ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50240000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :107.38

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
22.20

100 / 100
2
57.69

100 / 100
3
82.16

100 / 100
4
107.38

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเก็บและส่งเพื่อกำจัดมูลฝอยอันตรายที่ีศูนย์ฯหนองแขม เดือนตุลาคม 2561=1,050กก., พฤศจิกายน 2561 = 1,000กก. ธันวาคม 2561 = 485 กก. รวม 2,535(2.54ตัน) =2.54x100 หารด้วย(เป้าฯปี 62)11.44 =22.20 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเก็บและส่งเพื่อกำจัดมูลฝอยอันตรายที่ีศูนย์ฯหนองแขม เดือนมกราคม 2562=870กก. , กุมภาพันธ์ 2562 = 2,010กก. มีนาคม 2562 = 1,170 กก. รวม 4,050(4.05ตัน) =4.05x100/(เป้าฯปี 62)11.44 =35.40 %เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 = 11.44 ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 = 6.6 100 X หารด้วย(เป้าฯปี 62) 11.44 = 57.60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเก็บและส่งเพื่อกำจัดมูลฝอยอันตรายที่ีศูนย์ฯหนองแขม เดือนเมษายน 2562=1,050กก. , พฤษภาคม 2562 = 670กก. มิถุนายน 2562 = 1,080 กก. รวม 2,800(2.8ตัน) =2.8x100/(เป้าฯปี 62)11.44 =24.47% เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 = 11.44 ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 = 9.4x100 หารด้วย(เป้าฯปี 62) 11.44 = 82.16%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเก็บและส่งเพื่อกำจัดมูลฝอยอันตรายที่ีศูนย์ฯหนองแขม เดือนกรกฎาคม 2562=2,210กก. , สิงหาคม 2562 = 0กก. กันยายน 2562 = 690 กก. รวม 2,900(2.9ตัน) =2.9x100/(เป้าฯปี 62)11.44 =25.34% เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 = 11.44 ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 = 12.285x100 หารด้วย(เป้าฯปี 62) 11.44 = 107.38%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :106.53

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
101.54

100 / 100
2
103.80

100 / 100
3
105.34

100 / 100
4
106.53

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ เดือนตุลาคม 2561=8.42 ตัน ,เดือนพฤศจิกายน 2561 = 8.62 ,เดือนธันวาคม 2561=8.61 ตัน รวม 25.65 ตัน ค่าเฉลี่ย 8.55 ตันต่อวัน คำนวณ 8.55x100 หารด้วย(เป้าฯปี 2562= 8.42 ตัน/วัน) คิดเป็น 101.54%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ เดือนมกราคม 2562=8.45 ตัน ,เดือนกุมภาพันธ์ 2562 = 9.29 ,เดือนมีนาคม 2562=8.49 ตัน รวม 26.23 ตัน ค่าเฉลี่ย 8.74 ตันต่อวัน คำนวณ 8.74x100 หารด้วย(เป้าฯปี 2562= 8.42 ตัน/วัน) คิดเป็น 103.80%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ เดือนเมษายน 2562=8.03 ตัน ,เดือนพฤษภาคม 2562 = 8.97 ,เดือนมิถุนายน 2562=9.61 ตัน รวม 26.61 ตัน ค่าเฉลี่ย 8.87 ตันต่อวัน คำนวณ 8.87x100 หารด้วย(เป้าฯปี 2562= 8.42 ตัน/วัน) คิดเป็น 105.34%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ เดือนกรกฎาคม 2562=9.26 ตัน ,เดือนสิงหาคม 2562 = 9.05 ,เดือนกันยายน 2562=8.61 ตัน รวม 26.92 ตัน ค่าเฉลี่ย 8.97 ตันต่อวัน คำนวณ 8.87x100 หารด้วย(เป้าฯปี 2562= 8.42 ตัน/วัน) คิดเป็น 106.53%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) (1) การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ (2) ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 80
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(1) การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ
(2) ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 80

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :354.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
84.00

100 / 100
2
166.00

100 / 100
3
264.00

100 / 100
4
354.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการ 1. สำรวจและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอันตราย โดยส่งสำนักการโยธา ตามหนังสือที่ กท 6303/5609 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 2. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตฯ เป้าหมาย 150 ดวงโคม ผลการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561-26 ธันวาคม 2561 ดำเนินการติดตั้ง ได้ - ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 126 ดวง คิดเป็นร้อยละ 84 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการ 1. สำรวจและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอันตราย โดยส่งสำนักการโยธา ตามหนังสือที่ กท 6303/5609 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตฯ เป้าหมาย 150 ดวงโคม ผลการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561- 27 มีนาคม 2562 ดำเนินการติดตั้ง ได้ - ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 250 ดวง คิดเป็นร้อยละ166

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตฯ เป้าหมาย 150 ดวงโคม ผลการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 26 มิถุนายน 2562 ดำเนินการติดตั้ง ได้ 18 ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 378 ดวง คิดเป็นร้อยละ264

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตฯ เป้าหมาย 150 ดวงโคม ผลการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 20 กันยายน 2562 ดำเนินการติดตั้ง ได้ 18 ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 514 ดวง รวมติดตั้งและซ่อมแซม 532 ดวง คิดเป็นร้อยละ 354

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (สายตรวจตู้เขียว) โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 ครั้งต่อวันต่อจุด จากเป้าหมาย 2 ครั้งต่อวันต่อจุด และตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (สายตรวจตู้เขียว) โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 ครั้งต่อวันต่อจุด จากเป้าหมาย 2 ครั้งต่อวันต่อจุด และตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (สายตรวจตู้เขียว) โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 ครั้งต่อวันต่อจุด จากเป้าหมาย 2 ครั้งต่อวันต่อจุด และตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (สายตรวจตู้เขียว) โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 ครั้งต่อวันต่อจุด จากเป้าหมาย 2 ครั้งต่อวันต่อจุด และตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
34.42

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ดังนี้ 1 ดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยล้างท่อระบายน้ำในพื้นที่เขต จำนวน 46 ซอย ใช้แรงงานเจ้าหน้าที่เขต ทำได้ 11 ซอย 2. จ้างเหมาเอกชน จำนวน 15 ซอย ทำได้ 4 ซอย ผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 34.42%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยล้างท่อระบายน้ำในพื้นที่เขต จำนวน 46 ซอย ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 - 27 มีนาคม 2562 1. ใช้แรงงานเจ้าหน้าที่เขต จำนวน 46 ซอย ทำได้ 46 ซอย (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) 2. จ้างเหมาเอกชน จำนวน 15 ซอย ทำได้ 15 ซอย ความยาว 13,824 เมตร (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) ผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยล้างท่อระบายน้ำในพื้นที่เขต จำนวน 46 ซอย ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 - 27 มีนาคม 2562 1. ใช้แรงงานเจ้าหน้าที่เขต จำนวน 46 ซอย ทำได้ 46 ซอย (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) 2. จ้างเหมาเอกชน จำนวน 15 ซอย ทำได้ 15 ซอย ความยาว 13,824 เมตร (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) ผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยล้างท่อระบายน้ำในพื้นที่เขต จำนวน 46 ซอย ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 - 27 มีนาคม 2562 1. ใช้แรงงานเจ้าหน้าที่เขต จำนวน 46 ซอย ทำได้ 46 ซอย (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) 2. จ้างเหมาเอกชน จำนวน 15 ซอย ทำได้ 15 ซอย ความยาว 13,824 เมตร (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) ผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
76.06

100 / 100
2
70.08

100 / 100
3
84.87

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ร้อยละ 100) ดังนี้ 1. สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 85 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 57 ราย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3. มินิมาร์ท จำนวน 24 ได้ป้ายรับรอง จำนวน 24 ราย 4. ตลาด จำนวน 5 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 5 ราย รวม จำนวน 117 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.06

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ร้อยละ 100) ดังนี้ 1. สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 85 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 54 ราย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3. มินิมาร์ท จำนวน 24 ได้ป้ายรับรอง จำนวน 21 ราย 4. ตลาด จำนวน 5 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 4 ราย รวม จำนวน 117 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.08

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ร้อยละ 100) ดังนี้ 1. สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 86 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 86 ราย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3. มินิมาร์ท จำนวน 25 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 7 ราย 4. ตลาด จำนวน 5 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 5 ราย รวม จำนวน 119 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.87

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ร้อยละ 100) ดังนี้ 1. สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 91 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 91 ราย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3. มินิมาร์ท จำนวน 25 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 25 ราย 4. ตลาด จำนวน 5 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 5 ราย รวม จำนวน 124 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 124 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
76.06

100 / 100
2
70.08

100 / 100
3
84.87

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ร้อยละ 100) ดังนี้ 1. สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 85 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 57 ราย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3. มินิมาร์ท จำนวน 24 ได้ป้ายรับรอง จำนวน 24 ราย 4. ตลาด จำนวน 5 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 5 ราย รวม จำนวน 117 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.06

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ร้อยละ 100) ดังนี้ 1. สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 85 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 54 ราย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3. มินิมาร์ท จำนวน 24 ได้ป้ายรับรอง จำนวน 21 ราย 4. ตลาด จำนวน 5 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 4 ราย รวม จำนวน 117 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.08

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ร้อยละ 100) ดังนี้ 1. สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 86 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 86 ราย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3. มินิมาร์ท จำนวน 25 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 7 ราย 4. ตลาด จำนวน 5 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 5 ราย รวม จำนวน 119 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.87

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ร้อยละ 100) ดังนี้ 1. สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 91 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 91 ราย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3. มินิมาร์ท จำนวน 25 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 25 ราย 4. ตลาด จำนวน 5 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 5 ราย รวม จำนวน 124 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 124 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักการโยธา ได้เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการของสำนักงานเขต ไปให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในวันที่ 20 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดทำรายการของสิ่งอำนวนความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดทำรายการของสิ่งอำนวนความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ส่งรูปแบบและรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ให้สำนักการโยธา พิจารณา ตามหนังสือที่ กท 6301/4590 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 เพื่อให้สำนักการโยธาพิจารณา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดีบชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดีบชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :81.90

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
81.90

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมด้านการศึกษาของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สนับสนุนตัวชี้วัดร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด สำนักการศึกษาได้แจ้งเรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนวัดบางปะกอก และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้ง 2 ระดับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 86.00 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 77.80 คะแนนรวมทั้ง 2 ระดับคิดเป็นร้อยละ 81.90

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้าง จำนวน 20 ราย รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 23 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้าง จำนวน 25 ราย รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 22 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้าง จำนวน 31 ราย รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 22 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - 20 กันยายน 2562 รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้าง จำนวน 90 ราย รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 22 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :59.26

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
33.33

100 / 100
3
51.85

100 / 100
4
59.26

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการให้ความรู้แก่กรรมการชุมชนด้านการจัดทำแผนในการประชุมคณะกรรมการชุมชน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอาชีพและบริหารเงินออม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ชุมชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 27 ชุมชน ชุมชนดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของตนเองเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบุญมาก หมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ รวมน้ำใจ สุขสวัสดิ์ 60 ประคองมิตร บูรณะสุดเขต วัดสน หมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ และชุมชนซอยสถาพร คิดเป็นร้อยละ 33.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชุมชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 27 ชุมชน ชุมชนดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของตนเองเรียบร้อยแล้ว จำนวน 14 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบุญมาก หมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ รวมน้ำใจ สุขสวัสดิ์ 60 ประคองมิตร บูรณะสุดเขต วัดสน หมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ และชุมชนซอยสถาพร และได้เพิ่มชุมชนรุ่งเรือง รุ่งอรุณ สุขสวัสดิ์ 42 มิ่งประชา และราษฎร์บูรณะ 39 คิดเป็นร้อยละ 51.85

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ชุมชนอนามัยและสมบูรณ์ทรัพย์ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนเสร็จสิ้น สรุป ชุมชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 27 ชุมชน ชุมชนดำเนินการ ชุมชนดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของตนเองเรียบร้อยแล้ว จำนวน 16 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบุญมาก หมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ รวมน้ำใจ สุขสวัสดิ์ 60 ประคองมิตร บูรณะสุดเขต วัดสน หมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ ซอยสถาพร รุ่งเรือง รุ่งอรุณ สุขสวัสดิ์ 42 มิ่งประชา ราษฎร์บูรณะ 39 อนามัย และชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 59.26

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :101.39

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.01

100 / 100
2
43.02

100 / 100
3
92.15

100 / 100
4
101.39

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายรายได้ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัด ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (ยอดประมาณการปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ 144,500,000 บาท ฝ่ายรายได้ ขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว ประจำไตรมาสที่ 1 สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 24 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 7,238,499.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.01 ของยอดประมาณการจัดเก็บภาษี (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายรายได้ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัด ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (ยอดประมาณการปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ 144,500,000 บาท ฝ่ายรายได้ ขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว ประจำไตรมาสที่ 2 สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 27 มีนาคม 2562 เท่ากับ 62,171,102.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.02 ของยอดประมาณการจัดเก็บภาษี (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายรายได้ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัด ร้อยละของยอดรวม การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (ยอดประมาณการปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ 144,500,000 บาท ฝ่ายรายได้ ขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดดังกล่าว ประจำไตรมาสที่ 3 สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 133,163,437.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.15 ของยอดประมาณการจัดเก็บภาษี (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายรายได้ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัด ร้อยละของยอดรวม การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (ยอดประมาณการปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ 144,500,000 บาท ฝ่ายรายได้ ขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดดังกล่าว ประจำไตรมาสที่ 4 สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 146,501,969.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 101.39 ของยอดประมาณการจัดเก็บภาษี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :76.81

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.33

100 / 100
2
15.15

100 / 100
3
62.47

100 / 100
4
76.81

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายรายได้ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมเร่งรัดจัดเก็็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัด ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป้าหมาย ร้อยละ 25 ฝ่ายรายได้ ขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว ประจำไตรมาสที่ 1 ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 24 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 945,054.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.33 ของภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 10,131,714.33 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายรายได้ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมเร่งรัดจัดเก็็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัด ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป้าหมาย ร้อยละ 25 ฝ่ายรายได้ ขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว ประจำไตรมาสที่ 2 ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 27 มีนาคม 2562 เท่ากับ 1,535,347.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.15 ของภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 10,131,714.33 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายรายได้ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมเร่งรัดจัดเก็็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัด ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภทเป้าหมายร้อยละ 25 ฝ่ายรายได้ขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว ประจำไตรมาสที่ 3 ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 1,739,550.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.47 ของภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 2,784,534.68 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายรายได้ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมเร่งรัดจัดเก็็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัด ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภทเป้าหมายร้อยละ 25 ฝ่ายรายได้ขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว ประจำไตรมาสที่4 ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภทตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 เท่ากับ 2,117,503.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.81 ของภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 2,756,934.68 บาท(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน - จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จส่งภายในกำหนด - จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
- จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จส่งภายในกำหนด
- จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย กระดาษทำการทดลอง หมายเหตุประกอบงบการเงิน บัญชีมูลค่าทรัพย์สิน งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน งบกระแสเงินสดแล้วเสร็จเรียบร้อย - ส่งกองบัญชี ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6228 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 - ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6230 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 - ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6226 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย กระดาษทำการทดลอง หมายเหตุประกอบงบการเงิน บัญชีมูลค่าทรัพย์สิน งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน งบกระแสเงินสดแล้วเสร็จเรียบร้อย - ส่งกองบัญชี ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6228 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 - ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6230 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 - ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6226 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย กระดาษทำการทดลอง หมายเหตุประกอบงบการเงิน บัญชีมูลค่าทรัพย์สิน งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน งบกระแสเงินสดแล้วเสร็จเรียบร้อย - ส่งกองบัญชี ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6228 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 - ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6230 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 - ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6226 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย กระดาษทำการทดลอง หมายเหตุประกอบงบการเงิน บัญชีมูลค่าทรัพย์สิน งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน งบกระแสเงินสดแล้วเสร็จเรียบร้อย - ส่งกองบัญชี ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6228 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 - ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6230 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 - ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6226 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด