ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50200000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) มิติที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มิติที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
55.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 3.9 / 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 8.12 / 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 9.93

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 15.76 / 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 24.75 / 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 23 มีนาคม 2562 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 29.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 41.43 25/05/2563 อยู่ระหว่าง: ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 47.98 23/06/2563 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 54.67

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 57.42 / 20/08/2563 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 60.55 / 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) มิติที่ 2.2 การจัดทำงบการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.1)
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มิติที่ 2.2 การจัดทำงบการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.1)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบทดลองเดือน ก.ย.62 และจัดทำสรุปยอดภาษีน้ำมัน / 28/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้ 1. ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 5908/7155 ลว.28 พฤศจิกายน 2562 2. ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือที่ กท 5908/7153 ลว. 28 พฤศจิกายน 2562 3. ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง ผอ.กองบัญชี ตามหนังสือที่ กท ตามหนังสือที่ กท 5908/7154 ลว.28 พ.ย.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบทดลองเดือน ก.ย.62 และจัดทำสรุปยอดภาษีน้ำมัน / 28/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้ 1. ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 5908/7155 ลว.28 พฤศจิกายน 2562 2. ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือที่ กท 5908/7153 ลว. 28 พฤศจิกายน 2562 3. ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง ผอ.กองบัญชี ตามหนังสือที่ กท ตามหนังสือที่ กท 5908/7154 ลว.28 พ.ย.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบทดลองเดือน ก.ย.62 และจัดทำสรุปยอดภาษีน้ำมัน / 28/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้ 1. ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 5908/7155 ลว.28 พฤศจิกายน 2562 2. ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือที่ กท 5908/7153 ลว. 28 พฤศจิกายน 2562 3. ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง ผอ.กองบัญชี ตามหนังสือที่ กท ตามหนังสือที่ กท 5908/7154 ลว.28 พ.ย.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบทดลองเดือน ก.ย.62 และจัดทำสรุปยอดภาษีน้ำมัน / 28/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้ 1. ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 5908/7155 ลว.28 พฤศจิกายน 2562 2. ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือที่ กท 5908/7153 ลว. 28 พฤศจิกายน 2562 3. ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง ผอ.กองบัญชี ตามหนังสือที่ กท ตามหนังสือที่ กท 5908/7154 ลว.28 พ.ย.62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) มิติที่ 2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.2)
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มิติที่ 2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.2)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
67.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
87.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดประชุมเจ้าหน้าที่จัดทำทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานทรัพย์สินประจำปี เมื่อเดือน กันยายน 2562 2.จัดส่งรายงานทรัพย์สินประจำปี 2562 ให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 / 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบประมาณรายการครุภัณฑ์บางรายการได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เมื่อวันที่ 11 พ.ย.62 หน่วยงานในสังกัดอยู่ระหว่างการทำากรจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์และเร่งก่อหนี้ผูกพัน / 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการรับครุภัณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างจากงบประมาณประจำปี 2563 และโรงเรียนในสังกัดมีการรับโอนครุภัณฑ์ระหว่างหน่วยงาน จากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่1 ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท5908/126 ลว.8 ม.ค.63 / 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจำหน่ายทรัพย์สินชำรุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ทำให้มียอดทรัพย์สินลดลงจำนวน 8,545 รายการ โดยจะดำเนินการรายงานเมื่อสิ้นสุดไตรมาส 2 ในเดือน มีนาคม 2563 / 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมทรัพย์สินเพื่อรายงานประจำไตรมาสที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 เม.ย.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-24/04/2563 : ดำเนินการรายงานทรัพย์สินประจำไตรมาสที่ 2 ได้ทันตามกำหนดเวลา จัดส่งให้สำนักการคลังตามหนังสือที่ กท 5908/2356 ลว.9 เม.ย.63 / 18/05/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลทรัพย์สิน (1 เม.ย.63 ถึง 30 มิ.ย.63) เพื่อรายงานไตรมาสที่ 3 / 23/06/2563 : รวบรวมข้อมูลทรัพย์สิน( 1 เม.ย.63 ถึง 30 มิ.ย.63) เพื่อรายงานไตรมาสที่ 3 ความคืบหน้า 87%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-13/07/2563 : ดำเนินการส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสประจำไตรมาสที่ 3 ตามหนังสือที่ กท 5908/3887 ลงวันที่ 8 ก.ค.63 มีจำนวนทรัพย์สินเข้าระบบบัญชีเพิ่มขึ้น 17 รายการ มูลค่าทรัพย์สิน 258,513 บาท / 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมทรัพย์สินเพื่อรายงานประจำไตรมาสที่ 4 / 23/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่4 (กรกฎาคม-กันยายน) อยู่ระหว่างดำเนินการและสามารถรายงานได้ภายในกำหนดเวลา

** สรุปผลการดำเนินงาน **