ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50230000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
-ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.13

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.87

100 / 100
3
7.76

100 / 100
4
12.13

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ิอยู่ระหว่างประสานกลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขยะทั่วไปปี 2561 จำนวน 122,518.45 ตัน/ปี สัดส่วนขยะอินทรีย์ ร้อยละ 59 คิดเป็น 72,285.89 ตัน/ปี 198.04 ตัน/วัน เป้าหมายที่ต้องดำเนินการ 23.77 ตัน/วัน คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และนำกลับมาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 รวม 3,519.50 ตัน คิดเป็นปริมาณขยะอินทรีย์ 9.64 ตัน/วัน คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 40.55

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขยะทั่วไปปี 2561 จำนวน 122,518.45 ตัน/ปี สัดส่วนขยะอินทรีย์ ร้อยละ 59 คิดเป็น 72,285.89 ตัน/ปี 198.04 ตัน/วัน เป้าหมายที่ต้องดำเนินการ 23.77 ตัน/วัน คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และนำกลับมาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 รวม 5,609.24 ตัน คิดเป็นปริมาณขยะอินทรีย์ 7.76 ตัน/วัน คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 64.67

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ขยะทั่วไปปี 2561 จำนวน 122,518.45 ตัน/ปี สัดส่วนขยะอินทรีย์ ร้อยละ 59 คิดเป็น 72,285.89 ตัน/ปี 198.04 ตัน/วัน เป้าหมายที่ต้องดำเนินการ 23.77 ตัน/วัน คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และนำกลับมาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 รวม 8,769.95 ตัน คิดเป็นปริมาณขยะอินทรีย์ 24.03 ตัน/วัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
-  ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.02

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.96

100 / 100
3
3.43

100 / 100
4
5.02

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ิอยู่ระหว่างประสานกลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขยะทั่วไปปี 2561 จำนวน 122,518.45 ตัน/ปี เป้าหมายที่ต้องดำเนินการร้อยละ 0.026358716 คิดเป็นเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ 32.29 ตัน/ปี จัดเก็บขยะอันตรายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562 รวม 12.65 ตัน คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 39.19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขยะทั่วไปปี 2561 จำนวน 122,518.45 ตัน/ปี เป้าหมายที่ต้องดำเนินการร้อยละ 0.026358716 คิดเป็นเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ 32.29 ตัน/ปี จัดเก็บขยะอันตรายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-พฤษภาคม 2562 รวม 22.15 ตัน คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 68.59

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ขยะทั่วไปปี 2561 จำนวน 122,518.45 ตัน/ปี เป้าหมายที่ต้องดำเนินการร้อยละ 0.026358716 คิดเป็นเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ 32.29 ตัน/ปี จัดเก็บขยะอันตรายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562 รวม 32.43 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำบัญชีเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลให้สำนักเทศกิจทราบภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลให้สำนักเทศกิจทราบภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลให้สำนักเทศกิจทราบภายในกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.19

100 / 100
2
75.96

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขต - โดยแรงงานเขตเป้าหมาย 42 ซอย ความยาว 36,653 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 ซอย ความยาว 16,236 ม. - โดยการจ้างเหมาเป้าหมาย 21 ซอย ความยาว 26,090 ม. อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. เปิดทางน้ำไหลเป้าหมาย 41 คลอง ความยาว 60,220 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จ 16 คลอง ความยาว 30,830 ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขต - โดยแรงงานเขตเป้าหมาย 42 ซอย ความยาว 36,653 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จ 26 ซอย ความยาว 28,214 ม. - โดยการจ้างเหมาเป้าหมาย 21 ซอย ความยาว 26,090 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จ 2. เปิดทางน้ำไหลเป้าหมาย 41 คลอง ความยาว 60,220 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จ 32 คลอง ความยาว 45,860 ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขต - โดยแรงงานเขตเป้าหมาย 42 ซอย ความยาว 36,653 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2. เปิดทางน้ำไหลเป้าหมาย 41 คลอง ความยาว 60,220 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขต - โดยแรงงานเขตเป้าหมาย 42 ซอย ความยาว 36,653 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2. เปิดทางน้ำไหลเป้าหมาย 41 คลอง ความยาว 60,220 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.01

100 / 100
2
52.09

100 / 100
3
71.48

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่ 263 ราย ยื่นขอรับป้ายรับรอง 50 ราย ประกอบด้วย สถานที่จำหน่ายอาหาร 21 ราย ซุปเปอร์มาร์เก็ต 5 ราย และตลาด 24 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่ 263 ราย ได้รับป้ายรับรองฯแล้ว 87 ราย ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ 50 ราย รวม 137 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่ 263 ราย ได้รับป้ายรับรองฯแล้ว 137 ราย ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ 51 ราย รวม 188 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่ 263 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับดีของกรุงเทพมหานครทุกแห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
53.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งรายงานตามแบบ check list ครั้งที่ 1 ให้สำนักการโยธาแล้วภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการกำหนดรูปแบบและรายการ และส่งแบบ check list ครั้งที่ 1 ให้สำนักการโยธาแล้ว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการกำหนดรูปแบบและรายการ และส่งแบบ check list ครั้งที่ 1 ให้สำนักการโยธาแล้ว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ภายในกำหนด อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายงานผลครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ส่งรายงานแบบ Check List ครั้งที่ 2 และรายงานผลครั้งที่ 3 แล้วภายในกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
90.85

100 / 100
4
90.85

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดสอนเสริม และติว O-NET ใหกับนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างแจ้งผลการทดสอบ โดยวัดประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้น ป. 6 ร้อยละ 89.60 ม. 3 ร้อยละ 92.10 โดยแบ่งเป็น ชั้น ป.6 ความสำเร็จรายวิชา ภาษาไทย 2 คะแนน คณิตศาสตร์ 1.65 คะแนน วิทยาศาสตร์ 1.86 คะแนน อังกฤษ 1.95 คะแนน รวม 7.46 คะแนน คะแนนพัฒนาการรายวิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ อังกฤษ วิชาละ 0.50 คะแนน รวม 1.50 คะแนน รวมทั้งสิ้น 8.96 คะแนน ชั้น ม.3 ความสำเร็จรายวิชา ภาษาไทย 2 คะแนน คณิตศาสตร์ 1.88 คะแนน วิทยาศาสตร์ 1.93 คะแนน อังกฤษ 1.90 คะแนน รวม 7.71 คะแนน คะแนนพัฒนาการรายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาละ 0.50 คะแนน รวม 1.50 คะแนน รวมทั้งสิ้น 9.21 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้น ป. 6 ร้อยละ 89.60 ม. 3 ร้อยละ 92.10 โดยแบ่งเป็น ชั้น ป.6 ความสำเร็จรายวิชา ภาษาไทย 2 คะแนน คณิตศาสตร์ 1.65 คะแนน วิทยาศาสตร์ 1.86 คะแนน อังกฤษ 1.95 คะแนน รวม 7.46 คะแนน คะแนนพัฒนาการรายวิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ อังกฤษ วิชาละ 0.50 คะแนน รวม 1.50 คะแนน รวมทั้งสิ้น 8.96 คะแนน ชั้น ม.3 ความสำเร็จรายวิชา ภาษาไทย 2 คะแนน คณิตศาสตร์ 1.88 คะแนน วิทยาศาสตร์ 1.93 คะแนน อังกฤษ 1.90 คะแนน รวม 7.71 คะแนน คะแนนพัฒนาการรายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาละ 0.50 คะแนน รวม 1.50 คะแนน รวมทั้งสิ้น 9.21 คะแนน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตั้งแต่เดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน 2561 ลงจุดพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร รวม 124 จุด ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านรวม 108 จุด และส่งรายงานให้สำนักผังเมืองภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ลงจุดพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร รวม 253 จุด ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านรวม 191 จุด และส่งรายงานให้สำนักผังเมืองภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 - เดือนมิถุนายน 2562 ลงจุดพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร รวม 418 จุด ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านรวม 310 จุด และส่งรายงานให้สำนักผังเมืองภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 - เดือนมิถุนายน 2562 ลงจุดพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร รวม 371 จุด ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านรวม 1,095 จุด รายงานการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาต ให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ภายในกำหนด ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 – สิงหาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :62.26

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
56.60

100 / 100
3
56.60

100 / 100
4
62.26

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน 53 ชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกชุมชนที่จะจัดทำแผนชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

คัดเลือกชุมชนในพื้นที่จำนวน 30 ชุมชน จากทั้งหมด 53 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนที่เคยเข้าร่วมโครงการปี 2561 จำนวน 12 ชุมชน และชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการปี 2562 จำนวน 18 ชุมชน โดยได้ดำเนินการเปิดเวทีชุมชนแล้ว 5 ชุมชน อยู่ระหว่างเปิดเวทีชุมชน 25 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

คัดเลือกชุมชนในพื้นที่จำนวน 30 ชุมชน จากทั้งหมด 53 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนที่เคยเข้าร่วมโครงการปี 2561 จำนวน 12 ชุมชน และชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการปี 2562 จำนวน 18 ชุมชน โดยได้ดำเนินการเปิดเวทีชุมชนแล้ว 25 ชุมชน อยู่ระหว่างรวบรวมปัญหาจากชุมชนและจัดทำแผนชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จัดทำแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 33 ชุมชน จากทั้งหมด 53 ชุมชน และจัดส่งแผนพัฒนาชุมชนให้สำนักพัฒนาสังคมแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท  (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :49.90

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.21

100 / 100
2
29.62

100 / 100
3
48.71

100 / 100
4
49.90

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีลูกหนี้ทั้งหมด 864 ราย เป็นเงิน 4,607,324.73 บาท มาชำระแล้ว จำนวน 45 ราย เป็นเงิน 9,873.14 บาท (20 ตุลาคม 2561)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ภาษีค้างชำระ 4,754,018.93 บาท จัดเก็บภาษีค้างชำระได้ 1,408,008.78 บาท แบ่งเป็น ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระ 4,461,629.13 บาท จัดเก็บได้ 1,204,231.13 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ 292,389.80 บาท จัดเก็บได้ 203,777.65 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ภาษีค้างชำระรวม 4,607,324.73 บาท แบ่งเป็นภาษีโรงเรือนและที่ดิน 4,461,629.13 บาทภาษีบำรุงท้องที่ 145,695.60 บาท จัดเก็บภาษีค้างชำระได้รวม 2,244,134.02 บาท แบ่งเป็น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,152,840.88 บาท ค้างชำระ 2,308,788.25 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 91,293.14 บาท ค้างชำระ 54,402.46 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ภาษีค้างชำระรวม 4,607,324.73 บาท แบ่งเป็นภาษีโรงเรือนและที่ดิน 4,461,629.13 บาทภาษีบำรุงท้องที่ 145,695.60 บาท จัดเก็บภาษีค้างชำระได้รวม 2,299,014.59 บาท แบ่งเป็นภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,193,040.88 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 105,973.71 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท  (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และภาษีบำรุงท้องที่)
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :138.69

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.75

100 / 100
2
74.03

100 / 100
3
123.63

100 / 100
4
138.69

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยอดประมาณการภาษีทั้ง 3 ประเภท รวม 233,050,000 บาท จัดเก็บภาษีได้รวม 41,361,892.08 บาท แบ่งเป็น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ 210,000,000 บาท จัดเก็บได้ 40,647,024.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.36 ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ 3,050,000 บาท จัดเก็บได้ 157,232.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.16 ภาษีป้าย ประมาณการ 20,000,000 บาท จัดเก็บได้ 557,635.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.79

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยอดประมาณการภาษีทั้ง 3 ประเภท รวม 233,050,000 บาท จัดเก็บภาษีได้รวม 172,531,470.39 บาท แบ่งเป็น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ 210,000,000 บาท จัดเก็บได้ 160,973,931.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.65 ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ 3,050,000 บาท จัดเก็บได้ 1,500,044.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.18 ภาษีป้าย ประมาณการ 20,000,000 บาท จัดเก็บได้ 10,057,494.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.29

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยอดประมาณการภาษีทั้ง 3 ประเภท รวม 233,050,000 บาท จัดเก็บภาษีได้รวม 288,117,702.80 บาท แบ่งเป็น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ 210,000,000 บาท จัดเก็บได้ 265,994,559.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 126.66 ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ 3,050,000 บาท จัดเก็บได้ 2,581,344.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.63 ภาษีป้าย ประมาณการ 20,000,000 บาท จัดเก็บได้ 19,541,799.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.71

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยอดประมาณการภาษีทั้ง 3 ประเภท รวม 233,050,000 บาท จัดเก็บภาษีได้รวม 323,227,565.29 บาท แบ่งเป็น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ 210,000,000 บาท จัดเก็บได้ 299,614,105.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 142.67ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ 3,050,000 บาท จัดเก็บได้ 2,849,224.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.42 ภาษีป้าย ประมาณการ 20,000,000 บาท จัดเก็บได้ 20,764,235.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 103.82

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด