ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50240000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :93.54

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
70.40

100 / 100
3
70.40

100 / 100
4
93.54

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ตามหนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ (กลุ่มงานช่วยตรวจราชการ) ที่ กท 0409/1427 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เชิญหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 (ชั้น 9) โรงแรมรอยัล ซิตี้ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับผลการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ยผลความพึงพอใจของผุ้รับบริการจากการสำรวจครั้งที่ 1/2563 = 4.466 มากที่สุด และอยู่ระหว่างการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุดอย่างน้อย 2 ลำดับ ได้แก่ 1. ท่านชอบข้อมูลในเว็บไซต์ เฟ๊ชบุ๊ก หรือไลน์ ของสำนักงาน 2. สำนักงานเขตสามารถควบคุมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษได้ดี เช่น ฝุ่น ควันดำ ไม่มีขยะในคูคลอง 3. สำนักงานเขตดูแลสภาพของถนน ทางเท้า สะพานลอย ไฟฟ้าแสงสว่าง และคู คลอง ได้ดี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida) ในครัังที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 จำนวนแบบสอบถาม 250 ชุด เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอผลสำรวจความพึงพอใจจากจากหน่วยงานดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับหนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ เรื่องรายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือที่ กท 0409/913 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 ผลปรากฎว่า 1. ผลสำรวจฯ ครั้งที่ 1 เท่ากับ 4.466 2. ผลสำรวจฯ ครั้งที่ 2 เท่ากับ 4.888 3. ผลเฉลี่ยความพึงพอใจทั้งสองครั้งเท่ากับ 4.677 คิดเป็นร้อยละ 93.54

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของความสำเร็จของของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของความสำเร็จของของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :86.72


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.72

100 / 100
2
39.69

100 / 100
3
63.86

100 / 100
4
86.72

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 คิดเป็นร้อยละ 12.72

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 คิดเป็นร้อยละ 39.69

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 คิดเป็นร้อยละ 63.86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4 คิดเป็นร้อยละ 86.72 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2563)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 และจัดส่งเอกสารได้ทันตามกำหนดเวลา (กำหนดส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) ดังนี้ 1. ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6174 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 2. ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือ ที่ กท 6308/ 6173 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 3. ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6172 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 และจัดส่งเอกสารได้ทันตามกำหนดเวลา (กำหนดส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) ดังนี้ 1. ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6174 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 2. ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือ ที่ กท 6308/ 6173 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 3. ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6172 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 และจัดส่งเอกสารได้ทันตามกำหนดเวลา (กำหนดส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) ดังนี้ 1. ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6174 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 2. ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือ ที่ กท 6308/ 6173 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 3. ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6172 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 และจัดส่งเอกสารแล้ว ดังนี้ - ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6174 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 - ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือ ที่ กท 6308/ 6173 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 - ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6172 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00

100 / 100
2
74.00

100 / 100
3
83.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2563 ดังนี้ - รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (แบบ 5) - รายงานทรัพย์สินที่ได้รับตั้งแต่เริ่มได้จนถึงปีงบประมาณที่สิ้นสุดลงก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน (แบบรายงานทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ณ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน แบบ 6-1 ถึง 6-5) - บัญชีสรุปมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับตั้งแต่เริ่มได้จนถึงวันสิ้นงวดปีงบประมาณปัจจุบัน (แบบ6-6) - งบหน้าทะเบียนทรัพย์สิน - บัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สิน - ส่งสำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท6308/5717 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานทรัพย์สินประจำไตรมาส (ไตรมาส 1) ส่งสำนักการคลัง ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส ประกอบด้วย - รายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ประจำไตรมาส (แบบ1) - รายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (แบบ2)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะจัดทำรายงานทรัพย์สินประจำไดรมาส 1 (ต.ค.2562 - ธ.ค.2562) ประกอบด้วย - รายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ประจำไตรมาส (แบบ1) - รายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (แบบ2) - ส่งสำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 6308/134 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 เรื่อง รายงานการรับ-จำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าสู่ระบบบัญชี ตามเกณฑ์คงค้างประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2562 - ธ.ค.2562) - ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานทรัพย์สินประจำไตรมาส 2 (ม.ค.2563 - มี.ค.2563) เพื่อส่งภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะจัดทำรายงานทรัพย์สินประจำไดรมาส 2 (ม.ค.2563 - มี.ค.2563) ประกอบด้วย - รายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ประจำไตรมาส (แบบ1) - รายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (แบบ2) - ส่งสำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 6308/1965 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง รายงานการรับ-จำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าสู่ระบบบัญชี ตามเกณฑ์คงค้างประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.2563 - มี.ค.2563) - ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานทรัพย์สินประจำไตรมาส 3 (เม.ย. 2563 - มิ.ย. 2563) เพื่อส่งภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะจัดทำรายงานทรัพย์สินประจำไตรมาส 3 (เม.ย. 2563 - มิ.ย. 2563) ประกอบด้วย - รายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ประจำไตรมาส (แบบ1) - รายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (แบบ2) - ส่งสำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 6308/3685 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รายงานการรับ-จำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าสู่ระบบบัญชี ตามเกณฑ์คงค้างประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 2563 - มิ.ย. 2563) - ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานทรัพย์สินประจำไตรมาส 4 (ก.ค.2563 - ก.ย. 2563) เพื่อส่งสำนักการคลังภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด