน 1,220.164 ตัน 2. เดือนกรกฎาคม 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด จำนวน 1,263.22 ตัน 3. เดือนสิงหาคม 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด จำนวน 1,362.204 ตัน 4. เดือนกันยายน 2563 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล เฉลี่ยเดือน ตุลาคม 2562-สิงหาคม 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด วันละ 40.91 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.95

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.47

100 / 100
2
7.80

100 / 100
3
11.98

0 / 0
4
10.95

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้จำนวน 2.47 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้จำนวน 1.18 ตัน รวมผลการดำเนินการของเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้จำนวน 3.65 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนธันวาคม 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้ จำนวน 1.53 ตัน เดือนมกราคม 2563 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้ จำนวน 1.44 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้ จำนวน 1.58 ตัน รวมผลการดำเนินการของเดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้จำนวน 8.20 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนมีนาคม 2563 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้ จำนวน 1.50 ตัน เดือนเมษายน 2563 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้ จำนวน 1.35 ตัน เดือนพฤษภาคม 2563 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้ จำนวน 1.54 ตัน รวมผลการดำเนินการของเดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้จำนวน 12.59 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนมิถุนายน 2563 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้ จำนวน 1.34 ตัน เดือนกรกฎาคม 2563 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้ จำนวน 1.00 ตัน เดือนสิงหาคม 2563 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้ จำนวน 1.25 ตัน เดือนกันยายน 2563 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้ จำนวน 0.34 ตัน รวมผลการดำเนินการของเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้จำนวน 16.52 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน, บางเสาธง สำรวจจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) - ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยและร่วมพัฒนาพื้นที่รกร้าง พื้นที่เปลี่ยว อาคารเอกชนถูกทิ้งร้าง พื้นที่ใต้สะพาน หรือบริเวณป้ายรถโดยสาร ประจำทาง ให้มีแสงสว่างเพียงพอ - จุดติดตั้งตู้เขียว จำนวน 7 จุด - อำนวยการจราจรหน้าสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันร่วมกับหน่วยงานที่ข้อง เช่น สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน, บางเสาธง สำรวจจุดติด ตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) -ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยและร่วมพัฒนาพื้นที่รกร้าง พืื้นที่เปลี่ยว อาคารเอกชนถูกทิ้งร้าง พื้นที่ใต้สะพาน หรือบริเวณป้ายรถ โดยสารประจำทาง ให้มีแสงสว่างเพียงพอ - จุดติดตั้งตู้เขียว จำนวน 7 จุด - อำนวยการจราจรหน้าสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันร่วมกับหน่วยงานที่ข้อง เช่น สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน, บางเสาธง สำรวจจุดติด ตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) -ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยและร่วมพัฒนาพื้นที่รกร้าง พืื้นที่เปลี่ยว อาคารเอกชนถูกทิ้งร้าง พื้นที่ใต้สะพาน หรือบริเวณป้ายรถ โดยสารประจำทาง ให้มีแสงสว่างเพียงพอ - จุดติดตั้งตู้เขียว จำนวน 7 จุด - อำนวยการจราจรหน้าสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- -จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันร่วมกับหน่วยงานที่ข้อง เช่น สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน, บางเสาธง สำรวจจุดติด ตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) -ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยและร่วมพัฒนาพื้นที่รกร้าง พืื้นที่เปลี่ยว อาคารเอกชนถูกทิ้งร้าง พื้นที่ใต้สะพาน หรือบริเวณป้ายรถ โดยสารประจำทาง ให้มีแสงสว่างเพียงพอ - จุดติดตั้งตู้เขียว จำนวน 7 จุด - อำนวยการจราจรหน้าสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 4. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
4. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ลำดับที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ ลำดับที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 รายการ ลำดับที่ 3-5 อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ลำดับที่ 1 ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำเพิ่มจากไตรมาส 1 จำนวน 8 รายการ ลำดับที่ 3 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งมอบและตรวจรับงานเรียบร้อยวันที่ 13 มกราคม 2563 ลำดับที่ 4 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และตรวจรับงานวันที่ 4 มีนาคม 2563 ลำดับที่ 5 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และตรวจรับงานวันที่ 4 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 5.1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
5.1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
35.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2562 ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายใน ศาสนสถาน 34 ครั้ง ชุมชน 43 ครั้ง สถานศึกษา 31 ครั้ง และสถานประกอบการ 31 แห่ง 2.2) ให้สุขศึกษากับประชาชน 602 ครั้ง และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 2,628 แผ่น 2.2) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 5 ครั้ง 2.3) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 92 ครั้ง และควบคุมโรคซ้ำ 345 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายใน ศาสนสถาน 40 ครั้ง ชุมชน 53 ครั้ง สถานศึกษา 48 ครั้ง และสถานประกอบการ 2 แห่ง 2.2) ให้สุขศึกษากับประชาชน 75 ครั้ง และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 1,624 แผ่น 2.3) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 3 ครั้ง 2.4) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 24 ครั้ง และควบคุมโรคซ้ำ 105 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายใน ศาสนสถาน 51 ครั้ง ชุมชน 33 ครั้ง สถานศึกษา 35 ครั้ง และสถานประกอบการ 2 แห่ง 2.2) ให้สุขศึกษากับประชาชน 119 ครั้ง และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 480 แผ่น พร้อมตะไคร้หอม 450 ขวด ทรายทีมีฟอส 610 ซอง 2.3) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 3 ครั้ง 2.4) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 5 ครั้ง และควบคุมโรคซ้ำ 18 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายใน ศาสนสถาน 51 ครั้ง ชุมชน 43 ครั้ง สถานศึกษา 23 ครั้ง ศูนย์เด็กเล็ก 5 ครั้ง 2.2) ให้สุขศึกษากับประชาชน 207 ครั้ง 2.3) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 3 ครั้ง 2.4) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 27 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) 5.2 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
5.2 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562

หน่วยนับ :จำนวนผู้ป่วยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :70.49

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนผู้ป่วยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
70.49

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2562 ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายใน ศาสนสถาน 34 ครั้ง ชุมชน 43 ครั้ง สถานศึกษา 31 ครั้ง และสถานประกอบการ 31 แห่ง 2.2) ให้สุขศึกษากับประชาชน 602 ครั้ง และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 2,628 แผ่น 2.2) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 5 ครั้ง 2.3) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 92 ครั้ง และควบคุมโรคซ้ำ 345 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายใน ศาสนสถาน 40 ครั้ง ชุมชน 53 ครั้ง สถานศึกษา 48 ครั้ง และสถานประกอบการ 2 แห่ง 2.2) ให้สุขศึกษากับประชาชน 75 ครั้ง และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 1,624 แผ่น 2.3) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 3 ครั้ง 2.4) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 24 ครั้ง และควบคุมโรคซ้ำ 105 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายใน ศาสนสถาน 51 ครั้ง ชุมชน 33 ครั้ง และสถานศึกษา 35 ครั้ง 2.2) ให้สุขศึกษากับประชาชน 120 ครั้ง และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 480 แผ่น แจกตะไคร้หอม จำนวน 450 ขวด ทรายทีมีฟอส จำนวน 610 ซอง 2.3) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 3 ครั้ง 2.4) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 24 ครั้ง และควบคุมโรคซ้ำ 105 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายใน ศาสนสถาน 51 ครั้ง ชุมชน 43 ครั้ง สถานศึกษา 23 ครั้ง ศูนย์เด็กเล็ก 5 ครั้ง 2.2) ให้สุขศึกษากับประชาชน 207 ครั้ง 2.3) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 3 ครั้ง 2.4) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 27 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 6. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
6. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :96.06

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
29.43

100 / 100
2
53.09

100 / 100
3
63.44

0 / 0
4
96.06

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ขออนุมัติโครงการ 2. ขออนุมัติเงินงวด 3. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 4. ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 78 แห่ง ตลาดประเภท 1 จำนวน 4 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 10 แห่ง ร้านอาหาร 54 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 2 แห่ง และมินิมาร์ท 8 แห่ง 5. สุ่มตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร จำนวน 880 ตัวอย่าง 6. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารให้พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 78 แห่ง แยกเป็น สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 54 แห่ง ซูเปอร์มาเก็ต จำนวน 2 แห่ง มินิมาร์ท จำนวน 8 แห่ง ตลาดประเภท 1 จำนวน 4 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 10 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 66 แห่ง แยกเป็น 2.2 ตลาดประเภท 2 จำนวน 9 แห่ง 2.3 ร้านอาหาร 51 แห่ง 2.4 มินิมาร์ท 6 แห่ง 3. สุ่มตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร จำนวน 880 ตัวอย่าง 4. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารให้พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 66 แห่ง แยกเป็นสถานที่ต่างๆ ดังนี้ 4.1 สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 51 แห่ง 4.2 มินิมาร์ท จำนวน 6 แห่ง 4.3 ตลาดประเภท 2 จำนวน 9 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- มีหนังสือให้ชะลอการตรวจสถานประกอบการอาหารตามโครงการฯ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) และสถานประกอบการอาหารบางส่วนปิดตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 4 ,5,6 ทำให้ไม่สามารถตรวจประเมินสถานที่เพื่อต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยได้ แต่ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในสถานประกอบการอาหารที่ยังเปิดทำการในช่วงการระบาดของโควิด 19 และทำการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหาร จำนวน 12,000.- บาท - มีหนังสือแจ้งให้ดำเนินการตามโครงการต่อไป และปรับเกณฑ์เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 จากร้อยละเป็นร้อยละ 80 - มีการดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 33 แห่ง แยกเป็น 2.1 ตลาดประเภท 1 จำนวน 9 แห่ง 2.2 ร้านอาหาร 5 แห่ง 2.4 มินิมาร์ท 19 แห่ง 3. สุ่มตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร จำนวน 880 ตัวอย่าง 4. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารให้พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 33 แห่ง แยกเป็นสถานที่ต่างๆ ดังนี้ 4.1 สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 5 แห่ง 4.2 มินิมาร์ท จำนวน 19 แห่ง 4.3 ตลาดประเภท 1 จำนวน 9 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 93 แห่ง แยกเป็น 2.1 ร้านอาหาร 66 แห่ง 2.2 ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 1 แห่ง 2.4 มินิมาร์ท 26 แห่ง 3. สุ่มตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร จำนวน ตัวอย่าง 4. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารให้พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 26 แห่ง แยกเป็นสถานที่ต่างๆ ดังนี้ 4.1 สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 66 แห่ง 4.2 ซูปเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 1 แห่ง 4.2 มินิมาร์ท จำนวน 26 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) 7. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
7. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.35

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
78.16

100 / 100
2
78.16

100 / 100
3
83.82

0 / 0
4
100.35

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. หน้าบริษัท ทีเนอจี้ จำกัด ขนาด 400 ตารางวา 2. ร้านอาหารกะทิ ขนาด 1 ไร่ 75.27 ตารางวา 3. ร้านอาหาร VILLA DE BEAR ขนาด 2 งาน 65.623 ตารางวา 4. ร้านอาหาร TORCH ขนาด 66.69 ตารางวา รวม 1,207.583 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ในไตรมาส 3 มีการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก 1 แห่ง บริเวณริมคลองขุนจันทร์ พื้นที่ 87.50 ตารางวา รวม 1,295.083 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. บริษัทแสงชัยกรุ๊ป พื้นที่ขนาด 1 งาน 29 ตารางวา 2. สนามแบดมินตันพรหมลิขิต พื้นที่ขนาด 60 ตารางวา 3. บริษัทซีเรียลสเคป พื้นที่ขนาด 17.975 ตารางวา 4. ปั๊มคาลเท็กซ์ (บริษัทไฮเท็กเพชรพรหม จำกัด) พื้นที่ขนาด 48.388 ตารางวา รวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 แห่ง พื้นที่ 1,550.446 ตารางวา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 8.1 จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
8.1 จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา/ปี

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุมาลงทะเบียนที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการรับสมัครภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 2. ดำเนินการตรวจสอบภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนกับสำนักงานเขตซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ จำนวน 3 ราย และได้เป็นภูมิปัญญา ผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน รวม 3 ภูมิปัญญา ได้แก่ 1) นางสาวสุวิมล วรรณนิยม ภูมิปัญญาข้าวต้มมัด 2) นายสมชาย แก้วอุไร ภูมิปัญญางานประดิษฐ์จากดินไทย-ดินญี่ปุ่น 3) นางนันท์นภัส ธนโชคนัจนันท์ ภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รับสมัครและตรวจสอบภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ จำนวน 3 ราย และได้เป็นภูมิปัญญา ผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน รวม 3 ภูมิปัญญา ได้แก่ 1) นางนันท์นภัส ธนโชคนัจนันท์ ภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียน จากใบเตยลาย 2) นายสมชาย แก้วอุไร ภูมิปัญญางานประดิษฐ์จากดินไทย-ดินญี่ปุ่น 3) นางสาวสุวิมล วรรณนิยม ภูมิปัญญาข้าวต้มมัด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) 8.2 จำนวนครั้งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใหม่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
8.2 จำนวนครั้งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใหม่

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :5.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุมาลงทะเบียนที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ดังนี้ 1. ภูมิปัญญาข้าวต้มมัด จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 งานถนนคนเดินเขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 2 "กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับชุมชน" เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนหมู่ 6 บางระมาด 2. ภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียน จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 งานถนนคนเดินเขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 2 กิจกรรม "โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ:เขาหินซ้อน" ครั้งที่ 2/2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน 3. ภูมิปัญญางานประดิษฐ์จากดินไทย-ดินญี่ปุ่น จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 สาธิตการปั้นกุหลาบจากดินไทย "ในงานตลาดนัดของดีเขตตลิ่งชัน" เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2563 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ 1.จัดนิทรรศการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 13-30 เมษายน 2563 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน จำนวน 3 ภูมิปัญญา ได้แก่ 1.1 ภูมิปัญญาด้านอาหาร (ข้าวต้มมัด) โดยนางสุวิมล วรรณนิยม 1.2 ภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียนจากใบเตยลาย โดยนางนันท์นภัส ธนโชคนัจนันท์ 1.3 ภูมิปัญญาด้านงานประดิษฐ์ (งานประดิษฐ์จากดินไทย-ดินญี่ปุ่น) โดยนายสมชาย แก้วอุไร 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน จำนวน 3 ภูมิปัญญา ตามข้อ 1 ในเฟสบุคฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน จำนวน 3 ภูมิปัญญา ตามข้อ 1 ผ่านไทม์ไลน์ และห้องไลน์ชุมชนเขตตลิ่งชัน เรื่องเชิญชวนชมนิทรรศการฯ และเผยแพร่ขั้นตอนการทำในแต่ละภูมิปัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จากผลรวมรายงานไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) 9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :67.65

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
67.65

0 / 0
4
67.65

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการสอบ จากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้มีการทดสอบทางการระดับชาติพื้นฐานขั้นพื้นฐาน เรียบร้อยแล้ว ผลคะแนนเขตคือ 13.53

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้มีการทดสอบทางการระดับชาติพื้นฐานขั้นพื้นฐาน เรียบร้อยแล้ว ผลคะแนนเขตคือ 13.53

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) 10.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
10.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปัจจุบันฝ่ายรายได้ เขตตลิ่งชัน ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม ประกอบกับยังไม่ถึงกำหนดเวลาแจ้งการประเมิน จึงทำให้ยังไม่มีผลของการแจ้งประเมินภาษี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายรายได้ เขตตลิ่งชัน ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมจากที่มีข้อมูลอยู่ ประกอบกับยังไม่ถึงกำหนดเวลาแจ้งการประเมิน จึงทำให้ยังไม่มีผลของการแจ้งประเมินภาษี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงยังไม่ดำเนินการแจ้งประเมินภาษี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) 10.2. ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
10.2. ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การบังคับภาษีของลูกหนี้ค้างชำระ ยังไม่ได้มีการดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างติดตามและทวงถาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-การบังคับภาษีของลูกหนี้ค้างชำระ ยังไม่ได้มีการดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างติดตามและทวงถาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การบังคับภาษีของลูกหนี้ค้างชำระ ยังไม่ได้มีการดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างติดตามและทวงถาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด