ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50230000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เสนอขออนุมัติโครงการคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงมาจัดทำโครงการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ส่งโครงการฯให้สำนักอนามัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เสนอขออนุมัติโครงการคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงมาจัดทำโครงการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งโครงการฯให้สำนักอนามัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 - อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแก้ไขโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมงานเอกสาร และงานขับรถยนต์ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานเขตบางขุนเทียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ส่วนราชการของสำนักงานเขตบางขุนเทียนประกอบด้วย 10 ฝ่าย 16 โรงเรียนทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินอันตรายจากการทำงาน 2. สำนักงานเขตบางขุนเทียนเทียนได้เลือกงานเพื่อจัดการความเสี่ยงจำนวน 3 งาน ได้แก่ งานพิมพ์เอกสารโดยใช้คอมพิวเตอร์งานขับรถยนต์งานต่อยอดพัฒนางานสอน 3. จัดทำโครงการการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรสำนักงานเขตบางขุนเทียน 4. จัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยมีนายแพทย์แรงฤทธิ์กิตติกวินนายแพทย์ชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 52 และความรู้เรื่องกฎหมายจราจรและอบฏิบัติเกี่ยวกับการบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์โดยร้อยตำรวจตรีเฉลาครุฑจูและดาบตำรวจชัชพงษ์มีชื่อมภานีตำรวจนครบาลท่าข้ามเป็นวิทยากรจำนวน 3 กลุ่ม 4.1 กลุ่มที่ 1 อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานห้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานพิมพ์เอกสารโดยใช้คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ 10 ฝ่ายของสำนักงานเขตรางขุนเทียนกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานพิมพ์เอกสารโดยใช้คอมพิวเตอร์จำนวน 50 คนมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมมขาวสำนักงานเขตบางขุนเทียน 4.2 กลุ่มที่ 2 อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่เซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมแสมขาวสำนักงานเขตบางขุนเทียน 4.3 กลุ่มที่ 3 อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่พนักงานขับรถยนต์ของส่วนราชการ 16 ฝ่ายของสำนงานเขตบางขุนเทียนหลุ่มเป้าหมายพนักงานขับรถยนต์จานวนข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียนจำนวน 16 แห่งไล่มเป้าหมายข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนจำนวน 50 คนซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 เนห้องประชุมโรงเรียนวัดเสาสังกัดจำนวน 3 งานและเวียนแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงาน 20 คน 5. จัดทำข้อปฏิบัติแนวทางคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรใน 6. ติดตามผลความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคข้อเสนอะแนะของการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติแนวทางคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าว 7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการและความสำเร็จของการดำเนินโครงการการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรสำนักงานเขตบางขุนเทียนโดยมีหนังสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล OR CODE 8. ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรสำนักงานเขตบางขุนเทียนดังนี้ 8.1 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขับรถยนต์ของส่วนราชการ 10 ฝ่ายของสำนักงานเขตบางขุนเทียนเข้ารับการบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เกินร้อยละ 85) และพนักงานขับรถยนต์ไม่ประสบอุบัติเหตุจากงานขับรถยนต์จนถึงขั้นหยุดงาน 8.2 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารโดยใช้คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ 10 ฝ่ายของสำนักงานเขตบางขุนเทียนเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เกินร้อยละ 90) และผู้ปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารโดยใช้คอมพิวเตอร์ไม่ประสบอุบัติเหตุจากคนขับรถยนต์จนถึงขั้นหยุดงาน 8.3 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสอนโรงเรียนกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียนจำนวน 16 แห่งเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกินเป้าหมายที่คนดไว้ (เกินร้อยละ 90) และผู้ปฏิบัติงานสอนไม่ประสบอุบัติเหตุจากงานขับรถยนต์จนถึงขั้นหยุดงาน 8.4 ห้องทำงานของส่วนราชการ 10 ฝ่ายมีแสงสว่างเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองถึงงานลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ร้อยละ 100 สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานให้ผู้อำนวยการเขตฯ ทราบ 2. ส่งหลักฐานการดำเนินโครงการฯ ทั้งหมดให้สำนักอนามัยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการอบรมหลักเกณฑ์ แนวทางจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- หน่วยงานทบทวนสถานะข้อมูลที่จำป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล นำภารกิจหลักมาจัดลำดับความสำคัญและพิจารณาคัดเลือกภารกิจหลัก - ส่งแผนพัฒนาฐานข้อมูลให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว รอแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานตามภารกิจ ตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักเขตบางขุนเทียนดำเนินตามขั้นตอนของตัวชี้วัดดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนสถานะข้อมูลเป็นการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลแล้ว ขั้นตอนที่ 2 นำข้อมูลตามภารกิจหลักมาจัดลำดับความสำคัญและพิจารณาคัดเลือกภารกิจหลัก ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนดให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานครที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดแล้ว วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ขั้นตอนที่ 5 นำเข้าข้อมูลครั้งแรกแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **