ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50310000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) 25. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
25. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำโครงการ แจ้งเวียนข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ และจัดส่งเอกสารให้สำนักอนามัยตามระยะเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจัดส่งให้สำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้สำนักอนามัยตามกำหนด และเร่งดำเนินการตามแผนที่กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัด หลังจากสถานการการระบาดของโรคโควิด-19 กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้สำนักอนามัยตามกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 24. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
24. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษารายละเอียด แลรอเข้ารับการอบรมจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดส่งฐานข้อมูลให้ สยป. และอยู่ระหว่างการประสานฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการน้ำเข้าข้อมูลในระบบ และอยู่ระหว่างการรวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดส่งฐานข้อมูลให้ สยป. และดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **