ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50310000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

-ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์
ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 

-ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
78.33

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการคัดแยกขยะประเภทขยะเศษผัก ผลไม้ เพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์ 2. ดำเนินการนำเศษเปลือกผลไม้ตามชุมขน เพื่อนำมาผลิตน้ำขยะหอมแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วพื้นที่ 3. ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน พร้อมทั้งจัดเก็บขยะอันตรายเวลาออกดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการคัดแยกขยะประเภทขยะเศษผัก ผลไม้ เพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์ พร้อมทั้งรายงานให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบผ่านระบบ 2. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการแล้ว 49,999 บาท และอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการตามขั้นตอนจัดกิจกรรมในชุมชนและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามแผน และนำน้ำหมักแปรรูปจากเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 3. ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เป้าหมายเดือนละ 4 ครั้ง และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบผ่านระบบการรายงานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการคัดแยกขยะประเภทขยะเศษผัก ผลไม้ เพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์ 2. ดำเนินการนำเศษเปลือกผลไม้ตามชุมขน เพื่อนำมาผลิตน้ำขยะหอมแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วพื้นที่ 3. ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน พร้อมทั้งจัดเก็บขยะอันตรายเวลาออกดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. - จัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการ และรายงานผลการดำเนินการตามแผนให้ ผอ.เขต ทราบ (ตามแบบสรุปผลการดำเนินการตามแผนฯ และแบบรายงาน SWM 1 (1-1,1-2) - ส่งข้อมูลผลการดำเนินการให้สำนักสิ่งแวดล้อม โดยรวบรวมหลังจากรายงาน ผอ.เขตทราบ แล้ว ผ่านระบบ Google Drive - รูปภาพประกอบการรายงานSWM 1 (1-1,1-2) 2. ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายภายในพื้นที่เขต ประจำทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน และจัดเก็บขยะ อันตรายร่วมกับกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์ - จัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการ และรายงานผล การดำเนินการตามแผนให้ ผอ.เขตทราบ (ตามแบบสรุปผลการดำเนินการตามแผนฯ และแบบรายงาน SWM 2 - ส่งข้อมูลผลการดำเนินการให้สำนักสิ่งแวดล้อม โดยรวบรวมหลังจากรายงาน ผอ.เขตทราบแล้ว ผ่านระบบ Google Drive - รูปภาพประกอบการรายงานSWM 2

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 3. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
58.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยและปรับสภาพแวดล้อม 1.1 รายงานประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 14 จุด จำนวน 434 ครั้ง 1.2 รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 14 จุด จำนวน 420 ครั้ง 1.3 เดือนธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมรายงาน 2. โครงการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม 2.1 รายงานประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 14 จุด ตรวจตราอย่างน้อย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 1,302 ครั้ง 2.2 รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 14 จุด ตรวจตราอย่างน้อย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 1,260 ครั้ง 2.3 เดือนธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมรายงาน 3. โครงการตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 3.1 รายงานประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 14 จุด ตรวจตราอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 434 ครั้ง 3.2 รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 14 จุด ตรวจตราอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 420ครั้ง 3.3 เดือนธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมรายงาน 4. โครงการจุดเสี่ยงภัยต่อความปลอดภัยทางถนนปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร 4.1 รายงานประจำเดือนตุลาคม 2561 ปฏิบัติหน้าที่บริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน และ หน้าสถานที่ จำนวน 2 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 126 ครั้ง 4.2 รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ปฏิบัติหน้าที่บริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน และหน้าสถานที่ จำนวน 2 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 528 ครั้ง 4.3 เดือนธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมรายงาน 5. โครงการกวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ขับขี่หรือจอดบนทางเท้า 5.1 รายงานประจำเดือนตุลาคม 2561 เปรียบเทียบปรับ จำนวน 57 ราย เป็นเงิน 36,000 บาท 5.2 รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เปรียบเทียบปรับ จำนวน 75 ราย เป็นเงิน 47,500 บาท 5.3 เดือนธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมรายงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยและปรับสภาพแวดล้อม 1. ตรวจจุดเสี่ยงภัย และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 2. ปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยด้วยการตัดต้นไม้ที่รกทึบ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง 3. ดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรมและความปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า เช่น กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ การจัดกิจกรรมเทศกิจอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน (School care) กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ฯลฯ 4. ดำเนินการตรวจตราความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือ โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ลงตรวจพื้นที่และปฏิบัติหน้าที่บริเวณโรงเรียน และชุมชนเป้าหมาย โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดำเนินการตามแผนเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรมและความปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า รวมทั้งสะพานลอยตามจุดเสี่ยงต่างๆในการเกิดอาชญากรรม โครงการตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงภัย และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โครงการกวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ดำเนินการออกตรวจในถนนสายหลักและสายรองในพื้นท่ี่ และจับกุมผู้กระทำผิดเพื่อเปรียบเทียบปรับและตักเตือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยและปรับสภาพแวดล้อม 1. ตรวจจุดเสี่ยงภัย และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 2. ปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยด้วยการตัดต้นไม้ที่รกทึบ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง 3. ดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรมและความปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า เช่น กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ การจัดกิจกรรมเทศกิจอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน (School care) กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ฯลฯ 4. ดำเนินการตรวจตราความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือ โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ลงตรวจพื้นที่และปฏิบัติหน้าที่บริเวณโรงเรียน และชุมชนเป้าหมาย โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดำเนินการตามแผนเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรมและความปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า รวมทั้งสะพานลอยตามจุดเสี่ยงต่างๆในการเกิดอาชญากรรม โครงการตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงภัย และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โครงการกวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ดำเนินการออกตรวจในถนนสายหลักและสายรองในพื้นท่ี่ และจับกุมผู้กระทำผิดเพื่อเปรียบเทียบปรับและตักเตือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน แจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 26 ดวง และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 ดวง ผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม แจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 6 ดวง ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม แจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง จำนวน 22 ดวง ผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ แจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 34 ดวง และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 11 ดวง ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม แจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง จำนวน 9 ดวง ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน แจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง จำนวน 20 ดวง ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม แจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง จำนวน 32 ดวง ผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน แจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง จำนวน 35 ดวง ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม แจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง จำนวน 16 ดวง ผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม แจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง จำนวน 56 ดวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 4. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
4. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขั้นตอนดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด จำนวน 9 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด จำนวน 30 แห่ง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 9. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
9. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำและขออนุมัติโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 2. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 และปฏิบัติงานตามแผน โดยตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อตรวจประเมินและส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 และปฏิบัติงานตามแผน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อตรวจประเมินและส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และดำเนินการตามแผนที่กำหนดในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตบางซื่อ จำนวน 255 แห่ง มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 11. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
11. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตบางซื่อ ที่ 344/2561 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ และคณะทำงานออกแบบและจัดทำรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเขตบางซื่อ 2. อยู่ระหว่างการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ในสำนักงานเขต เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการจัดทำแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ และจัดส่งให้สำนักการโยธา 2.ตรวจสอบผังอาคารสำนักงานเขต และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อดำเนินการออกแบบการก่อสร้าง ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3.อยู่ระหว่างการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก และจัดทำแบบ Checklist เพื่อรายงานให้สำนักการโยธา ครั้งที่ ๒ ตามกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก และจัดทำแบบ Checklist เพื่อรายงานให้สำนักการโยธา ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ตามกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการจัดทำแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ และจัดส่งให้สำนักการโยธา จำนวน 2 ครั้ง 2. ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก และจัดทำแบบ Checklist เพื่อรายงานให้สำนักการโยธา ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ตามกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 14. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายเหตุ - คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นค่าเป้าหมายของสำนักการศึกษา - ค่าเป้าหมายของสำนักงานเขตเป็นไปตามที่สำนักการศึกษากำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
14. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หมายเหตุ
- คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นค่าเป้าหมายของสำนักการศึกษา
- ค่าเป้าหมายของสำนักงานเขตเป็นไปตามที่สำนักการศึกษากำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.55

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
56.38

100 / 100
3
78.05

100 / 100
4
90.55

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนในสังกัดทั้ง 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2561-มกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนในสังกัดทั้ง 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม คือ 1.โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วย ยุวกาชาด 2.โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โรงเรียนในสังกัดทั้ง 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.โรงเรียนในสังกัดทั้ง 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 90.55

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 16. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
16. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
49.98

100 / 100
3
72.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 20 ราย และลงจุดตำแหน่งที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 20 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 23 ราย และลงจุดตำแหน่งที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 33 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 22 ราย และลงจุดตำแหน่งที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 37 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 24 ราย และลงจุดตำแหน่งที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 30 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 18. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
18. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ และเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน โดยดำเนินการในชุมชนเป้าหมายจำนวน 25 ชุมชน และขยายผลให้กับชุมชนที่สนใจเข้าร่วม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเปิดเวทีประชาคมแล้วจำนวน 25 ชุมชน และมีการอบรมผู้แทนชุมชนเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเปิดเวทีประชาคมแล้วจำนวน 25 ชุมชน และดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องรายงานสำนักพัฒนาสังคมตามระยะเวลาที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) 19. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
19. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)  
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์)
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.92

100 / 100
2
30.66

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบและประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 จำนวนเงิน 7,588,211.49 บาท - ดำเนินการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ร้อยละ 9.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบและประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 - จัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวน 59,312,082.24 บาท - จัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท จำนวน 364,957.65 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวน 183,885,977.25 บาท คิดเป็น 95 % - จัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท จำนวน 448,559.45บาท คิดเป็น 29.41%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจ ตรวจสอบและประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 - จัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวน 198,648,732.16 บาท คิดเป็น 102.70% - จัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท จำนวน 669,059.75 บาท คิดเป็น 40.58%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด