ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50230000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการรักษาโครงการฯ ปี 2561 โดยอยู่ระหว่างเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 909 คน และอยู่ระหว่างทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ - ดำเนินการโครงการปีฯ 2563 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จำนวน 1 กิจกรรม และอยู่ระหว่างปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการรักษาโครงการฯ ปี 2561 โดยอยู่ระหว่างเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 โรงเรียน รวมนักเรียน 909 คน และอยู่ระหว่างทอดแบบสอบถามความพึงพอใจตามโครงการ - ดำเนินการโครงการปีฯ 2563 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จำนวน 2 กิจกรรม และอยู่ระหว่างปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนา ทาสีสะพานทางเดิน ยาวประมาณ 140 เมตร ซ่อมศาลาในสวนบวรประชานันท์แล้วเสร็จ ติดตั้ง ป้าย QR CODE และป้ายประกาศแล้วเสร็จ 5 จุด จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ ดำเนินการปลูกต้นทองอุไร,จัดนิทรรศการอบรมให้ความรู้การปลูกหญ้าแฝกโดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการรักษาโครงการฯ ปี 2561 โดยเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 โรงเรียน รวมนักเรียน 909 คน และอยู่ระหว่างทอดแบบสอบถามความพึงพอใจตามโครงการ - ดำเนินการโครงการปีฯ 2563 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จำนวน 2 กิจกรรม และอยู่ระหว่างปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนา ทาสีสะพานทางเดิน ยาวประมาณ 140 เมตร ซ่อมศาลาในสวนบวรประชานันท์แล้วเสร็จ ติดตั้ง ป้าย QR CODE และป้ายประกาศแล้วเสร็จ 5 จุด จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ ดำเนินการปลูกต้นทองอุไร,จัดนิทรรศการอบรมให้ความรู้การปลูกหญ้าแฝกโดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน ปล่อยปลา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการรักษาโครงการฯ ปี 2561 โครงการสานสัมพันธ์ บ้านโรงเรียน สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ -โดยเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการดำเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 834 ร้อยละ 100 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2563 -ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองระดับมัธยมที่ 1 เป้าหมายร้อยละ80 ผลการดำเนินงาน สรุปความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 87.91 -ร้อยละจำนวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในโรงเรียนลดลง ร้อยละ15 โดยนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในโรงเรียนทั้ง 5 ด้าน จำแนกเป็น 873 รายการ -นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลดลง คิดเป็นร้อยละ 39.40 -ดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปผลการดำเนินโครงการดังนี้ -จำนวนเรื่องร้องเรียงเกี่ยวกับปัญหาขยะในคลองเฉลิมชัยพัฒนา เป้าหมาย ไม่พบเรื่องร้องเรียง ผลการดำเนินการ ไม่พบเรื่องร้องเรียงเกี่ยวกับขยะในคลองเฉลิมชัยพัฒนา -ร้อยละความสำเร็จของการจัดการสิ่งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะคลองเฉลิมชัย พัฒนาตามโครงการ เป้าหมายร้อยละ 100 ผลดำเนินงาน ร้อยละ 100 โดยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสิ่งรุกล้ำฯ ทั้งหมด จำนวน 12 ชุด -ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเฉลิมชัยพัฒนา ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2563 โดยปรับปรุงพื้นที่เกาะกลางคลองจำนวน 2 แห่ง -จำนวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการร่วมกันดูแลรักษาสภาพคลองทุกภาคส่วนไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม ผลการดำเนินการได้ 10 กิจกรรม -จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของวิถีชุมชน หรืออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางน้ำ เป้าหมาย 2 กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 2 กิจกรรม -จัดทำคู่มือถอดบทเรียนโครงการฯ เป้าหมาย 1 ฉบับ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือถอดบทเรียน -สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้ยกระดับ/พัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ได้เคยรับรางวัลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือโครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.70


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.68

100 / 100
3
4.68

100 / 100
4
4.70

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เข้ารับการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯจากกองงานผู้ตรวจราชการแล้ว และอยู่ระหว่างให้บริการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ย 4.682 มากที่สุด อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการเพื่อเตรียมพร้อมสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ย 4.682 มากที่สุด ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการ และรับการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กองงานผู้ตรวจ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจ ณ สำนักงานเขตบางขุนเทียน จำนวน 2 ครั้ง สรุปผลความพึงพอใจในภาพรวมของสำนักงานเขตบางขุนเทียน ครั่งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.635 ครั่งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.709 ผลเฉลี่ย 4.672 เมื่อปรับน้ำหนักตามคะแนนที่กำหนดได้ค่าเฉลี่ย 4.704 ระดับมากที่สุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากจากประชาชน/ ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
3.1  ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากจากประชาชน/ ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละขึ้นไป

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละขึ้นไป)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน รวม 526 เรื่อง ประกอบด้วย เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 204 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 177 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 145 เรื่อง แล้วเสร็จ 142 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข 3 เรื่อง อยู่ระหว่างจัดทำสรุปเพื่อรายงานสำนักงานเลขานุการสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือน สรุปรายงาน (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562) เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการภายในกำหนดเวลา รวม 381 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความมีคุณภาพจาก 5 ประเภทเรื่องร้องเรียน รวม 261 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน รวม 852 เรื่อง เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการภายในกำหนดเวลา รวม 852 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความมีคุณภาพจาก 5 ประเภทเรื่องร้องเรียน รวม 612 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย - เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 204 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มีคุณภาพทั้งหมด 128 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 177 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีคุณภาพทั้งหมด 133 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 145 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีคุณภาพทั้งหมด 110 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนมกราคม 2563 จำนวน 160 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 113 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 166 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 128 เรื่องตามเกณฑ์ - สรุปเพื่อรายงานสำนักงานเลขานุการสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือน สรุปรายงาน (ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563) - ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 140 เรื่อง แล้วเสร็จ 82 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 58 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน รวม 1,198 เรื่อง เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการภายในกำหนดเวลา รวม 1,198 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความมีคุณภาพจาก 5 ประเภทเรื่องร้องเรียน รวม 783 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย - เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 204 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มีคุณภาพทั้งหมด 128 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 177 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีคุณภาพทั้งหมด 133 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 145 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีคุณภาพทั้งหมด 110 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนมกราคม 2563 จำนวน 160 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 113 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 166 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 128 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 201 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 109 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนเมษายน 2563 จำนวน 145 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 62 เรื่องตามเกณฑ์ - สรุปเพื่อรายงานสำนักงานเลขานุการสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือน สรุปรายงาน (ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563) - ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 143 เรื่อง แล้วเสร็จ 137 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง และเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 168 เรื่อง แล้วเสร็จ 112 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 56 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน รวม 1,818 เรื่อง เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการภายในกำหนดเวลา รวม 1,818 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความมีคุณภาพจาก 5 ประเภทเรื่องร้องเรียน รวม 1,041 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย - เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 204 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มีคุณภาพทั้งหมด 128 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 177 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีคุณภาพทั้งหมด 113 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 145 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีคุณภาพทั้งหมด 110 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนมกราคม 2563 จำนวน 160 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 113 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 166 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 128 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 201 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 109 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนเมษายน 2563 จำนวน 145 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 62 เรื่องตามเกณฑ์ -เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 143 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 51 เรื่องตามเกณฑ์ -เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 180 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 62 เรื่องตามเกณฑ์ -เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 135 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 สิหาคม 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 70 เรื่องตามเกณฑ์ -เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 162 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 95 เรื่องตามเกณฑ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด