ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50200000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) มิติที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
มิติที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของส่วนราชการสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.จัดทำโครงการการจัดการความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเขตตลิ่งชัน 3.ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันอนุมัติโครงการฯ และให้ความเห็นชอบมอบส่วนราชการรับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้ 2.1 ทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชันรับทราบและถือปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพอนามัยที่ดีของบุคลากรกรุงเทพมหานคร และรายงานการใช้รถยนต์ให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลรวบรวมส่งสำนักอนามัยตามกำหนดระยะเวลา 2.2 งานเพื่อต่อยอดพัฒนางานเดิม จำนวน 1 งาน งานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 2.3 งานเพื่อพัฒนา จำนวน 2 งาน งานให้บริการประชาชนของฝ่ายทะเบียน และ งานดูแลอาคารสถานที่ของโรงเรียนฉิมพลี 3.แจ้งเวียนข้อปฏิบัติเรื่องการใช้รถยนต์ 4. จัดทำเอกสารส่งสำนักอนามัย ตามเงื่อนเวลาจัดส่งเอกสารช่วงที่ 2 ภายในเดือนธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. การติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมและประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม โดยพนักงานฉีดพ่นหมอกควันต้องผ่านการทดสอบความรู้หลังการอบรม และการจัดกิจกรรมและประเมินความรู้เกี่ยวกับเรื่องออฟฟิศซินโดรมหลังการฝึกอบรม โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนทดสอบความรู้หลังการอบรม ของฝ่ายทะเบียนและนักการภารโรงโรงเรียนฉิมพลี 3. การติดตามการใช้รถยนต์ของส่วนราชการสำนักงานเขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. การจัดทำข้อปฏิบัติ แนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายทะเบียน และโรงเรียนฉิมพลี 2. การติดตามการรายงานตามแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้งานรถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดส่งเอกสารตามตัวชี้วัดให้สำนักอนามัยภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. รายงานผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) มิติที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
มิติที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.40

100 / 100
3
3.60

0 / 0
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- รอการประสานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งรูปแบบและรายละเอียดในการดำเนินการ ซึ่งสำนักยุทธศาสตร์ฯ จะจัดอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการจัดทำแบบทบทวนสถานะฯ (สยป.4.1(2)) และแบบพัฒนาฐานข้อมูลฯ (สยป.4.1(4)) ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือ ที่ กท 5901/1338 ลว.27 ก.พ.63 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูลฯ ได้ร้อยละ 40 คิดเป็นร้อยละ 2.40 จากร้อยละ 6

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลในรูปแบบ excel เพื่อแปลงไฟล์เป็น csv นำเข้าระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบ ตัวชี้วัด 4.1 และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวันที่ 15 ของเดือน ได้ร้อยละ 60 คิดเป็นร้อยละ 3.6 จากร้อยละ 6

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลในรูปแบบ excel เพื่อแปลงไฟล์เป็น csv นำเข้าระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบ ตัวชี้วัด 4.1 และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวันที่ 15 ของเดือน ได้ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 6

** สรุปผลการดำเนินงาน **