ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50260000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วิเคราะห์กระบวนงานด้านอาชีวอนามัยเพิ่มเติมและต่อยอดกระบวนงานเดิม จัดทำโครงการ เวียนทราบข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ส่วนกลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามข้อปฏิบัติการทำงาน และติดตามผลการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามข้อปฏิบัติการทำงาน และติดตามผลการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมายเป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ขั้นตอน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประสานสยป. ดำเนินการเก็บข้อมูลหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายปกครองได้เวียนแจ้งให้ทุกฝ่ายดำเนินการสำรวจข้อมูลตามแบบที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลส่งแบบรายงาน สยป.4.1(2)และสยป.4.1(4)ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563แล้วขั้นตอนที่ 1-2 และ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ฝ่ายปกครองได้ประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล อยู่ระหว่างการกำหนดฐานข้อมูลในของแต่ละสำนัก และสำนักงานเขตว่าต้องเก็บข้อมูลอะไร แล้วจึงจะแจ้งหน่วยงานทราบ - มีหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ กท 0502/788 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่องการดำเนินการตามตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ประสานกองสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อรับ User และ Password สำหรับนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 และระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตแล้ว 2. ศึกษาวิธีการใช้งานระบบบันทึกฐานข้อมูลปรพกอบตัวชี้วัด 4.1 และได้เข้าร่วมประชุมแนะนำการใช้งานระบบฯ ผ่าน Video Conference ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 3. ประสานขอรับข้อมูลเชิงพื้นที่กับกองสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเตรียมนำเข้าข้อมูลในระบบฯแล้ว 4. เวียนแจ้งทุกฝ่ายเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับนำเข้าระบบแล้ว 5. กำหนดให้มีการส่งเอกสารหน้าแรกของรายการข้อมูลทุกรายการ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 6. ให้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จภายใน 15 มิถุนายน 2563 และนำเข้าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในวันที่ 15 ของเดือน โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **