ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50310000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 21. ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
21. ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อย

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการประสานหน่วนงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครบถ้วนทุกเรื่อง จำนวน 333 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการประสานหน่วนงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครบถ้วนทุกเรื่อง จำนวน 320 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการประสานหน่วนงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยมีเรื่องร้องเรียนจำนวน 279 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 248 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 31 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการประสานหน่วนงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยมีเรื่องร้องเรียนระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 จำนวน 1296 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1235 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 61 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 22. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
22. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมจิตกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดคลองตาสุ่ม ขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะ สำรวจพื้นที่ปล่อยน้ำเสีย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมประชาคมในพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง และขณะนี้งดการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดเตรียมวางแผนการดำเนินงานเพื่อดำเนินการหลังการการระบาดของโรคโควิด-19 กลับเข้าสู่ปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดกิจกรรมจิตกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดคลองตาสุ่ม ขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะ สำรวจพื้นที่ปล่อยน้ำเสีย และจัดทำถอดบทเรียนตามตัวชี้วัดที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 23. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
23. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :4.20


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
4.04

100 / 100
3
4.04

100 / 100
4
4.20

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการรอรับการประมเินจากกองงานผู้ตรวจราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แจ้งส่วนราชการในสำนักงานเขตบางซื่อดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กองงานผู้ตรวจเข้าจัดเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจจากประชาชนแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน และนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้รับผลการประเมินจากกองงานผู้ตรวจราชการ และประสานทุกฝ่ายนำข้อคำถามและข้อแนะนำไปปรับปรุงการให้บริการ โดยได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยน ที่ 4.197

** สรุปผลการดำเนินงาน **