ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50310000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) 18. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
18. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.34

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
33.93

100 / 100
3
56.67

100 / 100
4
90.34

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 จำนวน 50,720,154.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.96

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 จำนวน 111,350,410.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.93

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 จำนวน 180,253,25 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.67

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน 265,930,974.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.34

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 19. การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
19. การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามหนังสือที่ กท 7008/8001 ลงวันวันที่ 28 พ.ย. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามหนังสือที่ กท 7008/8001 ลงวันวันที่ 28 พ.ย. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามหนังสือที่ กท 7008/8001 ลงวันวันที่ 28 พ.ย. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามหนังสือที่ กท 7008/8001 ลงวันวันที่ 28 พ.ย. 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 20. คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
20. คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งรายงานให้ กสพ. เรียบร้อย ตามหนังสือที่ กท 7008/7249 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งรายงานให้ กสพ. เรียบร้อย ตามหนังสือที่ กท 7008/7249 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ส่งรายงานให้ กสพ. เรียบร้อย ตามหนังสือที่ กท 7008/7249 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ส่งรายงานให้ กสพ. เรียบร้อย ตามหนังสือที่ กท 7008/7249 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **