ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50240000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 3.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best  Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเสนอโครงการ/รักษา/พัฒนา/คงไว้ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1. ได้แก่โครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมทำงานและต้องการทำงานแต่ไม่มีงานทำได้รับการฝึกอาชีพ ร้อยละ 80 1.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านเว็บไซต์ ร้อยละ 100 1.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกอาชีพ ร้อยละ 80 2. โครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไปรษณีย์ สู่วิถึแห่งความยั่งยืน มีตัวชี้วัด ดังนี้ 2.1 มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรมเพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่นๆ รวมถึงหน่วยงานอืนศึกษาเรียนรู้ เป้าหมาย 1 ฉบับ 2.2 จำนวนกิจกรรมในการจัดกิจกรรม "ร่วมพัฒนาคลองข้างไปรษณีย์" เป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม 2.3 - ร้อยละของการปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมหน้าไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะให้เป้นที่พักผ่อน และจัด Check in จุดที่ 1 แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป้าหมาย ร้อยละ 100 - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองข้างไปรษณีย์ให้สวยงาม วาดภาพจิตกรรมผนังกำแพงประชาชนริมคลองใชัสัญจรไปมาแะเป็นจุด Check in จุดที่ 2 แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป้าหมาย ร้อยละ 100 2.4 ความลึกของคลองข้างไปรษณีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เป้าหมาย 0.50 เมตร ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเสนอโครงการ/รักษา/พัฒนา/คงไว้ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1. ได้แก่โครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมทำงานและต้องการทำงานแต่ไม่มีงานทำได้รับการฝึกอาชีพ ร้อยละ 80 1.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านเว็บไซต์ ร้อยละ 100 1.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกอาชีพ ร้อยละ 80 2. โครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไปรษณีย์ สู่วิถึแห่งความยั่งยืน มีตัวชี้วัด ดังนี้ 2.1 มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรมเพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่นๆ รวมถึงหน่วยงานอืนศึกษาเรียนรู้ เป้าหมาย 1 ฉบับ 2.2 จำนวนกิจกรรมในการจัดกิจกรรม "ร่วมพัฒนาคลองข้างไปรษณีย์" เป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม 2.3 - ร้อยละของการปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมหน้าไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะให้เป้นที่พักผ่อน และจัด Check in จุดที่ 1 แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป้าหมาย ร้อยละ 100 - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองข้างไปรษณีย์ให้สวยงาม วาดภาพจิตกรรมผนังกำแพงประชาชนริมคลองใชัสัญจรไปมาแะเป็นจุด Check in จุดที่ 2 แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป้าหมาย ร้อยละ 100 2.4 ความลึกของคลองข้างไปรษณีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เป้าหมาย 0.50 เมตร ผลการดำเนินงาน 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไปรษณีย์ สู่วิถึแห่งความยั่งยืน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 2. โครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเสนอโครงการรักษา/พัฒนา/คงไว้ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ส. 2563 ได่แก่โครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต โดยดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และโครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไปรษณีย์ สู่วิถีแห่งความยั่งยืน โดยดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 1. รักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ที่หน่วยงานนำเสนอเพื่อขอรับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ได้แก่โครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาเว็ปไซต์สร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมีตัวชี้วัด ดังนี้ 1.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านเว็บไซต์ เป้าหมายร้อยละ 100 ผลการดำเนินการ ผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญา ปี พ.ศ. 2559-2563 จำนวน 15 คน ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านเว็บไซต์ครบทั้ง 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 1. 2. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมทำงานและต้องการทำงานแต่ไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอาชีพ เป้าหมายร้อยละ 80 ผลการดำเนินการ ผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมทำงานและต้องการทำงานแต่ไม่มี งานทำ จำนวน 22 คน ได้รับการฝึกอาชีพ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 1.3. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกอาชีพ เป้าหมายร้อยละ 80 ผลการดำเนินการ ผลสำรวจความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 88.40 2. การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองข้างไปรษณีย์ สู่วิถีแห่งความยั่งยืน เพื่อเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมคลองข้างไปรษณีย์ โดยการสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนที่พักอาศัยริมคลองคลองไปรษณีย์ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น และช่วยกันรักษาพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป มีตัวชี้วัด ดังนี้ 2.1 มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานอื่นศึกษาเรียนรู้ เป้าหมาย 1 ฉบับ 2.2 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม “ร่วมพัฒนาคลองข้างไปรษณีย์” เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม 2.3 - ร้อยละของการปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมหน้าไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะให้เป็นที่พักผ่อนและจุด Check in จุดที่ 1 แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป้าหมายร้อยละ 100 - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองข้างไปรษณีย์ให้สวยงาม วาดภาพจิตกรรมผนังกำแพง ประชาชนริมคลองใช้ สัญจรไปมาและเป็นจุด Check in จุดที่ 2 แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป้าหมายร้อยละ 100 2.4 ความลึกของคลองข้างไปรษณีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เป้าหมาย 0.50 เมตร รทก. ผลการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2562-31 สิงหาคม 2563 1. จัดทำคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรมเพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่น รวมถึงหน่วยงานอื่นศึกษาเรียนรู้ ได้ 1 ฉบับ 2. จัดกิจกรรมร่วมพัฒนาคลองข้างไปรษณีย์ จำนวน 15 กิจกรรม 3. - ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมหน้าไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ ให้เป็นที่พักผ่อนเป็นจุด Check in ที่ 1 แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองข้างไปรษณีย์ให้สวยงาม วาดภาพจิตกรรมผนังกำแพง ประชาชนริมคลองใช้ สัญจรไปมาและเป็นจุด Check in จุดที่ 2 แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 4. สามารถขุดลอกคลองข้างไปรษณีย์ ได้ความลึก 0.50 เมตร รทก. ตามเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 3.2 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.2 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเร่งรัดแก้ไขเรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 17 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 1. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น ๆ จำนวน 8 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 เรื่อง คิดเป้นร้อยละ 87.50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12.50 2. กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 13 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 76.92 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 23.08 3. สะพาน จำนวน 1 เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 4. ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 8 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 เรื่อง ่คิดเป็นร้อยละ 25.00 5. การบริหารงานบุคคล จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 6. ท่อระบายน้ำ จำนวนเรื่องร้องเรียน 9 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.89 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.11 7. อาคาร จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.67 อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.33 8. บาทวิถี จำนวนเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 9. เขื่อน คู คลอง จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 10. เหตเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 33 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 54.55 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 45.45 11. ปัญหาจราจร จำนวนเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 12. ยาเสพติด จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 13. ไฟฟ้า จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เรื่อง คิดเป็น่ร้อยละ 100 14. ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 7 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น จำนวน 101 ดำเนินการแล้วเสร็จ 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.27 อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.73

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเร่งรัดแก้เขเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ดังนี้ 1. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 10 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 70 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 2. กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวนร้องทุกข์ 16 ราย ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.25 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.75 3. เรื่องฉุกเฉิน จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 15 ราย ดำเนินการเสร็จสิ้น 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.33 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.67 4. ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 6 ราย ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 5. การบริหารงานบุคคล จำนวนเรืืองร้องทุกข์ 2 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 6. อาคาร จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 9 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.78 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.22 7. ท่อระบายน้ำ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 8 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 8. เขื่อน คู คลอง จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 2 ราย ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 9. เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวนเรื่องร้องเรียน 41 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.24 อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.76 10. ปัญหาจราจร จำนวนเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 4 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 11. ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 20 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 12. ไฟฟ้า จำนวน 9 ราย ดำเนินการเสร็จสิ้น 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น 142 ราย ดำเนินการเสร็จสิ้น 128 รายคิดเป็นร้อยละ 90.14 อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเร่งรัดแก้ไขเรืองร้องเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-26 มิถุนายน 2563 ดังนี้ 1. กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวนเรื่องร้องเรียน จำนวน 51 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 45 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.24 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.76 2. เรื่องรัองทุกข์ประเภทอื่น ๆ จำนวน 25 เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 25 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 3. สะพาน จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่งดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 4. ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 26 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.31 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.69 5. ถนน จำนวนเรืืองร้องเรียน 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25 6. เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 34 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 34 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 7. การบริหารบุคคล จำนวน 8 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 8. อาคาร จำนวนเรืืองร้องทุกข์ 21 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90.48 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 เรือง คิดเป็นร้อยละ 9.52 9. ท่อระบายน้ำ จำนวน 21 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 10. บาทวิถึ จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้้อยละ 100 11. เขื่อน คู คลอง จำนวน 9 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 12. เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 117 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 106 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 90.60 อยู่ระหว่าง 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.40 13. ปัญหาจราจร จำนวเรืองร้องเรียน 19 เรือง อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.74 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.26 14.ยาเสพติด จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร้จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 15. ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 48 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 47 เรื่อง ่คิดเป็นร้อยละ 97.92 อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป้นร้อยละ 2.08 16. ไฟฟ้า จำนวน 22 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 22 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น จำนวน 409 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 385 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.13 อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.87 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเร่งรัดแก้ไขเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 22 กันยายน 2563 ดังนี้ 1. กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 28 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 2. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น ๆ จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 3. สะพาน จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 4. ถนน จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.33 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.67 5. ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 21 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.43 อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28.57 6. เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 7. การบริหารงานบุ่คคล จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 8. อาคาร จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 5 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20 9. การคุ่้มครองผู้บริโภค จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 10. ท่อระบายน้ำ จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 11. บาทวิถึ จำนวนเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 12. ปัญหาจราจร จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20 13. เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 25 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16 14. ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 10 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 15. ไฟฟ้า จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น จำนวน 123 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ 96 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.05 อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.95

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด