ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50260000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1.การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1.การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
-ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
-ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.50

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
8.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ข้อมูลเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ 3,304.94 ตัน ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 29.60 ข้อมูลเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ปริมาณมูลฝอยอันตราย 12.27 ตัน ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 29.52

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ข้อมูลเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ 4,876.90 ตัน ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 43.68 ข้อมูลเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ปริมาณมูลฝอยอันตราย 18.45 ตัน ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 44.39

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ข้อมูลเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 ปริมาณมูลฝอยอินทร์ 7,074.76 ตัน ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 63.37 ข้อมูลเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 ปริมาณมูลฝอยอันตราย 27.79 ตัน ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 66.87

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ข้อมูลเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 ปริมาณมูลฝอยอินทร์ 11,420.52 ตัน ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ102.30 ข้อมูลเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 ปริมาณมูลฝอยอันตราย 42.54 ตัน ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 102.36

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย ทุกจุด 3 ครั้ง/วัน/จุด -จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด -จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด -จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย ทุกจุด 3 ครั้ง/วัน/จุด -จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด -จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด -จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย ทุกจุด 3 ครั้ง/วัน/จุด -จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด -จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด -จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย ทุกจุด 3 ครั้ง/วัน/จุด -จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด -จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด -จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 3.ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3.ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ในขั้นตอนประกาศประกวดราคาหาผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำโดยบริษัท 488 จำกัด ดำเนินการลอกท่อจำนวน 71 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินลอกท่อในพื้นที่เขตโดยการจ้างเหมาเอกชนและแรงงานเขตเป็นไปตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินลอกท่อในพื้นที่เขตโดยการจ้างเหมาเอกชนและแรงงานเขตเป็นไปตามแผนที่กำหนด จำนวน 276 ซอย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
92.07

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเก็บตัวอย่างอาหาร และตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลในสถานที่จำหน่ายอาหาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดสอบสุขาภิบาลอาหารและตรวจประเมินสถานที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลครบตามกลุ่มเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองและฝ่ายโยธาได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานเขตโดยสำนักการโยธาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยให้สำนักงานเขตกรอกรายละเอียดสิ่งอำนวยความสะดวกฯมามีประเภทใดและไม่มีอะไรบ้างส่งวันที่28 ธ.ค.61 สำนักงานเขตจตุจักรได้จัดส่งเอกสารแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการประชุมร่วมกับสำนักการโยธาพิจารณาจัดทำออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานเขตจตุจักรให้ถูกต้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่านปกครองประสานฝ่ายโยธาเพื่อประชุมรายละเอียดงานก่อนวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

๑. มีแบบและรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและ ผู้พิการฯ ส่งสำนักการโยธาแล้ส ๒.ส่งรายงานผลการดำเนินงานสำนักการโยธาครบ จำนวน ๒ ครั้ง ๓.นำแบบที่ฝ่ายโยธาออกแบบและรายการเสนอขอจัดสรรงบประมาณ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.27

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
90.27

100 / 100
4
90.27

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด ทั้งหมด 19 โครงการ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจุตจักรทั้งหมด 7 โรงเรียน จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้แล้วเสร็จในช่งเดือนพฤศจิกายน 2561 - เดือนธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร ได้ดำเนินการการทดสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว ทั้งระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนรอผลคะแนนการสอบจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร ได้ดำเนินการการทดสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว ทั้งระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลคะแนนตัวชี้วัดในระดับ ป.6 = 8.42 ระดับ ม.3 =9.23 และระดับ ม.6 = 8.09

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร ได้ดำเนินการการทดสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว ทั้งระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลคะแนนตัวชี้วัดในระดับ ป.6 = 8.42 ระดับ ม.3 =9.23 และระดับ ม.6 = 8.09

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ฝ่ายโยธาดำเนินการการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตก่อสร้างอาคารตั้งแต่เดือนตุลาคมจำนวน 41 เดือน จพฤศจิกายน จำนวน 41 จุด -ฝ่ายทะเบียนดำเนินการจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้านเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 20 ราย , เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 22 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายทะเบียนดำเนินการลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้านเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 6 ราย, เดือนมกราคม 2562 จำนวน 25 ราย,เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 13 ราย - ฝ่ายโยธาดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่ง เดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 28 จุด เดือนมกราคม 2562 จำนวน 7 จุด เดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 17 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายทะเบียนดำเนินการลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้านเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 16 ราย, เดือนเมษายน 2562 จำนวน 21 ราย, เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 18 ราย ฝ่ายโยธาดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่ง เดือน มีนาคม จำนวน 31 จุด , เดือนเมษายน จำนวน 15 จุด , เดือนพฤษภาคม จำนวน 19 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายทะเบียนดำเนินการลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้านเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 14 ราย, เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 28 ราย, เดือสิงหาคม 2562 จำนวน 20 ราย - ฝ่ายโยธาดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่ง เดือน มิถุนายน จำนวน 13 จุด เดือนกรกฎาคม จำนวน 17 จุด สิงหาคม จำนวน 20 จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯประสานชุมชนในพื้นที่เขตจตุจักรดำเนินการจัดทำแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักพัฒนาสังคมจัดอบรมเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมแผนพัฒนาชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน เรียบร้อยแล้ว จำนวน 26 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร ชุมชนประดิษฐ์โทรการ ชุมชนโรงช้อน 45 ชุมชนทหารส่นแยก บชร.1 ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญพหลโยธิน 40 ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ ชุมชนนครหลวง ชุมชนวัดบางบัว ชุมชนหนองจุฬา ชุมชนโชคชัยร่วมมิตร ชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา ชุมชนประชาร่วมใจ 1 ชุมชนประชาร่วมใจ 2 ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2 ชุมชนหลัดตลาดสุภาพงษ์ ชุมชนเสนานิคม 2 ชุมชนคลองพระยาเวิก ชุมชนคลองน้ำแก้ว ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลางลาดยาว ชุมชนรัชดาประชาชื่น ชุมชนซอยภักดี ชุมชนพรรณี 1 ชุมชนร่วมสุขพัฒนา ชุมชนไทรคู่ และชุมชนสวนผัก

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :91.35

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.47

100 / 100
2
14.65

100 / 100
3
59.52

100 / 100
4
91.35

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การจัดเก็บภาษี 3 - การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท 1.ภาษีป้าย จำนวนเงิน 3,816,509.15 บาท 2.ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวนเงิน 298,604.80 บาท 3.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวนเงิน 30,355,197.20 บาท รวม 3 ภาษี จำนวนเงิน 34,470,311.15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562 1.ภาษีป้าย จำนวนเงิน 30,903,700.42 บาท 2.ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวนเงิน 2,577.142.73 บาท 3.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวนเงิน 111,848,414.65 บาท รวม 3 ภาษี จำนวนเงิน 145,329,257.80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 1.ภาษีป้าย จำนวนเงิน 93,330,301.57 บาท 2.ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวนเงิน 3,535,972.12 บาท 3.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวนเงิน 493,751,850.97 บาท รวม 3 ภาษี จำนวนเงิน 590,618,124.66

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 1.ภาษีป้าย จำนวนเงิน 119,500,090.47 บาท 2.ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวนเงิน 3,872,255.13 บาท 3.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวนเงิน 783,139,844.28 บาท รวม 3 ภาษี จำนวนเงิน 906,512,189.88 บาท -

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน

หน่วยนับ :ภายใน 2 เดือน ภายในเดือน พ.ย. 2561

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภายใน 2 เดือน ภายในเดือน พ.ย. 2561)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. 29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดทำกระดาษ 2. 20/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบการเงิน กระดาษทำการ 3. 24/12/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้ส่งรายงานให้กับสำนักงานตรวจสอบภายใน กองบัญชีและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายการคลัง ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้ส่งรายงานให้กับสำนักงานตรวจสอบภายใน กองบัญชีและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายการคลัง ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้ส่งรายงานให้กับสำนักงานตรวจสอบภายใน กองบัญชีและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายการคลัง ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้ส่งรายงานให้กับสำนักงานตรวจสอบภายใน กองบัญชีและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **