ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50260000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service)

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :20.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อนุมัติโครงการ - แต่งตั้งคณะกรรมการฯดำเนินงาน - กิจกรรมวันลอยกระทง 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประชุมแล้วสรุปช่วงการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา (COVId-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายปกครองได้สำรวจลงพื้นที่ถนนเทสบาลสงเคราะห์และได้กำหนดการประชุมในต้นเดือนกรกฎาคม 2563ที่สำนักงานเขตจตุจักร -ประชาชนและจิตอาสาเขตจตุจักร ได้รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนริมคลองลาดพร้าวไม่ให้ทิ้งขยะและวัสดุต่างๆลงคลองหรือลงในน้ำ ไม่ทิ้งน้ำเสียลงคลอง -ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ให้ความรู้แก่ชุมชนในการทำหน้ากากอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปกครองดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่1ตอบรับเรื่องร้องเรียนภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ฯแจ้งดำเนินการเพื่อดำเนินการแก้ไข ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการแก้ไขโดยระบุรายละเอียดผลการดำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้และมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ(กรณีไม่แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่หน่วยงานมีการตอบรับระบบฯ/รายงานครั้งที่1 ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน ขั้นตอนที่ 3 สรุปรายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนส่งกองกลางภายในวันที่ 10 ของเดือนต.ค.- ธ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปกครองดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่1ตอบรับเรื่องร้องเรียนภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ฯแจ้งดำเนินการเพื่อดำเนินการแก้ไข ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการแก้ไขโดยระบุรายละเอียดผลการดำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้และมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ(กรณีไม่แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่หน่วยงานมีการตอบรับระบบฯ/รายงานครั้งที่1 ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน ขั้นตอนที่ 3 สรุปรายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนส่งกองกลางภายในวันที่ 10 ของเดือนม.ค.- มี.ค.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปกครองดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่1ตอบรับเรื่องร้องเรียนภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ฯแจ้งดำเนินการเพื่อดำเนินการแก้ไข ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการแก้ไขโดยระบุรายละเอียดผลการดำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้และมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ(กรณีไม่แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่หน่วยงานมีการตอบรับระบบฯ/รายงานครั้งที่1 ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน ขั้นตอนที่ 3 สรุปรายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนส่งกองกลางภายในวันที่ 10 ของเดือนเม.ย.- พ.ค.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมายเป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :4.27


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
4.27

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัดกับกองงานผู้ตรวจราชการในเดือน ธ.ค. 62 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ซึ่ง สถาบัน นิด้า จะเข้าประเมินความพึงพอใจเขตจตุจักรในเดือนธ.ค. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ได้เข้าสำรวจได้เข้ามาสำรวจความพึงพอใจสำนักงานเขตจตุจักรครั้งที่ 1 วันที่ 6 มกราคม 2563 และผลการสำรวจออกมาพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจสำนักงานเขตจตุจักร คิดเป็น 4.270

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ได้เข้าสำรวจได้เข้ามาสำรวจความพึงพอใจสำนักงานเขตจตุจักรครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2563 ได้สำรวจความพึงพอใจ 250 ชุด ซึ่งต้องรอผลการสำรวจต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **