ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50240000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ร้อยละความสำเร้จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร้จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 1. หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น ได้แก่นายภูษณะ ฝักบัว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฝ่ายปกครอง วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 2. หลักสูตรประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภุมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ได้แก่นางสาวถนอม ตาลสถิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ฝ่่ายปกครอง วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 3. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง) เชิญประชุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (การปชุมแนวดิ่ง) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 ในระเบียบวาระที่ 4 แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการทบทวนสถานะข้อมูลเชิงพื้นที่ปัจจุบัน พร้อมจัดลำดับความสำคัญแผนพัฒนาฐานข้อมูล และจัดทำปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต และส่งแบบรายงานดังกล่าวให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลตามหนังสือที่ กท 6301/885 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน โดยนำข้อมูลที่สำนักงานเขตเก็บเองเชิงพื้นที่ บันทึกเข้าในระบบฐานข้อมูล และส่งเอกสารหน้าแรกของรายการข้อมูลที่นำเข้าทั้งหมดให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 6301/2823 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และปรับปรุงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลรายเดือนทุกวันที่ 15 ของเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน โดยนำข้อมูลที่สำนักงานเขตเก็บเองเชิงพื้นที่ บันทึกเข้าในระบบฐานข้อมูล และส่งเอกสารหน้าแรกของรายการข้อมูลที่นำเข้าทั้งหมดให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 6301/2823 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และปรับปรุงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลรายเดือนทุกวันที่ 15 ของเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด