ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50200000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) มิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
มิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :4.17

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.02

100 / 100
3
4.02

0 / 0
4
4.17

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ เขตบางพลัด กทม. ที่กองงานผู้ตรวจราชการจัดขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เจ้าหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เข้ามาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการ ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 จากกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักงานเขตตลิ่งชัน ได้ 4.023 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ด้านการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ และข้อมูลในเว็บไซต์,เฟสบุค ของหน่วยงาน ที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด - จนท.นิด้า จะเข้าดำเนินการสำรวจความพึงพอใจรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-28 พ.ค.63 ซึ่งดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอสรุปผลความพึงพอใจครั้งที่ 2 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ (นิด้า)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้รับผลสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการเขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 2 มีความพึงพอใจในระดับ 4.311 โดยสูงสุด คือ ท่านได้รับบริการตามลำดับ ก่อน-หลัง ไม่ถูกลัดคิว 4.540 และต่ำสุด คือ มีการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ 3.860 ดังนั้นสำนักงานเขตตลิ่งชันได้ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1= 4.023 ครั้งที่ 2 =4.331 รวมเป็น 8.354 หาร 2 = 4.167

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) มิติที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
มิติที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.75

100 / 100
2
3.50

100 / 100
3
5.25

0 / 0
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค.-พ.ย.62 มีเรื่องร้องเรียนผ่านระบบร้องทุกข์ 1555 ทั้งหมด 158 เรื่อง สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในคู่มือฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือน ธ.ค.62 - ก.พ. 63 มีเรื่องร้องเรียนผ่านระบบร้องทุกข์ 1555 ทั้งหมด 228 เรื่อง สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในคู่มือฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เดือน มี.ค.- พ.ค. 63 มีเรื่องร้องเรียนผ่านระบบร้องทุกข์ 1555 ทั้งหมด 247 เรื่อง สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในคู่มือฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เดือน ต.ค.62 -ก.ย. 63 มีเรื่องร้องเรียนผ่านระบบร้องทุกข์ 1555 ทั้งหมด 1,147 เรื่อง สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในคู่มือฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- โครงการคืนชีวิตแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนวัดจำปา เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับเจ้าของที่เพื่อทำความเข้าใจและกำหนดรูปแบบการดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนก่อไผ่ร่วมกัน เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.62 - โครงการตลิ่งชัน ห่วงใย ใส่ใจวัยสูงอายุ ดำเนินการปรับโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ และดำเนินการตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการคืนชีวิตแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนวัดจำปา เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ลงพื้นที่ร่วมกับคนในชุมชนฯ กำหนดจุดและติดตั้งกระจกส่องทางโค้ง จำนวน 3 จุด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ กำหนดจุดทำซุ้มทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมกำจัดวัชพืชในชุมชน รอบเกาะ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 63 / ปรับปรุงพื้นที่เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนกอไผ่ เมื่อวันที่ 21-22 ก.พ.63 และคุยกับเจ้าของกิจกรรมเพาะพันธุ์จิ้งหรีดในการจัดทำกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 12/3/2563 : ดำเนินการ 1. จัดทำซุ้มทางเข้าบริเวณด้านหน้าชุมชนวัดจำปา 2. ทาสีสะพานข้ามคลอง และราวเหล็กกันตกบริเวณแนวริมคลอง 3. ให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์แก่ประชาชนในชุมชนวัดจำปา 4. ให้ความรู้เรื่องการออมเงิน โดยธนาคารออมสิน สาขาสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ 5. ปลูกต้นไม้ร่วมกับวัดจำปา ชุมชนวัดจำปา และเครือข่าย ณ บริเวณวัดจำปา 6. ให้ความรู้และรณรงค์โรคไข้เลือดออก - โครงการตลิ่งชัน ห่วงใย ใส่ใจวัยสูงอายุ 1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในกลุ่มไลน์เขต และเฟชบุ๊คเขต 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกามาลา ลงตรวจเยี่ยมและให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง 3. ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน จำนวน 2 วิชา ได้แก่ วิชาย้อมผ้าจากครามธรรมชาติ อบรมเมื่อวันที่ 29 ก.พ.63 และวันที่ 1,7,8,14,15 มีนาคม 2563 รวม 6 วัน ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน และวิชาปักผ้าด้วยริ้บบิ้น อบรมเมื่อวันที่ 21 , 22 มีนาคม 2563 รวม 2 วันและจะอบรมอีก 4 วัน ในวันที่ 28,29 มีนาคม และวันที่ 4 , 5 เมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โครงการคืนชีวิตแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวัดจำปา 1. ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนก่อไผ่ บริเวณแหล่งเพาะพันธุ์จิ้งหรีด บริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว 2. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.63 จนท.ที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียดที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อนำเรียนผู้บริหารทราบ 3. สำนักงานเขตตลิ่งชันเข้าดำเนินการปรับปรุงศาลา 8 เหลี่ยม ที่ชุมชนไว้สำหรับประชุมและจัดกิจกรรมสันทนาการ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ติดป้ายชื่อแหล่งท่องเที่ยววิถีถิ่นไทย คลองบางไทร-คลองบางระมาด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 จัดกิจกรรมให้ความรู้พันธุ์พืชพื้นถิ่นให้กับเยาวชนในชุมชน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือริมคลองให้ปลอดภัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ร่วมกันชุมชน - โครงการตลิ่งชัน ห่วงใย ใส่ใจวัยสูงอายุ 1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในกลุ่มไลน์เขต และเฟชบุ๊คเขต 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกามาลา ลงตรวจเยี่ยมและให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง 3. ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน จำนวน 2 วิชา ได้แก่ วิชาย้อมผ้าจากครามธรรมชาติ อบรมเมื่อวันที่ 29 ก.พ.63 และวันที่ 1,7,8,14,15 มีนาคม 2563 วิชาปักผ้าด้วยริ้บบิ้น อบรมเมื่อวันที่ 21 , 22, 28,29 มีนาคม และวันที่ 4 , 5 เมษายน 2563 รวม 6 วัน ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- โครงการคืนชีวิตแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนวัดจำปา 1) ให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์แก่ประชาชนในชุมชนวัดจำปา 2) ให้ความรู้เรื่องการออม และการวางแผนทางการเงิน โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ - โครงการตลิ่งชัน ห่วงใย ใส่ใจวัยสูงอายุ 1) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ในกลุ่มไลน์เขต และเฟชบุ๊คเขต 2) ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา ลงตรวจเยี่ยมและให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง 3) มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด