ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50260000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) ร้อยละของบุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของบุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. 31/10/2562 จัดทำโครงการ พร้อมวัน เวลา สถานที่ในการอบรม 2. 21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินรวบรวมรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งฯ 3. 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

4. 22/1/2563 อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งฯ 5. 27/2/2563 อยุ่ระหว่างติดต่อวิทยากร มาบรรยายฯ 6. 24/3/2563 อยู่ระหว่างขออนุมัติปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ให้ตรงกับสถานการณ์โรคโควิด 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

7.29/04/63 อยู่ระหว่างชะลอกิจกรรมเนื่องจากเป็นการรวมตัวกันของบุคลากร ทำให้เกิดความเสี่ยงของการติดโรคระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19) 8. 28/05/2563 : อยู่ระหว่างรายงานผลการอบรม ให้ผู้บริหารทราบ 9. 22/06/2563 : ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผ่านการอบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 และได้รายงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

7.29/04/63 อยู่ระหว่างชะลอกิจกรรมเนื่องจากเป็นการรวมตัวกันของบุคลากร ทำให้เกิดความเสี่ยงของการติดโรคระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19) 8. 28/05/2563 : อยู่ระหว่างรายงานผลการอบรม ให้ผู้บริหารทราบ 9. 22/06/2563 : ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผ่านการอบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 และได้รายงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.08


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.70

100 / 100
2
31.30

100 / 100
3
56.51

100 / 100
4
80.08

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. 29/10/2562 ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 503,567,400.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 20,457,029.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.06 2. 21/11/2562 ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 503,928,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 22,644,443.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.49 (เงินเดือน เดือนพฤศจิกายน 2562 เบิกจ่ายจ่ายเงินยืมสะสมฯ) 3. 24/12/2562 ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน เป็นเงิน 503,978,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 53,940,816.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

4. 22/1/2563 ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 492,788,189.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 89,618,926.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.19 5. 27/2/2563 ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 492,893,669.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 123,6+27,743.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.08 6. 24/3/2563 ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 492,893,669.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 154,255,232.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

7. 29/04/63 ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 491,761,191. บาท เบิกจ่ายแล้ว 211,689,318.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.05 8. 28/05/2563 : ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 478,612,917.- บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน 243,091,850.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.79 9. 22/06/2563 : ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 478,612,597.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 270,467,487.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.51

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

10.29/07/2563 : ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 466,781,787.- บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน 284,759,618.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 61 11. 25/08/2563 : ได้รับประมาณหลังปรับโอน 466,781,767 บาท เบิกจ่ายแล้ว 299,092,620.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.08 12. 17/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 444,562,029.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 356,018,277.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.08

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยะละ

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยะละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำงบเดือน และงบการเงินฯ เพื่อนำส่งกองบัญชี 21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำงบการเงิน เพื่อนำส่งกองบัญชี 24/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

24/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

24/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

24/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **