ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50230000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1  ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :56.37

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.43

100 / 100
2
29.47

100 / 100
3
43.90

100 / 100
4
56.37

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

งบประมาณที่เบิกจ่าย 14 ,892,956.80 บาท เทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน 336,522,900 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 1. หมวดค่าตอบแทน เบิกจ่ายร้อยละ 9.62 2. หมวดค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายร้อยละ 12.57 3. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) เบิกจ่ายร้อยละ 13.61 4. หมวดเงินอุดหนุน เบิกจ่ายร้อยละ 4.96 5. หมวดรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายร้อยละ 1.19 6. งบกลาง (ไม่รวมเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง และเงินบำเหน็จลูกจ้าง) เบิกจ่ายร้อยละ 14.12

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

งบประมาณที่เบิกจ่าย 104,950,143.38 บาท เทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน 356,065,362.- บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 1. หมวดค่าตอบแทน เบิกจ่ายร้อยละ 31.67 2. หมวดค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายร้อยละ 25.08 3. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) เบิกจ่ายร้อยละ 37.97 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เบิกจ่ายร้อยละ 1.96 4. หมวดเงินอุดหนุน เบิกจ่ายร้อยละ 26.33 5. หมวดรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายร้อยละ 24.16 6. งบกลาง (ไม่รวมเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างและเงินบำเหน็จลูกจ้าง) เบิกจ่ายร้อยละ 91.54

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งบประมาณที่เบิกจ่าย 153,777,178.27 บาท เทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน 350,307,756 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 1. หมวดค่าตอบแทน เบิกจ่ายร้อยละ 53.57 2. หมวดค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายร้อยละ 30.36 3. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) เบิกจ่ายร้อยละ 100 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เบิกจ่ายร้อยละ 20.80 4. หมวดเงินอุดหนุน เบิกจ่ายร้อยละ 32.74 5. หมวดรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายร้อยละ 41.79 6. งบกลาง (ไม่รวมเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างและเงินบำเหน็จลูกจ้าง) เบิกจ่ายร้อยละ 91.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-งบประมาณที่เบิกจ่าย 197,304,423.56 บาท เทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน 350,009,756 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 1. หมวดค่าตอบแทน เบิกจ่ายร้อยละ 69.53 2. หมวดค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายร้อยละ 34.14 3. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) เบิกจ่ายร้อยละ 100 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เบิกจ่ายร้อยละ 42.38 4. หมวดเงินอุดหนุน เบิกจ่ายร้อยละ 35.44 5. หมวดรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายร้อยละ 56.63 6. งบกลาง (ไม่รวมเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างและเงินบำเหน็จลูกจ้าง) เบิกจ่ายร้อยละ 93.45

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2  ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :91.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
69.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
91.00

100 / 100
4
91.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- บันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้นและสมุดบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร ถึงเดือนธันวาคม 2562 - บันทึกบัญชีในสมุดแยกประเภท ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 - ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กองบัญชี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ภายในกำหนดและถูกต้องไม่มีการแก้ไข - ทำรายงานประจำเดือน ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- บันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้นและสมุดบัญชีย่อย เงินฝากธนาคาร ถึงเดือนมีนาคม 2563 - บันทึกบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภท ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กองบัญชี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ภายในกำหนดและถูกต้องไม่มีการแก้ไข - ส่งรายงานประจำเดือนเสนอปลัดกรุงเทพมหานครถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- บันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้นและสมุดบัญชีย่อย เงินฝากธนาคาร ถึงเดือนมิถุนายน 2563 - บันทึกบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภท ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 - ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กองบัญชี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ภายในกำหนดและถูกต้องไม่มีการแก้ไข - ส่งรายงานประจำเดือนเสนอปลัดกรุงเทพมหานครถึงเดือนพฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- บันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้นและสมุดบัญชีย่อย เงินฝากธนาคาร ถึงเดือนสิงหาคม 2563 - บันทึกบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภท ถึงเดือนกันยายน 2563 - ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กองบัญชี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ภายในกำหนดและถูกต้องไม่มีการแก้ไข - ส่งรายงานประจำเดือนเสนอปลัดกรุงเทพมหานครถึงเดือนสิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด